• We gaan laaggeletterdheid en laaggecijferdheid actief tegen door te zorgen voor goed taal- en rekenonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook houden we in onze aanpak rekening met verschillen tussen wijken. We willen de samenwerking tussen de betrokken gemeenteafdelingen verbeteren, zodat de ondersteuning sneller op de juiste plek komt. Daarnaast zorgen we voor voldoende plekken om taal en rekenen te oefenen in de wijk, zoals in buurthuizen.
  • De communicatie van de gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast persoonlijk contact en fysieke toegankelijkheid tot het gemeentehuis, is het ook belangrijk dat de gemeente in begrijpelijke taal schrijft. Gemiddeld is 25% van de Hagenaars laaggeletterd. In sommige wijken loopt dat percentage op tot 50%. In deze groep laaggeletterden zitten zowel mensen die Nederlands als eerste taal hebben, als mensen voor wie het Nederlands een nieuwe taal is. Belangrijke brieven schrijven we daarom in meerdere talen en we moedigen bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen aan dit ook te doen. We zorgen ervoor dat meer jongeren weten dat ze ook een klacht kunnen indienen over gemeentelijke communicatie bij de Jeugdombudsman. Zo helpen we iedereen om onze informatie te begrijpen.