Groene groei en werkgelegenheid

groene banen | baanzekerheid | (om)scholing

Den Haag is nog steeds één van de steden met de hoogste werkloosheid. Door de toename van flexibele banen is de kans op een vaste baan kleiner geworden. Veel flexwerkers en zzp’ers weten niet of zij de komende maanden nog werk hebben en steeds vaker leven zij nog maar net boven de armoedegrens. Veel jongeren komen niet aan de bak. Wij willen meer zekerheid op de arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid voor de groeiende groep lager opgeleiden. In Den Haag moet iedereen dezelfde kansen krijgen om zich te ontplooien.

GroenLinks kiest voor groene werkgelegenheid. Want groei en groen gaan voor ons hand in hand. Duurzame ontwikkelingen die de stad verbeteren, bieden de komende jaren grote kansen. Door in duurzame bedrijvigheid te investeren zorgen we voor een groenere stad én voor economische groei.

We investeren fors in economische vernieuwing en in meer banen voor iedereen. We breiden scholingsmogelijkheden uit en maken het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Zo maken wij het economische beleid rechtvaardiger. 

Wat gaan we doen:

 • GroenLinks staat voor groene groei. We zetten vol in op duurzame energie, woningisolatie en schone mobiliteit. Daarmee scheppen wij duizenden banen in Den Haag. Wij moedigen samenwerking aan tussen opleidingen en werkgevers om in de vraag naar groene werknemers te voorzien.

 • We stimuleren de lokale economie door als gemeente zo veel mogelijk bij Haagse bedrijven en ondernemers in te kopen. Dit kan bijvoorbeeld door aanbestedingen op te splitsen in kleinere eenheden, waardoor het Haagse midden- en kleinbedrijf meer kansen krijgt.

 • Den Haag ondersteunt duurzame ondernemers. Vooral startups met een duurzame en groene visie verdienen de steun van de stad om hun ideeën vorm te geven. Bijvoorbeeld door het onderlinge dienstenverkeer te stimuleren, of doordat zij in de opstartfase van hun onderneming werkruimte kunnen huren tegen verlaagd tarief.

 • We creëren banen voor mensen met een praktische opleiding. Deze mensen hebben we nodig om onze ambities voor een groene, schone en sociale stad te realiseren. Zo komen er bijvoorbeeld meer buurtconciërges, hoveniers en fietsenmakers. Ook wijkzorg en het (volwassenen)onderwijs zorgen voor extra werkgelegenheid.

 • De gemeente zorgt voor duurzame groei in elke wijk. Iedere wijk krijgt een groene wijkwerker die initiatieven van wijkbewoners ondersteunt, zoals het delen van auto’s en spullen, het aanbieden van klussen en reparatiewerkzaamheden. We versterken de diensten- en deeleconomie, waarbij we oneerlijke concurrentie en overlast tegengaan.

 • Wij geven prioriteit aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid, met name voor jongeren met een migratieachtergrond. Samen met scholen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, breiden we het aanbod van stages en leer-werkplekken uit om de overgang naar een betaalde baan te verbeteren.

 • Op initiatief van GroenLinks gaat de gemeente meer inzetten op werken in deeltijd voor wie dat wil. Het generatiepact – waarbij oudere werknemers minder kunnen werken, zodat meer jongeren in dienst worden genomen – wordt actief uitgedragen naar alle organisaties waar de gemeente mee te maken heeft.

 • Senioren en mensen met een zwaar beroep die dit zware werk niet tot de pensioenleeftijd kunnen volhouden, krijgen omscholing en ondersteuning in hun zoektocht naar (ander) werk.

 • Den Haag wordt een fairwork-gemeente. Arbeidsuitbuiting wordt uitdrukkelijk bestreden. De gemeente werkt niet samen met bedrijven die geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden garanderen. De gemeente geeft het goede voorbeeld door medewerkers na een proefperiode een vaste baan aan te bieden.

 • We zorgen voor meer gesubsidieerd werk zoals STIP-banen (voor mensen die langdurig in de bijstand zitten), zo krijgen meer mensen de kans arbeidservaring op te doen. We bevorderen doorstroom naar regulier werk. Voor regulier werk geldt een regulier loon.

 • Met ‘social return’ besteden bedrijven een percentage van de loonsom van een opdracht aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij houden voor alle gemeentelijke opdrachten vast aan een social return van 5%. We zien er strikt op toe dat bedrijven zich aan deze afspraak houden.

 • Iedereen die recht heeft op beschut werk moet aan de slag kunnen bij de Haeghe Groep, de gemeente of bij andere werkgevers. Werkgevers worden aangesproken op hun aanbod van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. We investeren extra in sociaal werk als dat nodig is.

 • Vrijwilligerswerk mag betaald werk nooit verdringen. Ook bij stages en leer-werkplekken moet de nadruk op scholing liggen.

 • Publieke en semi-publieke organisaties waarvan bestuurders of werknemers meer verdienen dan de minister-president, komen niet in aanmerking voor subsidies of aanbestedingen vanuit de gemeente.