Vandaag zijn de algemene beschouwingen en voorjaarsnota besproken in de gemeenteraad. Lees hieronder de bijdrage van Arjen Kapteijns terug.

Meer-meer-meer. Dat is de titel van een CD (toen nog LP) van één van mijn favoriete bands uit mijn jeugd, waar ik nog steeds graag naar luister. Ik heb het over de Tröckener Kecks. Meer-meer-meer. Het lied speelt zich af in het nachtleven, maar het had ook zomaar het motto van dit college kunnen zijn. Meer-Meer-Meer. Meer kolen- en gas bedrijven uit China die zich hier vestigen, meer parkeergarages in plaats van groen,  meer vrachtauto’s die straks via de Rotterdamsebaan de stad in kunnen en onze lucht verpesten. Het college heeft het niet letterlijk over Meer-meer-meer, maar over “groei voor groei”. In de Voorjaarsnota lezen we en ik citeer dat uit de opbrengsten van de groei van de stad middelen worden gemaakt voor ruimtelijke economische investeringen om verdere groei te stimuleren. Méér groei stimuleren dus. Ik heb het daar moeilijk mee. Groei als doel op zich is niet waar GroenLinks voor staat. Wat mij betreft kan groei nooit een doel zijn maar hooguit een middel. De fundamentele vraag is of we die economische en ruimtelijk groei wel moeten nastreven, ik zet liever het welzijn en de leefbaarheid in onze stad centraal.

Daarom grijp ik deze Algemene Beschouwingen graag aan om aan te geven waar GroenLinks bij de komende begrotingsbehandeling wél extra investeringen zou willen zien. Geen investeringen in méér, maar investeringen in beter. Wat GroenLinks betreft zetten we de komende begroting een stap om te investeringen in het doorgroeien naar een schonere, groenere en tolerantere stad. GroenLinks erkent dat er ruimte is voor nieuwe investeringen, het financiële beeld oogt gunstig. Maar schijn kan bedriegen, te meer omdat een aantal onzekerheden zoals als de opvang van statushouders en de groei van het aantal bijstandsgerechtigden nog goed niet in de cijfers van het Risicocumulatiemodel zitten. – Ik had David Rietveld beloofd om dit woord tenminste één keer te noemen, bij deze -. Ik vind het niet uit te leggen dat we nog geen zicht hebben op de financiële gevolgen van de opvang van statushouders, maar laat ik een helder signaal afgeven: wat GroenLinks betreft doen we wat we hebben beloofd en gaan we niet beknibbelen op het recht op een eerlijke start voor deze nieuwe Hagenaars. Niet beknibbelen op taalonderwijs, huisvesting en begeleiding naar werk. Naast dat we moeten doen wat we hebben afgesproken roep ik het college op om in de begroting geld te reserveren voor de opvang van nieuwe statushouders én vluchtelingen in 2017. Omdat we naar onszelf verplicht zijn om onze welvaart te delen met mensen die moesten vluchten voor oorlog en geweld.

Voorzitter, dit college wil groeien, wil meer-meer-meer. Maar er zijn ook gewoon fysieke grenzen aan een ambitie naar groei. Fysieke grenzen aan wat de aarde aan kan. De beelden van overstromingen in Boxtel, Roermond en Parijs van de afgelopen dagen staan ons helder op het netvlies. We krijgen te maken met steeds hevigere hoosbuien. Die gaan leiden tot steeds grotere problemen voor onze stad. Bomen en groen kunnen ervoor zorgen dat water beter wordt vastgehouden en kunnen bijdragen aan de reductie van de hitte eilanden die we in Den Haag hebben. GroenLinks wil daarom graag dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor aanplant, beheer en onderhoud van bomen en groen. Er is veel achterstallig onderhoud in onze stad. Want ook al deugde er heel veel niet aan de plannen voor het samenvoegen van de Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark tot één Internationaal Park, achterstallig onderhoud is ook daar een issue. GroenLinks is, tezamen met veel van de bewoners van deze stad, opgelucht dat de bizarre plannen voor dit unieke groengebied van tafel zijn. De stad heeft duidelijk aangegeven dat men niet zit te wachten op een Internationaal Park met meer reuring, het kappen van bomen, brede asfaltpaden en het aanleggen van een beek. Waar wel zo’n beetje iedereen enthousiast over is, is het verdiept aanleggen van de Professor Teldersweg. Deze weg doorsnijdt nu de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark, het verdiept aanleggen zou een enorme kwaliteitsimpuls betekenen voor het hele gebied. Wat GroenLinks betreft is het verdiepen van de Teldersweg een zeer interessante optie. Iedereen praat erover, maar we hebben geen idee of en hoe het kan en wat het kost. Daarom dien ik een motie, mede ondertekend door de HSP, D66 en Groep de Mos, in met als dictum:

  • verzoekt het college een onderzoek naar de haalbaarheid van het verdiept aanleggen van de Teldersweg.

Niet alleen om klimaatverandering aan te pakken, wil GroenLinks dat dit college nu eens echt werk gaat maken van duurzaamheid en duurzame energie.

Eerder deze week kwam een onderzoek uit waaruit bleek dat veel Nederlandse gemeenten nog geen groene stroom inkopen. Den Haag doet het niet heel slecht, maar zo’n 140 gemeenten doen het beter. We kopen al groene stroom in, maar het kan nog beter!. Volgend jaar bij de bespreking van de Voorjaarsnota wil ik het college graag een compliment kunnen maken dat we als Den Haag helemaal over zijn op echt groene stroom. Daarom dien ik een motie in, mede ondertekent door de HSP, die het college oproept om

  •     De huidige aanbesteding voor stroom bij de eerstvolgende juridische mogelijkheid te beëindigen en dus niet met een of twee jaar te verlengen;
  •     Bij de volgende aanbesteding echt groene en duurzaam opgewekte stroom inclusief de bijbehorende certificaten van oorsprong in te kopen bij duurzame leveranciers;
  •     In deze aanbesteding voor de gemeente ruimte te behouden voor burgerinitiatieven die ook lokale duurzame groene stroom aan (een deel van) de gemeente willen leveren.

Naast groene stroom inkopen, moeten we als Den Haag ook zelf meer groene stroom gaan opwekken. Er gebeuren al mooie dingen. Bij het Groene Oortje in Bezuidenhout zijn plannen voor een weide met 1600 zonnepanelen, maar het gaat niet snel genoeg. Willen we in Den Haag over een jaar of 20 klimaatneutraal zijn (en dat willen we, liefst nog eerder) dan moet we echt gaan opschalen. Naast de duurzame bewonersinitiatieven moet ook de gemeente doorpakken. Waarom komt er geen plan om op alle gemeentelijke daken zonnepanelen te laten leggen? Bijvoorbeeld door het roterend investeringsfonds verder uit te breiden of bewoners financieel te laten participeren? GroenLinks heeft hier al eerder voor gepleit en ziet hier in de aankomende begroting graag een concreet voorstel over terug. Opschalen in de omschakeling naar duurzame energie is niet alleen goed voor het klimaat, maar het levert ook concrete banen op.

En die banen zijn keihard nodig. We spraken vorige week in de commissie Bestuur over werk. Dat het met de werkloosheid in Den Haag niet goed gaat weten we allemaal. Bijna 50.000 mensen in Den Haag zijn officieel werkzoekend. Dat betekent dat we in Den Haag een structurele investering moeten maken in onze inwoners, om hen aan het werk te helpen en te houden. Een omschakeling naar een duurzame en groene economie zal de stad banen opleveren. Niet alleen banen voor mensen met een universitaire achtergrond, maar juist ook voor vakmensen. Mannen en vrouwen met 2 rechterhanden, die weten van duurzame techniek, installatie van zonnepanelen en woningisolatie. Het  verduurzamen en verbeteren van 4000 woningen levert per jaar maar liefst 100 fulltime banen op. Dat is winst! Zowel op het vlak van duurzaamheid als voor de werkgelegenheid. De ambitie om tot 2020 in totaal 20.000 woningen te verduurzamen mag wat ons betreft een stuk hoger! Wij hopen dan ook dat dit college hierop nog ambitieuzer in zal zetten. Groene banen, de banen van de toekomst. Graag een reactie van het college op dit punt.

Naast 50.000 werkzoekenden kent Den Haag zeker zoveel mensen die als gevolg van een te drukke baan last hebben van werk gerelateerde stress en  burn-out klachten. Deze mensen doen te veel. Zij ervaren persoonlijk dat alsmaar meer-meer-meer niet houdbaar is. Steeds meer mensen zetten zich naast hun werk ook in als mantelzorger voor familie, als vrijwilliger in de buurt of proberen zich naast hun werk te ontwikkelen. En ook dat is belangrijk. Een deel van de mensen zou dan ook graag in deeltijd gaan werken. En dat levert ook nog eens banen op.. Meer werken in deeltijd doet het mes aan twee kanten snijden. De gemeente Den Haag geeft al het goede voorbeeld met de oudere werknemers, die drie dagen kunnen werken en vier dagen betaald rijgen. Hierdoor zijn er al tientallen jongeren aan de slag gegaan bij de gemeente. Natuurlijk kan dit niet overal en bij lagere inkomens moeten we ervoor waken dat mensen genoeg blijven verdienen. Maar laten we eens gaan kijken waar het wel kan. Als 10.000 mensen een dag minder gaan werken kunnen 2500 mensen zonder werk aan de slag. We zouden ons als gemeente het onderwerp deeltijdwerk ook bij Haagse bedrijven op de agenda moeten krijgen. Daarom een motie, mede ondertekend door de Haagse Stadspartij en Groep de Mos met als dictum:

  • verzoekt het college om in overleg met werkgevers te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deeltijdwerk te stimuleren.

Ik kom tot een afronding voorzitter. Deze stad zit naar de overtuiging van GroenLinks niet te wachten op groei, alleen om de groei, onze inwoners vragen niet om Meer-Meer-Meer. Wat we willen is een leefbare en groene stad, waar iedereen kansen krijgt om iets van het leven te maken en waar we ontspannen met elkaar kunnen samenleven.