• We blijven kritisch op het plaatsen van camera’s en het gebruik van drones in de stad om de veiligheid op straat te verbeteren. De privacy van inwoners mag hiervoor niet zomaar worden opgegeven. Camera’s mogen alleen ingezet worden als tijdelijke maatregel voor specifieke problemen in een bepaalde buurt of wijk. Daarom evalueren we de inzet van veiligheidscamera’s ieder jaar.
  • De ontwikkelingen in de digitalisering volgen elkaar snel op. We vinden het belangrijk dat de gemeente hiervan goed én veilig gebruik maakt. De privacy van inwoners moet steeds voorop staan. Daarom stellen we een ethische commissie in die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over de kansen en risico’s van nieuwe technologie en het gebruik van data.
  • We spreken ons uit tegen technologieën als live gezichtsherkenning. Dit soort surveillance staat haaks op de waarden van de stad van vrede en recht.
  • Het is belangrijk om zorgvuldig met persoonlijke gegevens van bewoners om te gaan. We maken een voor iedereen toegankelijk algoritmeregister, waarin alle algoritmes staan die namens de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, besluiten voorbereiden, of voorspellingen doen over individuele inwoners en groepen inwoners. Het register is volledig, gedetailleerd en in begrijpelijke taal geschreven en bevat ook de gebruikte datasets en de broncode van de website.
  • Informatie die de gemeente over de stad verzamelt, is voor iedereen toegankelijk. Deze gegevens mogen alleen geanonimiseerd gebruikt worden. Bedrijven en organisaties die vergelijkbare data verzamelen, worden verplicht deze te delen.
  • We maken een publiek toegankelijk sensorregister met meldplicht, waarin alle sensoren (waaronder bijvoorbeeld camera’s, luchtkwaliteits– en geursensoren, verkeersmeters, etc.) in de openbare ruimte worden opgenomen.
  • We vinden het belangrijk dat gegevens van inwoners in systemen van de gemeente correct zijn, zodat ze op de juiste manier gebruikt kunnen worden. Daarom openen we een meldpunt voor medewerkers van de gemeente om foutieve gegevens aan te passen dan wel te verwijderen. Ook worden datalekken tijdig gemeld.
  • Bij ICT-aanbestedingen en gegevensuitwisseling spelen de kwaliteitsnormen, privacystandaarden, opensourcesoftware en duurzaamheid een leidende rol. De menselijke maat moet centraal staan bij innovatie en publieke diensten en de keuzes moeten transparant gemaakt worden. Als er afspraken over gegevensuitwisseling worden gemaakt door de gemeente, dan zijn deze altijd tijdelijk. Zo kunnen ze makkelijk herzien of opgezegd worden. Ook worden afspraken gemaakt over bewaartermijnen, vernietiging en het niet verder delen van de gegevens.