• We gaan voor een eerlijke transitie waarin iedereen mee kan doen. We installeren een burgerberaad waardoor inwoners de gemeente adviseren over verduurzaming. Ook breiden we de wijkgerichte aanpak voor verduurzaming uit naar alle wijken. Verduurzamen doen we samen.
 • De gemeente neemt regie inzake energiebeleid. Het gemeentebestuur brengt in samenhang met de ideeën van bewoners- en wijkinitiatieven beschikbare warmtebronnen in beeld en welke combinaties daarvan voor wijken het snelst, met efficiënt en sociaal leiden tot klimaatneutraliteit. Deze beelden worden afgestemd met alle betrokken partijen. De gemeente besluit de beste combinatie. Energiebeleid doen we samen.
 • Den Haag wordt de internationale kennis- en praktijkhoofdstad voor aardwarmte. Onze gunstige ligging maakt aardwarmte een bijzonder kansrijke, duurzame energiebron voor onze stad. Bewoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van aardwarmte. In 2026 zijn meerdere bronnen operationeel die met toekomstbestendige warmtenetten zijn aangesloten op woningen. Duurzame warmte verdelen we eerlijk over de stad. Bij de landelijke overheid dringen we aan op een duidelijke Warmtewet die burgers beschermt tegen de macht van commerciële warmtepartijen.
 • Op alle geschikte daken van Den Haag liggen in 2030 zonnepanelen en zonnecollectoren. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Op alle daken die in haar bezit zijn, liggen uiterlijk in 2025 zonnepanelen en zonnecollectoren. Daarnaast bemiddelt de gemeente actief tussen bedrijven of partijen die grote of veel daken tot hun beschikking hebben. Ook is er in het bijzonder aandacht voor kleine vve’s. We experimenteren met zonnepanelen op gevels. Cruciaal is dat lokale energie- coöperaties en buurtinitiatieven meer daken tot hun beschikking krijgen om zonne-energie op te wekken: zo kunnen ook mensen zonder eigen dak investeren in - én profiteren van - zonne-energie.
 • In 2030 is de hele woningvoorraad van Den Haag geïsoleerd. Isoleren is een zeer effectieve maatregel om energie te besparen en het is een maatregel die zichzelf terugverdient. Een goed geïsoleerde woning is vaak ook comfortabeler om in te wonen. Bovendien is het isoleren van huizen belangrijk om ze op termijn aan een duurzame warmtebron te kunnen aansluiten. De gemeente ondersteunt inwoners actief bij het isoleren van hun huizen, ook financieel.
 • Op alle geschikte daken van Den Haag liggen in 2030 zonnepanelen en zonnecollectoren. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Op alle daken die in haar bezit zijn, liggen uiterlijk in 2025 zonnepanelen en zonnecollectoren. Daarnaast bemiddelt de gemeente actief tussen bedrijven of partijen die grote of veel daken tot hun beschikking hebben. Ook is er in het bijzonder aandacht voor kleine vve’s. We experimenteren met zonnepanelen op gevels. Cruciaal is dat lokale energie- coöperaties en buurtinitiatieven meer daken tot hun beschikking krijgen om zonne-energie op te wekken: zo kunnen ook mensen zonder eigen dak investeren in - én profiteren van - zonne-energie.
 • In 2030 is de hele woningvoorraad van Den Haag geïsoleerd. Isoleren is een zeer effectieve maatregel om energie te besparen en het is een maatregel die zichzelf terugverdient. Een goed geïsoleerde woning is vaak ook comfortabeler om in te wonen. Bovendien is het isoleren van huizen belangrijk om ze op termijn aan een duurzame warmtebron te kunnen aansluiten. De gemeente ondersteunt inwoners actief bij het isoleren van hun huizen, ook financieel.
 • De gemeente gaat gunstige financiële regelingen aanbieden aan mensen met een midden- en laag inkomen die hun huis willen verduurzamen. Daarnaast zetten we vol in op grootschalige, collectieve inkoopacties zodat verduurzamen makkelijker en goedkoper wordt voor Hagenaren. Duurzaamheidssubsidies maken we toegankelijker voor mensen met midden- en lage inkomens, en we zorgen voor voldoende capaciteit om nieuwe energielabels uit te geven. Deze subsidies moeten beter te vinden zijn en in begrijpelijke taal worden aangeboden. De gemeente kijkt ook naar praktische manieren om bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning.
 • We gaan samen met de woningbouwcorporaties de sociale woningvoorraad in een hoog tempo verduurzamen. Woningen worden vóór 2025 goed geïsoleerd. Hiermee slaan we een dubbele slag: we verduurzamen de woningvoorraad in Den Haag en zorgen voor hoger comfort en lagere woonlasten voor de huurders. Woningcorporaties zorgen dat bewoners hun huizen zo energiezuinig mogelijk gebruiken, bijvoorbeeld door slimme meters en trainingen. Maatregelen om te verduurzamen mogen niet leiden tot hogere woonlasten. De gemeente Den Haag pleit landelijk voor de afschaffing van de verhuurderheffing. Het geld dat hiermee vrijkomt, wordt ook geïnvesteerd in de verduurzaming van corporatiewoningen.
 • De gemeente maakt samen met woningcorporaties een aanvalsplan tegen energiearmoede, bijvoorbeeld door sociale huurcomplexen met hoge energielasten prioriteit te geven bij investeringen in isolatie, het vervangen van ketels en zonnepanelen op het dak. Er wordt ook samen met corporaties, huurdersbelangenverenigingen en bewonerscommissies gekeken hoe huishoudens die als gevolg van achterstallig onderhoud te maken hebben met buitensporige energielasten, (gedeeltelijke) compensatie kunnen ontvangen.
 • We hebben extra aandacht voor energiearmoede in Den Haag. Huishoudens die hiermee te maken hebben, maken samen met energiecoaches een aanpak op maat. Als de inwoner al in contact staat met de gemeente, dan zal deze contactpersoon ervoor zorgen dat de inwoner een energiecoach krijgt. Energiecoaches zijn voor iedereen beschikbaar. De gemeente maakt aanvullende afspraken met energiebedrijven. Het afgesloten worden van energie is in Den Haag verleden tijd. We zorgen voor goede campagnes over energiebesparing en stellen gratis materialen beschikbaar om woningen te isoleren. Huurders met een kleine beurs die van het gas afgaan, draaien niet op voor de kosten van een nieuw fornuis of nieuwe pannenset.
 • Nieuwe inwoners of mensen die binnen Den Haag verhuizen, krijgen een warmtescan aangeboden door energiecoaches uit hun wijk. Een verhuizing is een belangrijk moment waarop verduurzaming kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen mensen die al langere tijd in hun huis wonen zo’n scan aanvragen. Op basis van de scan krijgen inwoners een op maat gemaakt stappenplan inclusief een overzicht van de beschikbare subsidies. Zo maken we het makkelijker en toegankelijker voor mensen om hun woningen te verduurzamen.
 • We blijven inzetten op voorlichting op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Voor energiebesparing in huis komen meer gratis advies en hulpmiddelen beschikbaar. We ondersteunen energiecoaches met meer budget en capaciteit. We stimuleren meertalige energiecoaches en energiecoaches die de gebarentaal machtig zijn.
 • Energiecoöperaties krijgen bij zon-, wind- en aardwarmteprojecten bij voorbaat een plek in aanbestedingen. De gemeente neemt lokaal eigendom als eis mee in de verlening van een vergunning. Den Haag stelt hiermee de norm voor de rest van Nederland. Zo realiseren we de eis van 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord en zorgen we ervoor dat inwoners mee profiteren en delen in de winst die de verduurzaming van de energievoorziening oplevert.
 • We handhaven de Wet Milieubeheer waarin staat dat bedrijven milieubesparende maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, moeten doorvoeren.
 • Als gemeente investeren we actief in groene kennis, kunde en vakbekwaamheid, bijvoorbeeld door de door ons eerder geïnitieerde Wind op Zee campus op te zetten en verder uit te breiden. De campus stoomt jongeren klaar voor een baan in de bouw of het onderhoud van windmolens op zee. Universiteiten, hogescholen en het voortgezet onderwijs in Den Haag worden aangemoedigd om programma’s over duurzaamheid en circulariteit op te zetten.
 • Voor duurzame bedrijven en organisaties wordt Den Haag een aantrekkelijke vestigingsplaats. Dit leidt tot meer kennis over duurzaamheid en werkgelegenheid in sectoren van de toekomst. De gemeente spreekt grote, vervuilende bedrijven in onze stad actief aan op (het nakomen van) hun duurzame ambities en richt zich op het naar onze stad halen van uitsluitend duurzame bedrijven.
 • We willen dat alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Nieuwbouw is energiepositief, circulair, natuurinclusief, diervriendelijk en aangesloten op goede fietspaden en OV-voorzieningen. Bij nieuwbouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, gerecyclede materialen, zoals hout. Voor de op- en uitbouw van bestaande woningen gaan de hoogste duurzaamheidseisen gelden.
 • Toekomstige warmtenetten worden uitsluitend aangesloten op duurzame bronnen. Waar dit nog niet mogelijk is, maakt de gemeente duidelijke afspraken met de eigenaar van het warmtenet over het verduurzamen van de warmtebron. Zo moeten de bedrijven die de restwarmte leveren voor de Leiding door het Midden, het warmtetransport van Rotterdam naar Den Haag, versneld verduurzamen.
 • De gemeente koopt alleen nog maar Maatschappelijk Verantwoord in (MVI). De gemeente borgt de verduurzaming van haar eigen organisatie en haar inkoopketens door in 2023 het hoogste niveau (niveau 5) op de CO2-Prestatieladder te halen.
 • We blijven inzetten op voorlichting op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Voor energiebesparing in huis komen meer gratis advies en hulpmiddelen beschikbaar. We ondersteunen energiecoaches met meer budget en capaciteit. We stimuleren meertalige energiecoaches en energiecoaches die de gebarentaal machtig zijn.
 • Energiecoöperaties krijgen bij zon-, wind- en aardwarmteprojecten bij voorbaat een plek in aanbestedingen. De gemeente neemt lokaal eigendom als eis mee in de verlening van een vergunning. Den Haag stelt hiermee de norm voor de rest van Nederland. Zo realiseren we de eis van 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord en zorgen we ervoor dat inwoners mee profiteren en delen in de winst die de verduurzaming van de energievoorziening oplevert.
 • We handhaven de Wet Milieubeheer waarin staat dat bedrijven milieubesparende maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, moeten doorvoeren.
 • Als gemeente investeren we actief in groene kennis, kunde en vakbekwaamheid, bijvoorbeeld door de door ons eerder geïnitieerde Wind op Zee campus op te zetten en verder uit te breiden. De campus stoomt jongeren klaar voor een baan in de bouw of het onderhoud van windmolens op zee. Universiteiten, hogescholen en het voortgezet onderwijs in Den Haag worden aangemoedigd om programma’s over duurzaamheid en circulariteit op te zetten.
 • Voor duurzame bedrijven en organisaties wordt Den Haag een aantrekkelijke vestigingsplaats. Dit leidt tot meer kennis over duurzaamheid en werkgelegenheid in sectoren van de toekomst. De gemeente spreekt grote, vervuilende bedrijven in onze stad actief aan op (het nakomen van) hun duurzame ambities en richt zich op het naar onze stad halen van uitsluitend duurzame bedrijven.
 • We willen dat alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Nieuwbouw is energiepositief, circulair, natuurinclusief, diervriendelijk en aangesloten op goede fietspaden en OV-voorzieningen. Bij nieuwbouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, gerecyclede materialen, zoals hout. Voor de op- en uitbouw van bestaande woningen gaan de hoogste duurzaamheidseisen gelden.
 • Toekomstige warmtenetten worden uitsluitend aangesloten op duurzame bronnen. Waar dit nog niet mogelijk is, maakt de gemeente duidelijke afspraken met de eigenaar van het warmtenet over het verduurzamen van de warmtebron. Zo moeten de bedrijven die de restwarmte leveren voor de Leiding door het Midden, het warmtetransport van Rotterdam naar Den Haag, versneld verduurzamen.
 • De gemeente koopt alleen nog maar Maatschappelijk Verantwoord in (MVI). De gemeente borgt de verduurzaming van haar eigen organisatie en haar inkoopketens door in 2023 het hoogste niveau (niveau 5) op de CO2-Prestatieladder te halen.