Zorg en welzijn

armoedebestrijding | zorg | welzijn

De verschillen zijn nu groot. Hagenaars met een lager opleidingsniveau kampen eerder met een slechte gezondheid en leven gemiddeld korter. Zij hebben minder toegang tot preventieve voorzieningen. Voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal zijn procedures nu vaak te ingewikkeld. Wij pakken deze ongelijkheid aan. Met welzijnswerk, preventie, menselijke en betaalbare zorg maken wij van Den Haag een gezondere stad voor iedereen.

De afgelopen jaren groeide het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Die is vaak te laag om van rond te komen. Ook bij mensen die werken komt veel armoede voor. Wij willen alle vormen van armoede bestrijden en maken armoederegelingen beter toegankelijk. Wie aangewezen is op de bijstand wordt gestimuleerd om mee te doen, waarbij vertrouwen en respect de uitgangspunten zijn.

Schulden zijn niet ‘eigen schuld, dikke bult’. Eén op de vijf huishoudens in Den Haag heeft hoge schulden of loopt een risico hierop. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen. Mensen met schulden helpen wij met oog voor de persoonlijke situatie. Dat is niet alleen sociaal maar ook nancieel gezien het beste. Menselijke schuldhulpverlening levert de samenleving in alle opzichten het meeste op.

Mensen die om welke reden dan ook dak- of thuisloos zijn, vangen wij op een waardige manier op. GroenLinks stelt de nachtopvang het hele jaar door open voor iedereen. In ons Den Haag hoeft niemand op straat of in een park te slapen. In Den Haag zorgen we voor elkaar. 

Wat gaan we doen:

 • We helpen meer mensen met een uitkering om een bedrijf of sociale coöperatie op te zetten. De door GroenLinks geïnitieerde pilot ‘Ondernemend uit de Bijstand’ breiden we uit.

 • Den Haag biedt perspectief aan mensen die (gedeeltelijk) in de bijstand terecht zijn gekomen. Naast het Haags Emancipatie Studiefonds (HES) komt er een algemeen scholingsfonds voor mensen in de bijstand waarmee we zorgen dat zij volwaardige opleidingen kunnen volgen in kansrijke sectoren zoals de zorg, groenonderhoud en techniek.

 • GroenLinks is tegen de verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand. We verzetten ons tegen de kostendelersnorm (waarbij de uitkering lager wordt zodra er meer mensen in dezelfde woning wonen) en we maken ruimhartig gebruik van alle uitzonderingsmogelijkheden die de wet biedt. Met andere gemeentes maken we ons bij de rijksoverheid sterk voor versoepeling van te strenge regels voor de bijstand.

 • Wij investeren meer in het vroeg signaleren van schuldenproblematiek. De aanpak van Schuldenlab070 breiden we uit en het Jongeren Perspectief Fonds krijgt een algemene tegenhanger zodat iedereen hiervan gebruik kan maken.

 • Bewindvoering bij schuldhulp hoort bij de gemeente thuis. De gemeente stuurt geen deurwaarders op mensen af maar gaat in gesprek. Huisuitzettingen en (energie) afsluitingen worden koste wat het kost voorkomen.

 • De Haagse nachtopvang is laagdrempelig, het hele jaar open en toegankelijk voor iedereen die anders op straat slaapt, ongeacht afkomst, hulpvraag of papieren.

 • Iedereen die dakloos is (inclusief iedereen zonder documenten) krijgt passende hulp. Mensen krijgen één trajecthouder en begeleiding op maat. Verwarde personen krijgen op hen toegeruste begeleiding. Mensen krijgen zorg op die plek waar herstel het meest succesvol is en krijgen daar zelf meer zeggenschap over.

 • Huiselijk geweld wordt hard aangepakt. We verbeteren de opvang na huiselijk geweld op het gebied van financiële ondersteuning, juridische hulp, schuldhulpverlening en integrale zorg aan kinderen die in de opvang verblijven. De opvang is laagdrempelig en een eigen bijdrage voor de huur mag geen belemmering vormen voor veilig onderdak. We zorgen voor voldoende opvangplekken.

 • We maken zorgvoorzieningen toegankelijker. We behandelen elke hulpvraag met urgentie, van kleine zorgvraag tot langdurig zorgtraject, en behandelen hulpvragen snel. Formulieren maken we simpeler, contact met de instanties persoonlijker. We verbeteren de servicepunten van de gemeente zodat je met hulpvragen altijd bij de gemeente terecht kunt.

 • Mensen met een complexe zorgvraag vallen door verschillende sociale regelingen vaak tussen wal en schip. Wij laten instanties beter met elkaar samenwerken en zorgen dat er per gezin één hulpverlener betrokken is in plaats van veel verschillende hulpverleners. Ook stellen we een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) beschikbaar waarmee mensen zorg, wonen en werk meer naar eigen inzicht kunt regelen.

 • Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg en wij zorgen dat zij niet overbelast raken. Organisaties die vrijwilligers helpen en begeleiden zoals PEP Den Haag en de Vrijwilligersacademie kunnen op onze steun rekenen.

 • Niemand hoeft eenzaam te zijn. Samen met partners in de stad ontwikkelen we een gezamenlijke aanpak om eenzaamheid bij risicogroepen tegen te gaan. We sporen eenzaamheid bij ouderen op en investeren in sociale netwerken.

 • GroenLinks wil een eerlijke eigen bijdrage in de zorg. Vooral voor mensen net boven het minimuminkomen is het betalen van een eigen bijdrage in de zorg een probleem. De gemeente helpt deze mensen financieel. Wij verhogen de tegemoetkoming aan ouderen en mensen die al lang ziek zijn. Met steun van GroenLinks zijn de eigen bijdragen voor dagbesteding en begeleiding tijdelijk afgeschaft, wij maken dit blijvend.

 • Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Ieder kind kan rekenen op jeugdzorg, ook ongedocumenteerde kinderen. Door sneller en beter hulp te bieden voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere zorg nodig is. Jongeren worden tijdig doorverwezen naar specialistische hulp. De professional krijgt alle ruimte om vanuit de zorgbehoefte te handelen. Ook wordt er gezorgd voor een goede overgang van jeugdzorg naar reguliere zorg.

 • Mensen met een migratieachtergrond worden met respect voor hun cultuur geholpen. Culturele verschillen mogen nooit leiden tot minder goede zorg. Wij zorgen dat de jeugdhulp en preventie de kinderen van migranten beter bereikt.

 • Wij helpen ouderen en mensen met een beperking om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen als zij dat willen.

 • De gemeente voorziet de Haagse sociale wijkteams van voldoende mensen en middelen om daadwerkelijk maatwerk en regie te leveren. Sociale wijkteams gaan vanuit kleinschalige wijkcentra actief op zoek naar kwetsbare mensen die hulp behoeven. Zij bieden niet alleen acute zorg aan maar kijken ook naar de oorzaak van problemen en zoeken mogelijkheden om deze aan te pakken.

 • De gemeente doet alleen zaken met zorgaanbieders die hun medewerkers goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden bieden.

 • Dankzij GroenLinks wordt in Den Haag het ‘Right to Challenge’ uitgewerkt. Bewoners mogen de gemeente uitdagen als zij zorg en ondersteuning zelf op een betere manier kunnen uitvoeren. De gemeente ondersteunt zorgcoöperaties opgezet door bewoners die in hun eigen buurt de zorg anders willen regelen. Hiermee krijgen bewoners meer zeggenschap.

 • Problemen met schoolgaande jongeren pakken we vroeg aan. Hulpverleners werken zoveel mogelijk op scholen, zodat zij snel hulp kunnen bieden en jongeren van dichtbij kunnen begeleiden. Daarmee zoeken ze actief de samenwerking met partners op wijkniveau.

 • We bieden leerkrachten op basisscholen ondersteuning om in te spelen op het groeiende aantal kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in de klas.

 • Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar zorgprofessionals maken we afspraken met het COA om te bekijken hoe we statushouders met werkervaring in de zorg in Den Haag aan het werk kunnen helpen.