De raadsvergadering begon met feestelijk nieuws. Onze voormalige fractievoorzitter en oud-raadslid Arjen Kapteijns is benoemd als wethouder Sociale zaken en Werk en onze fractievertegenwoordiger Isabel Bos is beëdigd als raadslid. Vervolgens gingen we over tot de orde van de dag en bespraken we tal van agendapunten. In totaal dienden we 6 moties in en deze zijn allemaal aangenomen!

Ontwerp nu ook een “Belle” participatietraject

GroenLinks is blij dat met dit project 1200 extra woningen worden gebouwd, waarvan 30% sociale huurwoningen en 20% middelhuur. Tegelijkertijd begrijpen we de zorgen van omwonenden. Op dit moment is de participatie bij het project van de Bellevue niet voldoende. In onze motie roepen we de gemeente op om een actieve rol te nemen in het participatietraject van de projectontwikkelaars en woningcorporatie om ervoor te zorgen dat omwonenden en bewonersorganisaties echt betrokken worden en mee kunnen praten over de verdere ontwikkeling. Deze motie is unaniem aangenomen.

Pak de regie op verplaatsing coffeeshops

Er is een overconcentratie aan coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. GroenLinks ziet graag dat deze coffeeshops worden verspreid door de rest van onze stad. Daarom hebben we een motie ingediend waarbij de gemeente zich gaat inspannen om twee coffeeshops te verplaatsen en dit in samenspraak te doen met de coffeeshophouders en omwonenden. Deze motie kon rekenen op een overgrote meerderheid.

Laatste stappen naar een gifvrije stad!

Op dit moment hebben de HTM en woningcorporaties nog niet toegezegd om in de toekomst geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Deze middelen zijn slecht voor het milieu en onze gezondheid. Daarom hebben we een motie ingediend om in gesprek te gaan met de HTM (en MRDH; de opdrachtgever van de HTM) en woningcorporaties om zo het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk terugdringen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Herijking situatie snorfietsen na invoeren helmplicht.

We willen dat het minder druk wordt op de fietspaden, zodat fietsers veilig kunnen fietsen en er minder ongelukken plaatsvinden. We vinden het daarom een goed plan als snorfietsers zich naar de rijbaan verplaatsen. De helmplicht die wordt ingevoerd op 1 juli 2022 geeft hiervoor een veilige kans. We willen na een jaar gaan evalueren of deze maatregel effect heeft gehad en de situatie inderdaad is veranderd. Deze motie kon rekenen op een meerderheid en is aangenomen.

Tot slot dienden we twee moties in over de herinrichting van de Mient.

Minder onbenutte parkeerplekken, minder gekapte bomen

Op de Mient is er een gedeelte waar aan beide kanten van de weg geen woningen zijn. Aan de ene kant ligt een begraafplaats, aan de andere kant liggen sportvelden. Hierdoor is het volgens GroenLinks niet nodig om hier bomen te kapen en parkeerplaatsen te maken. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen.

Wacht met de kap tot de rechter uitgesproken is.

De belangenorganisatie ''Eerlijk Plan Mient'' heeft een beroepsprocedure ingesteld om de kap van de bomen tegen te houden op de Mient. Echter heeft de gemeente besloten om deze uitspraak niet af te wachten en te starten met het aanleggen van parkeerplaatsen. Met deze motie vragen wij de gemeente om de kap van 158 bomen uit te stellen tot de rechter een uitspraak heeft gedaan in de beroepsprocedure. Deze motie is met een meerderheid aangenomen.

De volgende raadsvergadering is op donderdag 4 november.