Gemeenteraadsfractie

De gemeenteraadsfractie vertegenwoordigt GroenLinks in de Haagse gemeenteraad en in de stad.

Contact met de fractie
Speelt er iets in jouw straat of buurt waar GroenLinks mee kan helpen? Laat het ons weten, wij horen het graag!
Je kunt ons bereiken via groenlinks@denhaag.nl en telefonisch op 070-3533729 (di-do 09h-17h, uitgezonderd recessen).

Postadres
Fractie GroenLinks
Spui 70
2511 BT Den Haag

Fractieoverleg
Elke eerste maandag na de raadsvergadering vindt het openbaar fractieoverleg plaats in de fractiekamer op het Stadhuis (Spui 70). Leden kunnen hierbij aanwezig zijn, meld je hiervoor aan via groenlinks@denhaag.nl.

Bestuur

Het bestuur faciliteert de fractie en de leden en is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van GroenLinks in de stad. Elke twee weken is er op woensdagavond bestuursvergadering, deze worden in de agenda aangekondigd. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn, aanmelden kan via de voorzitter Arjan van der Hulst, voorzitter@groenlinksdenhaag.nl. Tevens kunnen leden op verzoek de stukken ontvangen. 

Financiën GroenLinks Den Haag

Voor GroenLinks is transparantie over partijfinanciering belangrijk. Daarom is GroenLinks Den Haag zo open als mogelijk over de eigen partijfinanciering. Op deze pagina vindt u het jaarverslag 2022 en de begroting 2023.

Jaarverslag 2022
In de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Den Haag van 15 april 2023 hebben de leden ingestemd met het financiële jaarverslag 2022. In dit jaarverslag vindt u de realisatie van de begroting over 2022 en de financiële positie. Hierin is ook een overzicht met giften opgenomen. U vindt het verslag onderaan deze pagina onder het kopje 'Downloads'. 

In het kort:

 • De belangrijkste bron van inkomsten was de bijdrage vanuit de landelijke organisatie van GroenLinks. Deze bijdrage bedroeg € 20.343,47 en wordt door GroenLinks landelijk betaald vanuit de contributies en giften van leden van GroenLinks.
 • In 2022 is een opname van in totaal € 33.986,47 uit de reserves gedaan, onder andere vanwege de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling zet elk jaar geld apart om deze campagne te kunnen betalen.
 • In totaal is € 265,94 aan giften binnengekomen ten bate van GroenLinks Den Haag. Daarnaast is, gezamenlijk met PvdA Den Haag € 1.277,50 opgehaald voor de jaarlijkse Sintvoorieder1-actie.
 • De uitgaven voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen waren de hoogte post:    € 34.751,95. Daarnaast is € 2.960,30 uitgegeven aan een Divers en Inclusief GroenLinks Den Haag.

Giften
Er zijn enkele donaties ontvangen door GroenLinks Den Haag. € 15,50 is contant ontvangen via de donatiepot die op het Campagnepand van GroenLinks Den Haag stond. € 250 aan donaties kwam binnen via een doneerpagina op de website. Tot slot is er 44 eurocent binnengekomen door een kwijtschelding van een schuld van de afdeling.

Daarnaast is er € 1.277,50 aan donaties binnengekomen voor de SintvoorIeder1-actie die gezamenlijk werd uitgevoerd met de PvdA. Deze donaties zijn één-op-één gebruikt naar de SintvoorIeder1-actie gegaan. Aangezien de donaties om technische redenen via de bankrekening van de penningmeester zijn gelopen is hiervan een specificatie in het verslag opgenomen. Geen van de giften voor de SintvoorIeder1-actie viel boven de meldingsgrens van € 400.

Tevens bestaat binnen GroenLinks de afdrachtsregeling. De volksvertegenwoordigers dragen een deel van hun inkomen af aan GroenLinks. De betaling loopt via GroenLinks landelijk en komt niet direct ten bate van GroenLinks Den Haag. De afdrachtsregeling is om die reden niet opgenomen in het jaarverslag. In zoverre dit vanwege de Wet financiering politieke partijen moet worden, meldt de landelijke organisatie van GroenLinks dit.

Begroting 2023
GroenLinks Den Haag heeft over 2023 een begroting vastgesteld. De begroting kijkt ook vooruit naar de komende jaren. De begroting voor die jaren wordt pas op een later moment door de ledenvergadering vastgesteld.

In het kort:

 • Over 2023 is een lagere landelijke bijdrage begroot dan in eerdere jaren (€ 15.000 in plaats van € 20.000 in 2022). Er is een herverdeling geweest van de landelijke bijdrage ten bate van kleinere afdelingen. Hierdoor ontvangt GroenLinks Den Haag naar verwachting in 2023 een fors lagere bijdrage.
 • De grootste uitgave is een reservering van € 7.000 voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.
 • € 4.000 beschikbaar voor de verschillende activiteiten en projecten van GroenLinks Den Haag.

Werkgroepen

Veel Haagse GroenLinksleden zijn actief als vrijwilliger voor de afdeling, onder andere in de volgende werkgroepen:

Kijk op de pagina van de werkgroepen voor meer informatie en contactgegevens. 

Commissies

Er zijn meerdere commissies binnen GroenLinks Den Haag met een specifieke taak:

 • Kandidatencommissie: zij beoordeelt en adviseert over kandidaten voor diverse posities binnen de afdeling.
 • Functioneringscommissie: Onze afdeling maken we samen iedere dag een stukje mooier. Om ervoor te zorgen dat de afdeling en haar mensen optimaal functioneert, hebben we een functioneringscommissie. De functioneringscommissie voert onder andere individuele begeleidingsgesprekken onze fractieleden, wethouders, bestuursleden, de campagneleider en de Digitale Media Manager.

Wijkteams

GroenLinks Den Haag wordt steeds groter! Steeds meer mensen zien een groene en sociale toekomst voor onze mooie stad. Daarom willen we als afdeling zichtbaar zijn in de stad en ophalen wat er speelt in de wijken. Daarvoor hebben we wijkteams. Deze teams bestaan uit drie of vier GroenLinks-leden die in dezelfde wijk wonen en daar niet alleen de oren en ogen van GroenLinks Den Haag willen zijn, maar ook de handen uit de mouwen willen steken om andere GroenLinksers en sympathisanten te betrekken bij de afdeling en de wijk. Als bewoner kun je bij de wijkteams terecht met al je vragen aan GroenLinks Den Haag. Zij zorgen ervoor dat je vraag of opmerking bij de juiste personen terechtkomt, zoals de fractie, een werkgroep of het bestuur.

Op dit moment hebben we in de volgende wijken een wijkteam:

 • Centrum
 • Escamp
 • Haagse Hout
 • Laak
 • Leidschenveen-Ypenburg
 • Loosduinen
 • Scheveningen
 • Segbroek

Deelnemen aan een wijkteam of er eentje oprichten? Mail naar denhaag@groenlinks.nl t.a.v. Sybren Deuzeman.

Vertrouwenspersonen

GroenLinks Den Haag heeft twee vertrouwenspersonen, Esther Kersten en Nel Verburg. Zij hebben samen één mailadres: vertrouwenspersoongroenlinksdh@gmail.com. Je kunt hen ook bellen: 06 30 24 65 36 (Esther) of 06 129 11 740 (Nel).

De vertrouwenspersonen zijn er voor de leden van GroenLinks Den Haag die geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen en daarover in vertrouwen willen praten. Je kunt dan denken aan discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld. Wellicht twijfel je of wat jij hebt meegemaakt iets is voor de vertrouwenspersoon. Ook dan hopen we dat je contact met hen opneemt, zodat jullie het samen kunnen bespreken. Het gesprek is altijd vertrouwelijk, zij praten hier niet met anderen over. In het jaarverslag voor het afdelingsbestuur noemen zij geen namen en ook geen specifieke situaties. Ze beschrijven alleen hoeveel gesprekken ze gevoerd hebben en welke trends ze (eventueel) signaleren.

Allereerst zullen ze zo goed mogelijk luisteren naar jouw verhaal. Wellicht stellen ze daar nog wat vragen over om een helder beeld te krijgen van wat er speelt. Daarna zoeken ze welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Afhankelijk van de situatie kun je denken aan een informeel gesprek met degene(n) met voor jou ongewenst gedrag, het inschakelen van een mediator, een procedure beginnen, of contact opnemen met een relevante instantie. Zij geven advies, maar of je dit volgt beslis je natuurlijk zelf.

Wij vinden het belangrijk dat mensen in de omgang met elkaar tot hun recht kunnen komen. Dat kan alleen als er respect, veiligheid en vertrouwen is. De vertrouwenspersoon willen daaraan een bijdrage leveren.