Meedenken en meedoen

open bestuurscultuur | zeggenschap | lokale democratie

Bij een open stad hoort een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners. Vlotte dienstverlening, goede voorlichting, toegankelijke informatie en actieve communicatie horen hier allemaal bij. Geen éénrichtingsverkeer maar een echte dialoog. Zo geven wij samen vorm aan de stad. 

Wat gaan we doen:

 • De dienstverlening van de gemeente wordt minder bureaucratisch en meer mensgericht. De gemeente gebruikt begrijpelijk Nederlands, maakt de website en formulieren eenvoudiger en gebruiksvriendelijk. Aanvragen kunnen niet alleen digitaal maar ook telefonisch of aan het loket gedaan worden. Inwoners worden niet gestraft voor vergissingen. De gemeente staat open voor ideeën en klachten en borgt de onafhankelijkheid van de klachtencommissie.

 • De gemeente deelt al haar niet-persoonsgebonden informatie met iedereen, met strikte inachtneming van de privacy. GroenLinks onderstreept daarmee het belang van open data en open source. Dit maakt het voor geïnteresseerden makkelijker om het gemeentebestuur te volgen en controleren. GroenLinks zet zich in om nieuwe gegevenstoepassingen mogelijk te maken en transparantie te bevorderen.

 • We bezuinigen niet op de gemeentelijke organisatie. Wel halen we een duurzaamheidsbijdrage van 2% uit de algemene dekkingsmiddelen van de gemeentelijke begroting, waarbij het sociale domein wordt ontzien.

 • We ondersteunen bewonersorganisaties en bewoners krijgen het ‘Right to Challenge’: het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving.

 • De gemeente gaat, waar mogelijk in samenwerking met het voortgezet onderwijs, op zoek naar manieren om jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek.

 • Om ook bewoners die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen te betrekken bij de lokale democratie, informeert de gemeente deze groep ook in andere talen – bijvoorbeeld in het Engels – over zaken als stemrecht.

 • GroenLinks wil meer grip op besluitvorming binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De gemeenteraden moeten meer zeggenschap en controlebevoegdheden krijgen.

 • GroenLinks wil een toegankelijke, levendige debatcultuur. Daarom investeert de gemeente in een debatcentrum. Ook ondersteunt de gemeente in iedere wijk initiatieven die mensen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan zoals dat gebeurt in het Nutshuis, Pakhuis de Règâh en op de Haagse Hogeschool. Op een aansprekende openbare plek in het centrum komt een ‘speakers corner’ waar mensen op een toegankelijke manier met elkaar kunnen debatteren.

 • Een goed functionerende democratie waarbij iedere Hagenaar gehoord wordt, heeft onafhankelijke en veelzijdige media nodig. We onderzoeken of een bestaand fonds ingezet kan worden om in onze stad hoogwaardige (onderzoeks)journalistiek te stimuleren. 

 • In plaats van plannen voor inspraak aan bewoners te presenteren, maken gemeente en bewoners samen plannen. Bewoners en andere belanghebbenden worden tijdig, volledig, juist en op een laagdrempelige manier betrokken bij alle veranderingen die hen aangaan.

 • Bij bouwprojecten is de gemeente verantwoordelijk voor het informeren en betrekken van omwonenden vanaf de aanbesteding tot aan de oplevering van een project. Er mag nooit meer een plan van een projectontwikkelaar worden gepresenteerd aan de buren zonder dat zij betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van dat plan.

 • Als internationale stad van Vrede, Recht én Duurzaamheid beschermt Den Haag het demonstratierecht en de rechten van demonstranten met verve. De gemeente is transparant over welke demonstraties verboden worden en op grond waarvan.

 • Net als Antwerpen krijgt Den Haag een burgerbegroting waarbij inwoners beslissen over de verdeling van een deel van het gemeentegeld. Stadsdelen en bewoners krijgen meer budget om zaken op wijk- en buurtniveau aan te pakken, centrale budgetten worden daarvoor overgeheveld naar die van de stadsdelen.