Scheveningseweg Den Haag

Scheveningseweg

Wij krijgen veel vragen van inwoners en leden over de kap van de bomen op de Scheveningseweg.

Ondanks dat we erkennen dat de tramrails vervangen moet worden, hebben we als GroenLinks de plannen zoals die nu worden uitgevoerd nooit gesteund. En voor alle duidelijkheid: dat doen we nog steeds niet. In de stevige debatten die hierover in de gemeenteraad gevoerd zijn in 2017 hebben we ons ingezet om het alternatieve plan uit de denktank (waardoor minder bomen om zouden hoeven) een reële kans van slagen te geven. Ook heeft GroenLinks voorstellen gedaan en moties ingediend om het aantal te kappen bomen te verkleinen en het kappen te faseren, zodat het aangezicht van de Scheveningseweg niet in één keer verloren zou gaan. Deze voorstellen hebben het helaas allemaal niet gehaald.

Bij de onderhandelingen dit voorjaar hebben we het gemeenteraadsbesluit over de Scheveningseweg nadrukkelijk aan de orde gesteld. Onze inzet was erop gericht om het alternatieve plan alsnog nader uitgewerkt te krijgen. Ten tijde van de onderhandelingen bleek echter dat de aanbesteding al liep en de materialen al waren besteld. Stopzetten van de aanbestedingsprocedure en het afbestellen van materiaal was niet meer mogelijk. Dit was voor ons een bittere constatering, maar we stonden voor een voldongen feit.

In het nieuwe collegeakoord hebben we voor alle nieuwe plannen concrete afspraken gemaakt over een betere bescherming van bomen. Bomen mogen alleen worden gekapt als het aantoonbaar niet anders kan. Ook komen er de komende jaren fors meer (straat)bomen bij. We trekken tien miljoen euro extra uit voor meer bomen en beter onderhoud. Omdat we kapvergunningen zorgvuldiger gaan toetsen, verhogen we de kosten van een kapvergunning waarmee een extra drempel wordt opgeworpen.

Het belang van bomen en groen heeft voor GroenLinks altijd voorop gestaan en dat zal altijd zo blijven. Gelukkig zijn er heel veel mensen die ons hierin steunen, zo blijkt ook uit de enorme betrokkenheid van velen bij jullie bij de Scheveningsweg.