Goed wonen voor iedereen

betaalbaar wonen | stadsontwikkeling | leefbaarheid

Den Haag is een mooie stad, wij snappen wel dat steeds meer mensen hier willen wonen. Maar er zitten grenzen aan groei. Het beperkte aantal woningen willen we eerlijk verdelen. In Den Haag zien we een groeiende tweedeling op de woningmarkt. GroenLinks wil dat alle wijken in de stad divers van samenstelling blijven of worden. Mensen met lagere inkomens moeten overal in de stad een plek kunnen vinden. Ook in je eigen wijk moet je wooncarrière kunnen maken en kunnen doorgroeien naar een grotere woning. We stellen paal en perk aan het ongebreideld splitsen van woningen. Zo wordt Den Haag een stad van ons allemaal.

We willen alle bestaande huizen versneld verduurzamen, wat leidt tot meer wooncomfort en een lagere energierekening. En als we nieuwe huizen bouwen gaat dit niet ten koste van groen. Hiermee zorgen we dat niet alleen wij maar ook onze kinderen goed kunnen wonen in Den Haag. 

Wat gaan we doen:

 • GroenLinks streeft naar een eerlijke verdeling van woonruimte. Om te zorgen voor genoeg geschikte woonruimte voor iedereen, stellen we als doel dat in iedere Haagse wijk 80% van de nieuw gebouwde woningen betaalbaar is voor inkomens tot 40.000 euro. Met 40% sociale huur, 40% middeldure huur- en koopwoningen en 20% huur- en koopwoningen in het hoge prijssegment.

 • Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen komen er meer seniorenmakelaars, die met oudere bewoners meedenken en hen desgevraagd helpen om een geschiktere woning te vinden. We houden aandacht voor het tegengaan van scheefwonen, óók als het gaat om mensen die naar rato van hun inkomen een te hoge huur betalen.

 • GroenLinks is een voorstander van verdichting. Door compacter te bouwen gaan wij beter om met onze schaarse ruimte. Maar verdichting mag niet ten koste gaan van groen en leefbaarheid. Hoogbouw is mogelijk in de directe nabijheid van openbaar vervoer- knooppunten, als het de stad verfraait, de leefbaarheid op straatniveau gegarandeerd blijft en het een duurzame aanwinst is. Hoogbouw aan de kust of in bestaande wijken met overwegend laagbouw wijzen wij af.

 • Studenten zijn een aanwinst voor Den Haag. Samen met studenten en starters zoeken we een oplossing voor de krapte op de woningmarkt voor deze doelgroepen. We zijn voorstander van diversiteit in wijken en vinden daarom dat studenten en starters in elke wijk in Den Haag geschikte woonruimte moeten kunnen vinden.

 • De gemeente maakt dwingende en handhaafbare prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en rijksoverheid om op zo kort mogelijke termijn meer (sociale) huisvesting te realiseren en alle bestaande woningen binnen twaalf jaar te verduurzamen. De totale woonlasten mogen hierbij niet onevenredig stijgen.

 • Den Haag zorgt actief voor voldoende verschillende woonvormen, zoals studentenwoningen, groepswoningen, thuishuizen, woningen voor begeleid wonen en gemengd wonen onder andere voor statushouders en zorgvragers.

 • Al onze nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal en we creëren meer ruimte in de stad voor ‘tiny houses’ op tijdelijk braakliggende terreinen. De gemeente omarmt initiatieven van bewonersgroepen die kwalitatief hoogstaande eigen woningen willen bouwen, zoals de Groene Mient.

 • De gemeente organiseert, samen met bewoners, actief en structureel buurtschouwen. Deze zijn uitgangspunt voor onderhoud en vernieuwing. Na elke buurtschouw pakt de gemeente de inbreng actief op en zorgt ze voor terugkoppeling. Zo komt een nauwe samenwerking tot stand waarbij de gemeente en buurtbewoners samen de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren.

 • GroenLinks maakt van de Binckhorst een aantrekkelijk woon-werkgebied met een dynamiek vergelijkbaar met die van de binnenstad. Wij zien hier graag voldoende sociale woningbouw, gebouwd met oog voor duurzaamheid, met veel ruimte voor groen en (creatieve) initiatieven.

 • Den Haag gaat de prijsopdrijving van woningen – bijvoorbeeld als gevolg van speculatie – tegen. We pakken huisjesmelkers aan en beperken woningsplitsing in wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat. We stellen hiervoor strikte regels op en zorgen dat deze worden nageleefd.

 • De gemeente stelt een leegstandsverordening op om verkrotting tegen te gaan en stimuleert meer opknap-woonprojecten waarin bewoners woningen opknappen in ruil voor een lagere huur.

 • Om prijsopdrijving en tekort aan woningen tegen te gaan, perken we verhuur via deelplatforms als Airbnb naar Amsterdams voorbeeld in.

 • De openbare ruimte is van ons allemaal. Wie daar commercieel gebruik van wil maken betaalt daar belasting voor. Duurzame ondernemers betalen minder. We leggen meer parkeerplaatsterrassen aan.