• Elk kind krijgt onderwijs over de natuur. De gemeente helpt basisscholen om natuurelementen te integreren in het reguliere onderwijsaanbod en zorgt dat kinderen in de hele stad op korte afstand zijn van een natuurspeeltuin.
  • We vergroenen onze stad. Voor iedere nieuwe Hagenaar planten we een boom, door dit te doen komen er de komende raadsperiode tienduizend bomen bij. Per wijk stellen we een minimumaantal bomen vast. We laten bomen in onze stad oud worden. We kappen alleen bomen als het aantoonbaar echt niet anders kan. Daar waar een boom plaats moeten maken, komt zo dicht mogelijk in de buurt een zo groot mogelijke boom terug. We houden rekening met biodiversiteit en planten bij voorkeur inheemse boomsoorten. Groene bermen worden zo min mogelijk gemaaid en vlindervriendelijk beheerd. We versterken de groene verbindingen tussen onze natuurgebieden, verdrievoudigen het aantal groene daken in de stad en vervangen versteende oevers voor groene oevers. We betrekken onze inwoners - en in het bijzonder onze jongste Hagenaars - bij het vergroenen van onze wijken.
  • We staan pal voor onze natuurgebieden, onze Natura 2000-gebieden en ons stille strand. We geven het Zwarte Pad terug aan de natuur en respecteren het kustpact Rust aan de kust. De jaarrondexploitatie van strandtenten is een onwenselijke ontwikkeling waar we ons tegen blijven verzetten. Voor de fauna, flora en duinvorming in de duingebieden is een rustperiode cruciaal. We investeren meer geld in het behoud en beheer van ons groen en blijven inzetten op slim gebruik van zones. We maken extra geld vrij voor handhaving: er worden meer boswachters aangesteld die naast handhaving ook een educatieve functie vervullen in onze natuurgebieden.
  • We sporen inwoners met nieuwe stimuleringsregelingen actief aan om meer groen aan te brengen in hun eigen tuin, op hun balkon of dakterras. We breiden het programma Bomen voor Den Haag, waarbij iedereen een gratis boom kan krijgen uit en stellen ook struiken beschikbaar. We gaan door met tegelwippen: Operatie Steenbreek zetten we krachtig voort. We stimuleren verticaal groen, geveltuinen en buurttuinen.
  • De publieke ruimte is voor iedereen. We zorgen voor voldoende bankjes, watertappunten, openbare toiletten, groene speeltuinen en stimuleren kunst en culturele uitingen in de buitenruimte.
  • We stellen hoge duurzaamheidseisen aan alle horeca die in of dichtbij natuurgebieden is gelegen, zoals strandpaviljoens. Voor deze recreatiegelegenheden geldt: bevoorrading wordt emissieloos, gebruikte energie is afkomstig van niet-fossiele bronnen en de exploitatie is plasticvrij. Alle horecagelegenheden hebben een inspanningsverplichting om zwerfafval in de omgeving actief tegen te gaan.