Vluchtelingen zijn welkom

statushouders | inburgering | ongedocumenteerden

Veel enthousiaste vrijwilligers bieden vluchtelingen en statushouders een warm welkom in Den Haag en helpen hen op weg. GroenLinks is daar trots op. Wij willen deze mensen ondersteunen bij het goede werk dat ze doen en meer inwoners hierbij betrekken.

Wij zorgen dat statushouders niet alleen op papier maar ook in de praktijk dezelfde mensenrechten genieten als iedereen. We stellen hen in staat om in te burgeren, te wonen, onderwijs te volgen, inspraak te hebben en werk te doen dat past bij hun vaardigheden en vermogens.

Ook voor mensen zonder verblijfsvergunning wil GroenLinks dat Den Haag een gastvrije stad is. Als de regering niet voor deze mensen wil zorgen, doen we het zelf. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder documenten geldt voortaan: opvangen in plaats van opjagen. Dat betekent dat we mensen die uitgeprocedeerd zijn of die geen documenten hebben niet in de kou laten staan maar opvang en perspectief bieden. 

Wat gaan we doen:

  • Den Haag houdt zich aan de afspraak om meer statushouders op de vangen dan de landelijke verplichting en vangt minimaal de eerder toegezegde extra 750 statushouders op.

  • We stimuleren initiatieven die integratie van statushouders bevorderen en die het wederzijds begrip vergroten tussen statushouders en iedereen die al langer in Den Haag woont. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwkomers en bestaande inwoners elkaar op voet van gelijkwaardigheid ontmoeten en leren kennen.

  • Uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder documenten worden structureel en ruimhartig gesteund. De gemeente zorgt voor huisvesting, kleding en voedsel, medische zorg en dagbesteding als mensen daar zelf niet in kunnen voorzien. Dus: bed, bad, brood en begeleiding. De gemeente Den Haag verzet zich actief tegen de strafbaarstelling van illegaliteit door niet over te gaan tot actieve opsporing en afschrikking.

  • We maken de arbeidsmarkt en het onderwijs toegankelijker voor statushouders, samen met onder andere Vluchtelingenwerk en Taal aan Zee. Statushouders hoeven hun taaltraining niet zelf te betalen. Het wordt makkelijker om de inburgeringscursus te combineren met werk door flexibelere lestijden.

  • Net als voor andere Hagenaars die urgent een (nieuwe) woning nodig hebben, blijft de voorrangsregeling ook voor statushouders gelden. De gemeente maakt werk van goede en betaalbare huisvesting voor iedereen.

  • Van inburgeringstrajecten maken we programma’s op maat waarbij we rekening houden met de specifieke situatie van kwetsbare groepen zoals jongeren, de LHBT+ gemeenschap en mensen met psychische problemen. 

  • Vrouwen en kinderen met een dubbel paspoort vormen een kwetsbare groep. De gemeente blijft alert op vrouwen en kinderen die zonder reisdocumenten in het land van herkomst worden achtergelaten.

  • Inburgering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vluchtelingen, inwoners en gemeente, en niet alleen van de vluchteling zelf. De gemeente neemt drempels voor inburgering zoveel mogelijk weg.