Jezelf kunnen zijn

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid en openheid. Als je je niet veilig voelt kun je niet jezelf zijn en de wereld met een open blik tegemoet treden. We werken dus aan veilige buurten en grijpen in waar dat nodig is. Maar nog veel liever voorkomen we problemen, bijvoorbeeld door middel van meer steun aan wijkagenten. Daarnaast pakken we iedere vorm van discriminatie hard aan en blijven wij strijden tegen etnisch profileren.

Wat gaan we doen:

  • We pakken iedere vorm van discriminatie hard aan. We zien erop toe dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. Etnisch profileren accepteren we niet. Anoniem solliciteren wordt in de gehele gemeentelijke organisatie ingevoerd zodat iedereen een eerlijke kans krijgt.

  • We breiden de ondersteuning voor wijkagenten uit. Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners, ondernemers, instanties en de politie identificeert de gemeente onveilige punten en zoekt ze naar effectieve oplossingen.
  • Den Haag blijft zich inzetten als ‘regenbooggemeente’. GroenLinks wil extra aandacht voor de acceptatie van LHBT+-jongeren op school, bijvoorbeeld door trainingen en begeleiding. In de zorgsector, stimuleren we een cultuuromslag door het gebruik van het ‘Roze Loper’-keurmerk. Daarnaast werken we samen met de John Blankenstein Foundation en de Roze Règâhs om homoacceptatie te vergroten binnen sportverenigingen.
  • Den Haag houdt zich aan gemaakte afspraken en vangt minimaal de eerder toegezegde extra 750 statushouders op. Uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder documenten worden structureel en ruimhartig gesteund. De gemeente zorgt voor huisvesting, kleding en voedsel, medische zorg en dagbesteding als mensen daar zelf niet in kunnen voorzien. Dus: bed, bad, brood en begeleiding.
  • Inburgering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vluchtelingen, inwoners en gemeente, en niet alleen van de vluchteling zelf. De gemeente neemt drempels voor inburgering zoveel mogelijk weg. In inburgeringstrajecten besteden we extra aandacht voor taal en we maken programma’s op maat.

Zie ook

Mensenrechten | discriminatie | veilige buurten
Statushouders | inburgering | ongedocumenteerden
Open bestuurscultuur | zeggenschap | lokale democratie
Armoedebestrijding | zorg | welzijn