• In het Haagse onderwijs willen we dat gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen voldoende aandacht krijgt. We werken met schoolbesturen samen om te voorkomen dat stereotype man- vrouwverhoudingen in het lesmateriaal terug te vinden zijn. Seksuele voorlichting moet niet alleen over biologie gaan, maar ook over seksuele vrijheid, seksuele diversiteit en het herkennen, bespreekbaar maken en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Den Haag is een grote stad, waar veel verschillende mensen wonen. In het aanbod van zorg en hulp moeten we rekening houden met (culturele) verschillen. We gaan zorgen voor duidelijke informatie in verschillende talen. We nemen praktische drempels weg en regelen passend vervoer of tolken. Zo kunnen ook jongeren en ouderen met een migratieachtergrond of een beperking makkelijk professionele hulp vinden.
 • We investeren in duurzame schoolgebouwen. Alle nieuwe gebouwen worden energieneutraal gebouwd en bestaande gebouwen maken we zo duurzaam mogelijk. De luchtkwaliteit op alle Haagse scholen moet goed zijn. We zorgen voor meer groene, groenblauwe en toegankelijke schoolpleinen.
 • De communicatie van de gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast persoonlijk contact en fysieke toegankelijkheid tot het gemeentehuis, is het ook belangrijk dat de gemeente in begrijpelijke taal schrijft. Gemiddeld is 25% van de Hagenaars laaggeletterd. In sommige wijken loopt dat percentage op tot 50%. In deze groep laaggeletterden zitten zowel mensen die Nederlands als eerste taal hebben, als mensen voor wie het Nederlands een nieuwe taal is. Belangrijke brieven schrijven we daarom in meerdere talen en we moedigen bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen aan dit ook te doen. We zorgen ervoor dat meer jongeren weten dat ze ook een klacht kunnen indienen over gemeentelijke communicatie bij de Jeugdombudsman. Zo helpen we iedereen om onze informatie te begrijpen.
 • We zetten ons in voor een sportieve sportcultuur, waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten zonder buitengesloten, gediscrimineerd of misbruikt te worden. Een (sport)cultuur waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, kleur, leeftijd, beperkingen, inkomen, geaardheid. Racisme tackelen, grensoverschrijdend gedrag, fysiek en verbaal geweld in en rond de sportvelden vraagt om actie. Niet alleen van de gemeente, maar ook van besturen van sportverenigingen. Daarom eisen we dat Haagse sportverenigingen en -aanbieders die een subsidierelatie met de gemeente hebben, voldoen aan een aantal basisvoorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Er blijven klachten komen over etnisch profileren door de landelijke politie. Het is onacceptabel dat politieagenten mensen onnodig staande houden vanwege hun huidskleur of ras. Daarom blijven we strijden tegen etnisch profileren door de Haagse politie én alle andere organisaties die zich hier schuldig aan maken. Er komt een concreet actieplan, geformuleerd door de Haagse politie en de gemeenteraad, om het etnisch profileren aan te pakken.We verhogen de controle op de handel en kwaliteit van drugs. We zorgen voor een betere spreiding van coffeeshops over onze stad. Op populaire uitgaansplekken in de stad worden voorlichting en tests aangeboden. Op bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik wordt niet gehandhaafd. Bij de voorlichting gaan we specifiek in op het gebruik van lachgas. Ook gaan we met verkopers van lachgas in gesprek hoe we het afval zoals lachgaspatronen en ballonnen kunnen terugdringen.
 • Mensen, bedrijven, organisaties, werkgevers, overheidsinstellingen, uitzendbureaus en andere instellingen die discrimineren, worden opgespoord en strafrechtelijk vervolgd. Zo laten we zien dat alle vormen van discriminatie, waaronder racisme, onacceptabel zijn en worden bestraft. Ook moedigen we aangifte doen van discriminatie aan en zorgen we ervoor dat er altijd wordt teruggekoppeld wat er met de aangifte is gebeurd.
 • Uitgaansgelegenheden die worden betrapt op discrimineren, krijgen één waarschuwing en verliezen bij een volgende overtreding hun vergunning.
 • De gemeente werkt niet samen met bedrijven, organisaties, instellingen of personen die discrimineren of mensenrechten schenden. Dit geldt ook voor inkoop door de gemeente.
 • Wij willen Keti Koti op 1 juli uitroepen tot nationale feestdag. Dit is de dag waarop de slavernij in Nederland is afgeschaft. Voor ambtenaren van de stad Den Haag wordt het een vrije dag, we zorgen voor lespakketten voor scholen over het slavernijverleden en organiseren activiteiten op meerdere plekken in de stad. Zo staan we elk jaar stil bij het slavernijverleden. We gaan ook met bijvoorbeeld de Hindoestaanse en Indische gemeenschap in gesprek hoe de stad het beste stil kan staan bij hun slavernijverleden.
 • De gemeente en politie werven personeel op verschillende krachten, ervaringen en achtergronden. Ze versterken de werving van vrouwen, queer mensen, mensen met een beperking, mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Er is speciale aandacht voor het creëren van een veilige, inclusieve werkcultuur. We willen een gemeentelijke organisatie die de samenstelling van onze stad weerspiegelt. Daarom gaan we door met anoniem solliciteren. En vanaf schaal 11 streven we er bij de gemeente naar dat 30% van de werknemers een migratieachtergrond heeft en/of een beperking.
 • Inclusie krijgt ook in Den Haag écht prioriteit van GroenLinks. Dit principe moet, net als duurzaamheid, altijd worden meegenomen bij het beoordelen, wijzigen en maken van beleid. Het bestuur van Den Haag zorgt voor een “inclusiebril” van zichzelf en de ambtenaren. Telkens vraagt de beleidsmaker zich af: hoe werkt dit beleid voor verschillende groepen in de stad? Bij elk beleidsvoorstel wordt een inclusieparagraaf toegevoegd, waardoor het stadsbestuur structureel verantwoording aflegt over de manier waarop het inclusie meeneemt in haar beleidskeuzes.
 • We zetten ons in voor een quotum om de diversiteit te vergroten in het personeelsbestand van overheidsinstanties in Den Haag. Het personeelsbestand dient een afspiegeling te zijn van de Haagse bevolking. We zetten ons ervoor in dat overheidsinstanties een inclusieve werkcultuur vergroten om mensen binnen te halen, te binden, te behouden en te bevorderen.
 • Met bedrijven en organisaties die representatief zijn, zullen we als gemeente de samenwerking opzoeken. Waar mogelijk zullen we hen ondersteunen om dit uit te dragen naar andere organisaties en bedrijven. Bedrijven en organisaties die bereid zijn om deze omslag te maken, ondersteunen we bij de start met gratis trainingen van professionals om sensitiviteit te ontwikkelen voor diversiteit en inclusie.
 • De gemeente Den Haag blijft regenbooggemeente en komt op voor de belangen van queer mensen. Gemeentelijke instanties houden rekening met kinderen die opgroeien in één- of meeroudergezinnen of regenbooggezinnen en zij stimuleren onderwijs- en zorginstellingen om dit ook te doen. De gemeente en zorgpartijen zetten zich actief in om vereenzaming van oudere LHBTIQ+-ers te voorkomen.
 • We blijven discriminatie tegen queer mensen actief tegengaan. Zo willen we ze aanmoedigen aangifte te doen bij discriminatie. We doen onderzoek naar het tegengaan van discriminatie tegen queer mensen in de zorg en hulpverlening. Ook willen we queer ambassadeurs laten samenwerken met wijkorganisaties, religieuze instellingen en woon- zorginstellingen zodat queer inwoners (nog) meer worden geaccepteerd.
 • De gemeente communiceert genderneutraal en gebruikt voor- en achternaam of voorletters en achternaam in de aanhef van brieven.
 • We stimuleren zorg- en welzijnsinstellingen om het Roze Loperkeurmerk te behalen. Met dit keurmerk laat een instelling zien open, inclusief en respectvol te zijn naar queer mensen.
 • We zorgen voor voldoende openbare toiletten in Den Haag. Deze moeten allemaal rolstoeltoegankelijk en genderneutraal zijn. Ook is er de mogelijkheden om baby’s te verschonen. We promoten het gebruik van een medische toiletpas onder ondernemers. Met deze pas kunnen mensen die vanwege een medische reden dringend naar het toilet moeten, op zoveel mogelijk wc’s terecht. Ook in het stadhuis en in de stadsdeelkantoren komen genderneutrale toiletten.
 • We vinden het belangrijk dat de fysieke ruimte in Den Haag voor iedereen toegankelijk is. We delen drempelplaten uit aan winkels, restaurants en andere gebouwen die niet rolstoeltoegankelijk zijn. Bij nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen is toegankelijkheid een harde eis. Bij nieuwe plannen denken we met ervaringsdeskundigen na over toegankelijkheid. We zorgen ervoor dat alle bibliotheken een invalidentoilet hebben. We moedigen het bouwen van invalidentoiletten aan op alle Haagse stations. Daarnaast zijn in delen van de stad de straten momenteel niet inclusief ingericht voor alle bewoners. De straten worden zo ingericht dat mensen met een visuele of auditieve beperking zich ook welkom voelen.
 • Sekswerk is volgens de wet toegestaan. Sekswerkers moeten dan ook veilig en zonder bedreiging hun werk kunnen doen. Niet elke sekswerker werkt het liefst in raam- of seksclubprostitutie. In de coronapandemie zijn veel van hen ook online gaan werken. We zetten ons ervoor in dat Haagse sekswerkers vanuit huis en online kunnen blijven werken. De werkomgeving van sekswerkers moet veilig en prettig zijn.
 • We blijven ons inzetten om vooroordelen over sekswerk tegen te gaan. Hiervoor werken we samen met sekswerkers zelf, met andere gemeenten en landelijke organisaties die opkomen voor de belangen van sekswerkers. Er is extra aandacht voor niet-vrouwelijke sekswerkers en sekswerkers zonder vergunning.
 • We maken duidelijke plannen voor de toekomst van sekswerkers in Den Haag. Zo weten zij en omwonenden van clubs en ramen waar ze aan toe zijn. We pakken overlast in de Rivierenbuurt en het Oude Centrum aan en knappen de Doubletstraat op. Zo kunnen sekswerkers in een veilige omgeving hun werk doen en zorgen we voor een leefbare buurt voor de andere bewoners. De huidige huizen in de Riverenbuurt behouden we.
 • In 2025 is al het openbaar vervoer overal toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen reizen.