Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Toegang tot de Wmo moet beter!

Een vernietigend rapport bracht recent aan het licht dat er veel misgaat bij aanvragen voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in Den Haag. De Rekenkamer signaleert bijvoorbeeld dat veel mensen afhaken omdat het zo ingewikkeld is om een aanvraag te doen. Ook moeten mensen vaak veel te lang wachten op hulp. Hierbij een kort verslag van hoe het er voor staat en wat GroenLinks op dit vlak doet.

Jaarlijks zijn zo’n 11.000 mensen in Den Haag aangewezen op de Wmo. Het gaat hier bijvoorbeeld om aanvragen voor een traplift, scootmobiel, huishoudelijke hulp. Maar ook om voorzieningen voor daklozen, noodopvang bij huiselijk geweld of aanvragen voor beschermd wonen.

Moeizame transitie
Voorheen behandelde het Rijk dergelijke aanvragen. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente hier verantwoordelijk voor. Bij deze transitie is veel misgegaan, bleek uit het onderzoek van de Rekenkamer. Alle partijen in de Haagse gemeenteraad zijn het er over eens dat het anders moet!

Online formulier met 90 vragen
Een aanvraag kon uitsluitend online gedaan worden door een formulier met 90 vragen in te vullen. Hierdoor alleen al haakten veel mensen af. Het formulier is inmiddels gelukkig aangepast en het is nu ook mogelijk om op andere manieren een aanvraag te doen, zoals telefonisch of per brief.

Op verzoek van fractievertegenwoordiger Mariët Herlé krijgt voortaan iedereen die een aanvraag doet een bevestiging. Mensen die geen e-mail adres hebben, krijgen de bevestiging nu per post toegestuurd.

Afhandeling te traag
De overschrijding van de maximale wachttijd is nog een punt van zorg. In bijna de helft van de gevallen duurt een aanvraag langer dan acht weken. Mariët Herlé: “Er is 24 miljoen euro blijven liggen in het potje voor de Wmo. GroenLinks pleit er voor een deel van dat geld te gebruiken om tijdelijk extra menskracht in te huren en zo de achterstanden weg te werken.” Maar hier is wethouder Karsten Klein (CDA) helaas niet toe bereid. Hoe de te lange wachttijden dan wel worden aangepakt is op dit moment nog niet duidelijk.

Bezwaar niet altijd mogelijk
Een ander punt waar de Rekenkamer kritiek op heeft is de (on)mogelijkheid om in bezwaar te gaan als een aanvraag voor de Wmo is afgewezen. Om een afwijzing aan te vechten moet je een ‘beschikking’ hebben, ofwel een officieel document waarin de gemeente de aanvraag afwijst. Maar bij aanvragen voor maatschappelijke opvang krijgen mensen dit niet toegestuurd en kunnen ze dus niet in bezwaar.

Hoe nu verder?
De eerstvolgende stap is bespreking in de gemeenteraad. GroenLinks zal dan weer pleiten voor betere toegang tot de Wmo en voorstellen steunen die hieraan bijdragen. We houden jullie op de hoogte!