Duurzaam in 2030

schone energie | afval & hergebruik | klimaat

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord uit 2015 te halen is lef en daadkracht nodig. Juist als grote stad kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren. GroenLinks nam daarom in juni 2017 het initiatief voor het Haags Klimaatpact waarbij zeven andere politieke partijen zich aansloten. Ons doel: Den Haag klimaatneutraal in 2030.

GroenLinks neemt het voortouw om van Den Haag een fossielvrije economie te maken. We nemen in hoog tempo afscheid van olie, kolen en gas en stappen over op schone energie. Naast een positieve impact op het klimaat, heeft deze overstap ook een gunstig effect op ieders portemonnee want de energierekening wordt hierdoor lager. En de werkgelegenheid in Den Haag profiteert: het isoleren van gebouwen en het aanleggen van nieuwe warmtevoorzieningen levert veel nieuwe banen op.

Een duurzame stad maak je niet alleen. Dat doe je samen met bedrijven, investeerders, scholen en mensen in de straat. Samen met bewoners gaan wij alle wijken van Den Haag, straat voor straat afkoppelen van het aardgas en aansluiten op schone energiebronnen. Keuzevrijheid en maatwerk zijn hierbij van groot belang zodat per straat de beste oplossingen worden gekozen.

Den Haag wordt niet alleen een fossielvrije maar ook een circulaire economie. We gaan verspilling van grondstoffen tegen en zorgen voor maximaal hergebruik van materialen in en door de stad.

Wat gaan we doen:

 • Energiebesparing staat voor GroenLinks bovenaan. Daarom gaan wij Haagse huishoudens en bedrijven helpen om veel energie te besparen, bijvoorbeeld door goede isolatie en warmtepompen. In 2022 zijn de eerste 50.000 Haagse woningen zo goed als klimaatneutraal. Net als driekwart van het gemeentelijk vastgoed. Met woningbouwcorporaties maken we stevige afspraken over versnelde verduurzaming en verbetering van de woonkwaliteit. De landelijke verplichting voor bedrijven om maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen gaan wij strikt handhaven.

 • We stoppen met energie uit aardgas en kolencentrales. Dankzij een motie van GroenLinks worden nieuwe wijken nu al niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten. In 2030 zijn alle aardgasaansluitingen in heel Den Haag verleden tijd.

 • Met het beroepsonderwijs (mbo en hbo) werken we samen om vakkrachten op te leiden die gebouwen en huizen kunnen verduurzamen en af kunnen koppelen van het gas.

 • Den Haag ligt zeer gunstig voor de winning van aardwarmte, in 2022 zijn de eerste vijf aardwarmtecentrales in gebruik. We zetten in op benutting van restwamte uit het rioolwater en we verduurzamen de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein. Voor het idee om fossiele restwarmte uit de Rotterdamse Haven te transporteren lopen we niet warm.

 • Den Haag neemt extra initiatief om fors meer energie te winnen uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Lokale bewonersinitiatieven op dit gebied krijgen maximale ondersteuning.

 • Tijdens deze collegeperiode zorgt GroenLinks voor een verdubbeling van het aantal zonnepanelen. Alle daken van gemeentelijk vastgoed worden door de gemeente benut of ter beschikking gesteld aan lokale energiecoöperaties. Daarnaast start de gemeente een proef met opslag van elektriciteit.

 • De gemeente werkt alleen nog samen met duurzame bedrijven en koopt lokaal, klimaatneutraal en/of fairtrade in. Daar waar de markt nog geen duurzame oplossing biedt, worden bedrijven uitgedaagd tot innovaties. We sporen fossiele bedrijven, zoals grote oliemaatschappijen, aan om hun activiteiten versneld te verduurzamen.

 • We storten ieder jaar €25 miljoen (of €100 miljoen incidenteel) in een (roterend) klimaatfonds om duurzaamheidsinvesteringen te versnellen. Met dit fonds gaan we het isoleren en verduurzamen van huizen voorfinancieren, waarbij we vooral ook mensen met een kleine beurs laten meeprofiteren van een lage energierekening. Het dividend van Eneco (en Stedin) wordt aangewend voor dit fonds. We zetten Eneco dus niet in de verkoop.

 • Het percentage afval dat we in Den Haag gescheiden inzamelen, verhogen we van 31% naar 50% in 2022. Met dat volume kunnen we hoogwaardig hergebruik realiseren en verminderen we de hoeveelheid afval sterk. De afvalstoffenheffing gaat weer terug naar het oude niveau. We breiden het aantal wijken uit waar we gft-afval inzamelen. Door de hele stad plaatsen we compostvaten waar iedereen, onder toezicht, gebruik van kan maken.

 • De huidige ondergrondse restafval containers (orac’s), worden geschikt gemaakt om naast restafval ook plastic, papier of gft-afval in te zamelen. We verdubbelen het aantal inzamelpunten voor plastic. In iedere wijk komen milieustraatjes waar je al je afval, zoals frituurvet en tl-buizen, gescheiden kunt aanleveren. We zetten maximaal in op bronscheiding, nascheiding komt pas later in beeld. We stimuleren initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan.

 • Zwerfafval pakken we onder meer aan door het plaatsen van meer prullenbakken, het vaker legen van afvalbakken en -containers en meer toezicht. We maken onze Haagse grachten en kust vaker schoon en steunen actief alle initiatieven die zwerfafval en ‘plastic soup’ tegengaan.

 • Bij de invoering van de Omgevingswet borgen we tenminste het huidige beschermingsniveau tegen geluid, trillingen, geur en bodemverontreiniging en waar nodig scherpen we de normen aan.

 • Lokaal geproduceerd voedsel is beter voor milieu en klimaat. Initiatieven gericht op stadslandbouw en voedseleducatie zoals Urban Farmers, de Haagse Stadswijngaard en Eetbaar Park helpen we verder. Wij bieden ruimte aan boerenmarkten en voedselcoöperaties.

 • De gemeente stimuleert vegetarische voeding. Vegetarisch eten wordt de standaard binnen de gemeentelijke organisatie, vlees wordt op verzoek geserveerd. Op scholen en bij andere partners van de gemeente moedigen wij het eten van gezonde, vegetarische en duurzaam geproduceerde voeding aan. De gemeente geeft het goede voorbeeld door alleen biologische (en dierproefvrije) producten te kopen.

 • De gemeente gaat organisatoren van festivals helpen om de impact op de omgeving en het milieu te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van aggregaten te beperken.

 • Den Haag wordt omgedoopt tot stad van Vrede, Recht én Duurzaamheid. Den Haag zet zich actief in om (internationale) organisaties aan te trekken die zich bezighouden met duurzaamheid. Dit leidt tot meer groene kennis, vakbekwaamheid en werkgelegenheid in Den Haag.