Ruimte voor natuur

natuurbescherming | dierenwelzijn | klimaatbestendigheid

Hagenaars hechten veel waarde aan de rust en schoonheid van het strand, de duinen, landgoederen en parken. En ook de bomen aan kades, op pleinen en in straten zijn ons lief. Al dit Haagse groen wil GroenLinks de komende jaren veel beter beschermen en versterken.

Daarnaast wil GroenLinks méér groen, vooral in stadsdelen waar dat nu nauwelijks te bekennen is zoals het Centrum, Laak en Escamp. Grote delen van de stad zijn namelijk erg versteend. Als geheel is Den Haag één van de minst groene gemeenten van Nederland. Onderzoek van de universiteit van Wageningen toont aan dat Den Haag wat betreft groen vrijwel onderaan staat op de 372ste positie van de 388 gemeenten in Nederland. Daar wil GroenLinks verandering in brengen.

Samen met bewoners, (wijk)organisaties en bedrijven creëren wij meer groen in de wijken. Wij staan pal voor het bestaande groen door tegenwicht te bieden aan commerciële belangen. Daarnaast pakken wij achterstallig onderhoud aan waarbij wij kiezen voor tijdig en ecologisch onderhoud met respect voor cultuurhistorische waarden.

Wat gaan we doen:

 • Den Haag wordt weer een échte groene stad met schone lucht. Er komt extra groenoppervlak in de minst groene wijken. De Ecologische Hoofdstructuur en de verbindingszones worden beter beschermd en verder uitgebreid. In iedere straat horen bomen: deze raadsperiode planten wij in Den Haag iedere dag gemiddeld minstens tien bomen. Dat zijn ten minste 14.600 nieuwe bomen erbij in vier jaar tijd.

 • Bij iedere herinrichting of project in de openbare ruimte gaan we uit van het behoud van bestaande bomen en het verder vergroenen van de ruimte. Bij vervanging van kades in Den Haag worden bomen behouden.

 • Een boom wordt alleen gekapt als het aantoonbaar echt niet anders kan. De gemeente verbetert de communicatie over en de controle op kapvergunningen. De kosten voor het aanvragen van een vergunning gaan omhoog. En voor iedere gekapte boom komen er, zo mogelijk in de directe omgeving, minimaal vijf grote bomen terug.

 • Bij infrastructurele ingrepen (zoals de aanleg van riolering, warmtenetten, kabels of tramrails) zorgen we voor optimale groeiomstandigheden voor huidige bomen en voor bomen in de toekomst.

 • Onze Natura-2000 gebieden en het stille strand blijven goed beschermd. Wij houden ons aan de afspraken in het Kustpact over rust aan de kust en plaatsen daarom geen strandhuisjes.

 • In Bezuidenhout is, samen met bewoners, een groot aantal pleinen heringericht en vergroend. Deze succesvolle aanpak krijgt navolging in de hele stad, te beginnen in Laak, Moerwijk en Transvaal.

 • We investeren in de natuurkwaliteit van de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij. We verbeteren onderhoud en verdiepen de Teldersweg om te zorgen voor een groene verbinding tussen de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij.

 • We pakken het achterstallig onderhoud aan in het groenbeheer en stappen over op tijdig en ecologisch beheer met respect voor cultuurhistorische waarden.

 • Het besluit om het unieke duinbos te kappen ten gunste van de uitbreiding van Madurodam draaien we terug. We zoeken samen met omwonenden en Madurodam naar een oplossing die niet ten koste gaat van de natuur.

 • We maken Den Haag aantrekkelijker door meer oude waterverbindingen te herstellen zoals gebeurd is bij de Veenkade. Tegelijk beschermen we de stad daarmee beter tegen wateroverlast. De grachten vangen namelijk overvloedige regen op.

 • De wijken Centrum, Transvaal, Zeeheldenkwartier, Mariahoeve, Regentessekwartier en Valkenbos hebben veel overlast van water en hitte. De aanleg van groene daken vermindert die overlast. GroenLinks breidt de subsidie voor groene daken in deze wijken uit naar 80% van de kosten, zodat het extra aantrekkelijk wordt om groene daken aan te leggen.

 • We vervangen zoveel mogelijk tegels en stenen door groen. Daarmee maken we de stad aantrekkelijker en gaan we wateroverlast tegen. Er komt een stimuleringsregeling voor verticaal groen en iedere woning op de begane grond krijgt een geveltuin.

 • Wij zorgen voor minder tegels en meer groen in onze tuinen, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in bestemmingsplannen of door een koppeling te maken met de rioolheffing. Waar ruimte voor groen ontbreekt passen we waterdoorlatende bestrating toe.

 • Initiatieven van bewoners en sociale ondernemers om de stad groener te maken krijgen meer ondersteuning. Wij omarmen en faciliteren initiatieven als buurttuinen, moestuinen op braakliggende terreinen en het zelfbeheer van groen. Er komt een groenfonds waar bewonersinitiatieven zoals Emma’s hof, het Welpje, de Zeeheldentuin, Spinozahof en Lusthofxl direct een beroep op kunnen doen.

 • Wij houden rekening met de leefomstandigheden en het welzijn van dieren. We bouwen natuurinclusief, bijvoorbeeld door nestkastjes in daken te plaatsen, en zorgen onder meer voor natuurvriendelijke oevers en rustplekken voor watervogels in de grachten.

 • Organisaties die bijdragen aan het welzijn van dieren zoals het Knagertje, de egelopvang, vogelasiel de Wulp, de dierenambulance en de dierenvoedselbank, worden ruimhartig ondersteund om hun goede werk te kunnen doen.

 • Stadsimkers spelen een belangrijke rol in de bijenstand en verdienen daarom steun van de gemeente. Tuinen, parken en plantsoenen worden bij- en vlindervriendelijker ingericht.

 • Evenementen zoals circussen, rondreizende kinderboerderijen, dierenbeurzen en dierententoonstellingen, waarbij dieren als vermaak gebruikt worden of waarbij dieren beperkt worden in hun soorteigen gedrag, staan we niet toe.

 • Er komt een einde aan consumentenvuurwerk, in plaats hiervan organiseert ieder stadsdeel een vuurwerkshow. Tot die tijd breiden wij de vuurwerkvrije zones sterk uit, zoals in de omgeving van natuurgebieden. Er wordt intensiever gecontroleerd op illegale praktijken met vuurwerk.

 • We zorgen in Den Haag voor voldoende hondenuitlaatplekken die veilig en goed onderhouden zijn.