Gezond en gelukkig

Groen is essentieel in een drukbevolkte stad als Den Haag. In een groene omgeving zijn mensen aantoonbaar gezonder, gelukkiger en meer ontspannen. Bomen en struiken vangen bovendien veel water op bij hevige buien, zorgen voor koelte in de stad en zuiveren de lucht. Ook voor het voortbestaan en welzijn van alle dieren die in onze stad leven is natuurbehoud en biodiversiteit van groot belang.

Groene initiatieven

Bewoners, organisaties en ondernemers die willen bijdragen aan een groene, duurzame stad krijgen hierbij extra ondersteuning. Hagenaars die bijvoorbeeld een buurttuin willen aanleggen, lokaal voedsel willen produceren of in hun eigen straat bomen willen planten, moeten kunnen rekenen op alle medewerking en hulp van de gemeente.

Wat gaan we doen:

  • In iedere straat horen bomen: we planten iedere dag gemiddeld minstens tien bomen in Den Haag. Dat zijn ten minste 14.600 nieuwe bomen erbij in vier jaar tijd. 

  • Een boom wordt alleen gekapt als het echt niet anders kan. De gemeente verbetert de communicatie over en de controle op kapvergunningen. En voor iedere gekapte boom komen er minimaal vijf grote bomen terug. 

  • We vervangen zoveel mogelijk tegels en stenen door groen. Waar het kan, brengen we grachten terug. Zo wordt de stad aantrekkelijker en beschermen we de stad beter tegen wateroverlast.
  • Er komt extra groenoppervlak in de minst groene wijken. We breiden de Ecologische Hoofdstructuur en de verbindingszones verder uit. En we zorgen voor rust aan de kust door onze Natura-2000 gebieden goed te beschermen.
  • Initiatieven om de stad groener te maken krijgen meer ondersteuning. Wij omarmen en faciliteren initiatieven als buurttuinen, moestuinen op braakliggende terreinen en het zelfbeheer van groen. Er komt een groenfonds voor bewonersinitiatieven.

Zie ook

Natuurbescherming | dierenwelzijn | klimaatbestendigheid
Schone energie | afval & hergebruik | klimaat
Verkeer & openbaar vervoer | parkeren | luchtkwaliteit
Groene banen | baanzekerheid | scholing