• Elke student verdient een passende stageplek. Daarom zetten we ons in voor een goede samenwerking tussen de gemeente, mbo’s, bedrijven en organisaties, waaronder multiculturele studenten- en jongerenverenigingen. Hierbij kijken we ook naar een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We gaan discriminatie bij sollicitaties voor stageplekken actief tegen, door scholen meer te betrekken bij de indeling van de stageplekken en door bedrijven via trainingen bewust te maken van vooroordelen.
 • Ook studenten met een functiebeperking moeten zonder zorgen over geld kunnen studeren. Daarom verhogen we de individuele studietoeslag voor alle leeftijden naar 300 euro per maand. We zorgen voor goede communicatie hierover, samen met studentenorganisaties en onderwijsinstellingen.
 • In Den Haag studeren steeds meer internationale studenten. Het is voor hen vaak lastig om een goede en betaalbare kamer of woning te vinden. Daarom moeten onderwijsinstellingen die internationale studenten aannemen, ook zorgen voor huisvesting voor deze studenten. De gemeente ondersteunt hen waar nodig, bijvoorbeeld met goede voorlichting over hun rechten als huurders.
 • De coronacrisis had grote gevolgen, ook voor jongeren. Ze ervoeren stress of vereenzaamden. Dat komt zeker op jonge leeftijd hard aan. Ook na de coronacrisis blijft hun welzijn een aandachtspunt. We zorgen dat jeugdwerkers de middelen hebben om daarop toe te zien. Met jeugdorganisaties zetten we extra in op voorlichting voor onderwijs en sportclubs. We zorgen dat professionals die met jongeren werken, problemen kunnen signaleren. En we zorgen samen dat psychische problemen bespreekbaar zijn, zodat ook jonge inwoners van Den Haag op tijd hulp durven vragen.
 • Bij problemen met schulden is vroeg bijsturen of ingrijpen belangrijk; daarbij hebben we extra aandacht voor jongeren. We zorgen dat werkgevers en scholen weten hoe ze problemen kunnen herkennen. Zo helpen ze jongeren aan de juiste informatie en hulp. De gemeente breidt de contacten uit met ontvangers van vaste lasten. Zij zijn belangrijk voor het melden van betalingsachterstanden. Door samenwerking met deze partijen en vroeg ingrijpen voorkomen we afsluiting van energie en huisuitzettingen.
 • Met gemeenten in de regio willen we één rapportagestandaard maken voor de jeugdzorg. Zo verlichten we de administratieve druk voor medewerkers. Landelijk blijven we aandringen op meer budget om de toegang tot de jeugdzorg te verbeteren. Lange wachtlijsten zijn onacceptabel: de wachttijd voor een intake moet terug naar maximaal drie weken. En crisiszorg is altijd direct beschikbaar. Er komt een gemeentelijk onderzoek naar de belangrijkste lokale oorzaken van de wachtlijsten. Daarbij betrekken we de ervaringen van Haagse jongeren en gezinnen. Zo pakken we de problemen doelgericht aan. Want kinderen en jongeren moeten bij hulpvragen op tijd goede zorg krijgen.
 • Als je 18 jaar wordt, verandert er veel. Samen met jeugdorganisaties en mbo-scholen informeren we jongeren over de veranderingen. Daarbij richten we ons vooral op gezinnen waarvan de ouders de veranderingen niet overzien. Jongvolwassenen leren zo over hun nieuwe rechten en plichten. Voor jongeren die uit de jeugdzorg komen, zorgen we voor een goede overgang. Zij krijgen langer zorg, of hulp bij het vinden van een woning. Want passende zorg of begeleiding mag niet afhangen van een leeftijdsgrens.
 • Veel lokale ondernemers hebben tijdens de coronacrisis het werk moeten neerleggen. Horeca, evenementen, cultuur, sekswerk en non-food winkels zijn daardoor hard geraakt. De gemeente helpt zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. We scheppen extra kansen voor mensen met een kwetsbare plek op de arbeidsmarkt zoals jongeren en flexwerkers. We zorgen ook dat inwoners en bezoekers hun weg terugvinden naar ondernemers en onze (binnen)stad. Daarbij geven we ruimte aan vernieuwende ideeën van ondernemers en bewoners uit de buurt.
 • We hebben aandacht voor mensen die uitstromen uit een kwetsbare situatie zoals de maatschappelijke opvang en jeugdzorg. Er zijn te weinig woningen voor zorgdoelgroepen en jongeren uit de jeugdzorg. De komende jaren komen er 500 woningen bij met bijpassende begeleiding. We zorgen voor een goede spreiding in de wijken en over de stad en betrekken de buurt intensief om de huisvesting vorm te geven.
 • Het gebruik van internet en andere (sociale) media kan risicovol zijn. Daarom willen we dat kinderen, jongeren en ouderen kunnen leren over de mogelijkheden en risico’s. We moedigen lessen over mediawijsheid aan in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook cursussen in buurthuizen moedigen we aan.
 • De communicatie van de gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast persoonlijk contact en fysieke toegankelijkheid tot het gemeentehuis, is het ook belangrijk dat de gemeente in begrijpelijke taal schrijft. Gemiddeld is 25% van de Hagenaars laaggeletterd. In sommige wijken loopt dat percentage op tot 50%. In deze groep laaggeletterden zitten zowel mensen die Nederlands als eerste taal hebben, als mensen voor wie het Nederlands een nieuwe taal is. Belangrijke brieven schrijven we daarom in meerdere talen en we moedigen bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen aan dit ook te doen. We zorgen ervoor dat meer jongeren weten dat ze ook een klacht kunnen indienen over gemeentelijke communicatie bij de Jeugdombudsman. Zo helpen we iedereen om onze informatie te begrijpen.
 • Als gemeente investeren we actief in groene kennis, kunde en vakbekwaamheid, bijvoorbeeld door de door ons eerder geïnitieerde Wind op Zee campus op te zetten en verder uit te breiden. De campus stoomt jongeren klaar voor een baan in de bouw of het onderhoud van windmolens op zee. Universiteiten, hogescholen en het voortgezet onderwijs in Den Haag worden aangemoedigd om programma’s over duurzaamheid en circulariteit op te zetten.