Hieronder vind je al onze 8 moties met een korte toelichting en natuurlijk de resultaten.

Breng oud frituurvet weg om de hoek

Deze motie verzoekt het college om in gesprek te gaan met supermarkten en er zo voor te zorgen dat buurtbewoners bij de supermarkt op de hoek hun frituurvet kunnen inleveren. Dit kan vervolgens worden verzameld en gerecycled in fossielvrije biodiesel. In Nederland verdwijnt namelijk maar liefst 50 procent van het frituurvet in de riolering. Dit leidt tot zeer schadelijke gevolgen voor het milieu. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen.

Groen voor en met de buurt

In het huidige plan voor een nieuw gebouw op de plek waar nu het oude SoZa gebouw staat is de behoefte van de nieuwe bewoners niet meegenomen. Daarom roepen we op tot co-creatie van bewoners voor de invulling van het groen in het plangebied. We willen dat er samen met de buurt een plan wordt gemaakt om de buitenruimte groener te maken. Zodat straks iedereen van dit groen kan genieten. Deze motie is unaniem aangenomen.

Statushouders en studenten langer huisvesten

Als er een nieuw gebouw komt op de plek waar nu het oude SoZa gebouw staat, moet het oude gebouw worden gesloopt. Dit betekent dat de huidige bewoners, 90 statushouders en 90 studenten, zouden moeten verhuizen. De huisvesting in Den Haag is al langer een probleem voor statushouders en studenten, daarom verzoeken we het college dat de huidige bewoners zo lang mogelijk in het oude gebouw kunnen blijven wonen. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen.

Terugkeer bewoners en gebruikers SoZa

De bewoners en gebruikers van het huidige SoZa moeten natuurlijk ergens anders heen, mocht het gebouw worden gesloopt. Daarom roepen we het college op om hen en de ontwikkelaars in gesprek te gaan over een mogelijke terugkeer van de bewoners en gebruikers in het nieuwe gebouw. Deze motie is met een meerderheid aangenomen.

Betrek ervaringsdeskundigen bij beleidsplan welzijn

Deze motie verzoekt het college om ervaringsdeskundigen te betrekken bij Haags welzijnswerk. Zij hebben unieke kennis en expertise over hoe welzijnswerk in de praktijk uitpakt en dit is hierdoor funest voor gezond en goed Haags welzijnswerk. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen.

Een gelijkheidsquotum voor gelijke kansen

Deze motie roept op om een quotum in te stellen, waarbij het personeelsbestand (inclusief stages en traineeships) in de gemeente een gelijk reflectie heeft van mensen met een migratieachtergrond in de stad. Zo willen we zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Deze motie is helaas niet aangenomen.

Minder uitstoot door houtstook

Houtstook is slecht voor het milieu en onze gezondheid. Zo blijkt dat 23 procent van de fijnstofuitstoot in Nederland door houtstook in haarden en kachels komt. Ook kan het leiden tot grote gezondheidsgevolgen, waaronder hart- en vaatziekten. Daarom roepen wij het college op om met houtkachel leveranciers en schoorsteenvegers in gesprek te gaan en het gebruik van houtstookfilters te promoten. Deze motie is met een meerderheid aangenomen.

Voorbereiden structurele oplossingen fijnstofuitstoot kachel/haard

Door een nieuwe Europese verordening geleden er nieuwe regels voor de productie van houtkachels, ze moeten een ecodesign hebben. We roepen het college op om uit te zoeken hoe dit design binnen de omgevingswet en gemeentewet toe kan worden gepast. Deze motie is met een meerderheid aangenomen.

De omgevingswet wacht niet tot 2024

Op 1 juli volgend jaar treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De bedoeling van deze wet is dat er veel regels geschrapt worden en dat procedures korter duren. De Omgevingswet bepaalt ook dat gemeenten in een participatie verordening vastleggen hoe participatie moet worden toegepast bij bijvoorbeeld grote projecten en evenementen. Den Haag heeft besloten dat de oude verordening pas in 2024 wordt vervangen. Dat kan betekenen dat de kwaliteit van de participatie achteruit gaat. En dat willen we voorkomen. Daarom hebben we het college verzocht om binnen drie maanden een brief aan de raad te sturen met een toelichting hoe de gemeente in de tussentijd de kwaliteit van de participatie verbetert en borgt. Deze motie is unaniem aangenomen.

Tot slot werd ons initiatiefvoorstel 'Maak werk van energie: een wind op zee campus op Scheveningen' met een overgrote meerderheid aangenomen. We zijn blij met dit resultaat en zijn benieuwd naar de uitwerking van onze plannen door de gemeente.