• GroenLinks strijdt voor werk met eerlijke voorwaarden en wil dat de gemeente als werkgever het goede voorbeeld geeft. Werknemers van de gemeente krijgen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, en een vast contract zodra het kan. De gemeente zet alleen uitzendkrachten of detachering in als het echt niet anders kan. Ook alle receptionisten, schoonmakers en beveiligers komen rechtstreeks bij de gemeente in dienst. Binnen alle gemeentediensten blijven we werken aan een veilige en inclusieve werkcultuur.
 • Den Haag kiest voor ‘community wealth building’: economisch beleid gericht op een democratische en duurzame lokale economie waar allereerst lokale gemeenschappen, en niet aandeelhouders van profiteren. Zo stimuleert de gemeente coöperaties, bijvoorbeeld in sectoren met onzeker werk (zoals zorg, schoonmaak en fietsbezorging) en in de duurzame energie en woningbouw. Samen met de vakbeweging wordt er ingezet op betere werkomstandigheden en inspraak voor werknemers. Op initiatief van de gemeente werken Den Haag en (in Den Haag gevestigde) ministeries, bedrijven, maatschappelijke- en internationale organisaties samen in een inkoopcoalitie met het doel om zo lokaal, duurzaam en coöperatief als mogelijk in te kopen.
 • We willen dat de gemeente alleen zaken doet met duurzame organisaties die goede werkgevers zijn. Waar mogelijk, werken we met Haagse ondernemers. We verwachten dat lokale bedrijven en organisaties iets teruggeven aan de stad. We houden daarom ook vast aan 5% Social Return op opdrachten van de gemeente. Met Social Return zorgen opdrachtnemers dat werkzoekenden een baan of stageplek vinden; daarmee maken we plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Digitalisering mag nooit ten koste gaan van betekenisvol menselijk contact met de gemeente. Dat moet ook offline kunnen blijven plaatsvinden. We openen een loket Digitale Zaken waar mensen met al hun vragen over digitalisering terecht kunnen.
 • De gemeente werkt niet samen met bedrijven, organisaties, instellingen of personen die discrimineren of mensenrechten schenden. Dit geldt ook voor inkoop door de gemeente.
 • De gemeente en politie werven personeel op verschillende krachten, ervaringen en achtergronden. Ze versterken de werving van vrouwen, queer mensen, mensen met een beperking, mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Er is speciale aandacht voor het creëren van een veilige, inclusieve werkcultuur. We willen een gemeentelijke organisatie die de samenstelling van onze stad weerspiegelt. Daarom gaan we door met anoniem solliciteren. En vanaf schaal 11 streven we er bij de gemeente naar dat 30% van de werknemers een migratieachtergrond heeft en/of een beperking.
 • Inclusie krijgt ook in Den Haag écht prioriteit van GroenLinks. Dit principe moet, net als duurzaamheid, altijd worden meegenomen bij het beoordelen, wijzigen en maken van beleid. Het bestuur van Den Haag zorgt voor een “inclusiebril” van zichzelf en de ambtenaren. Telkens vraagt de beleidsmaker zich af: hoe werkt dit beleid voor verschillende groepen in de stad? Bij elk beleidsvoorstel wordt een inclusieparagraaf toegevoegd, waardoor het stadsbestuur structureel verantwoording aflegt over de manier waarop het inclusie meeneemt in haar beleidskeuzes.
 • We zetten ons in voor een quotum om de diversiteit te vergroten in het personeelsbestand van overheidsinstanties in Den Haag. Het personeelsbestand dient een afspiegeling te zijn van de Haagse bevolking. We zetten ons ervoor in dat overheidsinstanties een inclusieve werkcultuur vergroten om mensen binnen te halen, te binden, te behouden en te bevorderen.
 • Met bedrijven en organisaties die representatief zijn, zullen we als gemeente de samenwerking opzoeken. Waar mogelijk zullen we hen ondersteunen om dit uit te dragen naar andere organisaties en bedrijven. Bedrijven en organisaties die bereid zijn om deze omslag te maken, ondersteunen we bij de start met gratis trainingen van professionals om sensitiviteit te ontwikkelen voor diversiteit en inclusie.
 • De gemeente communiceert genderneutraal en gebruikt voor- en achternaam of voorletters en achternaam in de aanhef van brieven.
 • We zorgen actief voor een gezonde voedselomgeving, vergroten het aanbod en stimuleren de vraag naar regionaal, duurzaam geproduceerd voedsel. We ondersteunen initiatieven zoals Lekker Nassuh, Eetbaar park en Rechtstreex die biologisch geproduceerd voedsel uit de omgeving beschikbaar maken en ondersteunen de Haagse Voedselraad. We experimenteren samen met wijk- en buurtinitiatieven met voedseltuinen en fruitparken. De gemeente zorgt er actief voor dat we het overvloedige aanbod van ongezond voedsel in onze stad tegen gaan. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt vegetarisch eten de norm. Natuur- en milieueducatie voor de jongste inwoners van Den Haag breiden we uit met lessen over het verbouwen, klaarmaken en eten van voedsel.
 • De gemeente koopt alleen nog maar Maatschappelijk Verantwoord in (MVI). De gemeente borgt de verduurzaming van haar eigen organisatie en haar inkoopketens door in 2023 het hoogste niveau (niveau 5) op de CO2-Prestatieladder te halen.