• GroenLinks zorgt dat inwoners altijd een belangrijke stem krijgen bij nieuwe ontwikkelingen in de stad. We zorgen dat ook de bewoners in aangrenzende buurten worden betrokken die gevolgen ervaren van de nieuwbouw.
 • We vinden het belangrijk dat inwoners vanaf het begin van het beleidsproces een stem hebben in hoe het gemeentegeld uitgegeven wordt. Daarom kijken we of we het gebruik van wijkbudgetten kunnen verbeteren en uitbreiden naar andere wijken. We houden in de aanpak rekening met de verschillen tussen wijken en hebben extra oog voor wijken waarin bewoners de gemeente minder makkelijk zelf (kunnen) benaderen.
 • Ideeën, ervaringen en klachten van inwoners worden verplicht meegenomen in alle besluitvorming. We zetten ervaringsdeskundigen in bij het maken van beleid. Wanneer we beleid maken, zijn de groepen om wie het gaat altijd een volwaardige gesprekspartner. Hun bijdrage kan praktisch of inhoudelijk zijn. We koppelen terug hoe de bijdrage van inwoners bij het maken van het beleid is gebruikt.
 • Inwoners moeten hun idee voor de stad makkelijk kunnen delen met de gemeente, bijvoorbeeld via het Right to Challenge. De gemeente moet daarom duidelijk zijn over welke middelen de inwoners kunnen gebruiken om invloed uit te oefenen op gemeenteplannen. Ook openen we een platform om deze ideeën te verzamelen. We maken het opstarten en herhalen van die plannen makkelijker. Een vast contactpersoon helpt inwoners bij het opstellen en uitvoeren van hun plannen. We steunen projecten die buurtgrenzen doorbreken. Zo helpen we iedereen in Den Haag om kennis te maken met andere bewoners en buurten.
 • We willen meer Haagse inwoners betrekken bij het maken van plannen voor de stad. Daarom zetten we meer burgerberaden op. In een burgerberaad, of burgerraad, zitten inwoners van de stad die zich buigen over een specifiek onderdeel van het beleid van de gemeente. Zij brengen daarover een bindend advies uit. De bewoners in deze raden worden via loting gekozen en zijn een afspiegeling van de bewoners. Het burgerberaad kan op stadsniveau, maar ook in een stadsdeel of wijk plaatsvinden. Ook experimenteren we met andere vormen van actieve betrokkenheid bij gemeentebeleid.
 • Hybride vergaderen (waarbij mensen zowel fysiek als digitaal kunnen deelnemen) wordt bij commissie- en raadsvergaderingen in de gemeenteraad structureel mogelijk gemaakt. Zo maken we onze lokale democratie beter toegankelijk voor raadsleden, gasten en insprekers met een beperking.
 • Digitalisering mag nooit ten koste gaan van betekenisvol menselijk contact met de gemeente. Dat moet ook offline kunnen blijven plaatsvinden. We openen een loket Digitale Zaken waar mensen met al hun vragen over digitalisering terecht kunnen.
 • Iedereen moet de kans krijgen om mee te komen met de digitale ontwikkelingen. Daarom bieden we passende ondersteuning in bijvoorbeeld buurthuizen, via hulp aan huis en door goede leesbaarheid en toegankelijkheid van gemeentewebsites. We zetten ervaringsdeskundigen in met verschillende achtergronden.
 • 26. Ook de stem van kinderen, onze toekomst, moet worden gehoord. Daarom experimenteren we in het Central Innovation District, de Binckhorst en Den Haag Zuidwest met kinderparticipatie. We stellen met de kinderen een plan op waaruit blijkt hoe kinderen hun ideeën over bijvoorbeeld het inrichten van speeltuinen en de openbare weg kunnen delen en inzetten. Na evaluatie breiden we het experiment uit naar andere wijken. Ook steunen we andere initiatieven om kinderen bij de lokale politiek te betrekken, zoals een raadssimulatie voor middelbare scholieren.
 • Den Haag is trots op de titel ‘internationale stad van Vrede en Recht’. Het demonstratierecht is een belangrijke manier om je stem te laten horen, aandacht te vragen voor een onderwerp of op te komen voor een belang. Daarom blijven we het recht om te demonstreren beschermen en zijn we kritisch op het opleggen van beperkingen aan demonstraties. We zijn altijd scherp op de manier waarop de politie optreedt. Intimidatie bij abortusklinieken is niet toegestaan.
 • Het is voor een gezonde democratie belangrijk dat Haagse journalisten zonder beïnvloeding en veilig hun werk kunnen doen. Ze moeten vrij de lokale politiek kunnen controleren. We onderzoeken of een bestaand fonds ingezet kan worden om in onze stad hoogwaardige (onderzoeks)journalistiek te stimuleren.
 • De communicatie van de gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast persoonlijk contact en fysieke toegankelijkheid tot het gemeentehuis, is het ook belangrijk dat de gemeente in begrijpelijke taal schrijft. Gemiddeld is 25% van de Hagenaars laaggeletterd. In sommige wijken loopt dat percentage op tot 50%. In deze groep laaggeletterden zitten zowel mensen die Nederlands als eerste taal hebben, als mensen voor wie het Nederlands een nieuwe taal is. Belangrijke brieven schrijven we daarom in meerdere talen en we moedigen bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen aan dit ook te doen. We zorgen ervoor dat meer jongeren weten dat ze ook een klacht kunnen indienen over gemeentelijke communicatie bij de Jeugdombudsman. Zo helpen we iedereen om onze informatie te begrijpen.
 • GroenLinks wil kritisch kijken naar de gemeentelijke dienstverlening en op welke manier deze momenteel is georganiseerd. We zijn ervan overtuigd dat er een kwaliteitsslag mogelijk is, zodat iedere Hagenaar tevreden is met de dienstverlening van de gemeente. We beginnen met een scan om knelpunten te identificeren: klopt het beleid met de realiteit/ uitvoer? Daarnaast onderzoeken we hoe mensen die het meest afhankelijk zijn van de gemeente de dienstverlening ervaren. Bij wijzigingen en bij nieuw beleid toetsen we de uitvoerbaarheid met inwoners die het betreft.
 • We gaan voor een eerlijke transitie waarin iedereen mee kan doen. We installeren een burgerberaad waardoor inwoners de gemeente adviseren over verduurzaming. Ook breiden we de wijkgerichte aanpak voor verduurzaming uit naar alle wijken. Verduurzamen doen we samen.