• De coronacrisis had grote gevolgen, ook voor jongeren. Ze ervoeren stress of vereenzaamden. Dat komt zeker op jonge leeftijd hard aan. Ook na de coronacrisis blijft hun welzijn een aandachtspunt. We zorgen dat jeugdwerkers de middelen hebben om daarop toe te zien. Met jeugdorganisaties zetten we extra in op voorlichting voor onderwijs en sportclubs. We zorgen dat professionals die met jongeren werken, problemen kunnen signaleren. En we zorgen samen dat psychische problemen bespreekbaar zijn, zodat ook jonge inwoners van Den Haag op tijd hulp durven vragen.
  • Haagse (wijk-)organisaties die zich inzetten voor thema’s als emancipatie, armoedebestrijding, integratie, welzijnswerk en vrijwilligerswerk krijgen de steun die zij verdienen. De gemeente draagt er zorg voor dat subsidieregelingen toegankelijk zijn voor organisaties en stichtingen met weinig betaald personeel, zoals vrouwenorganisaties en onafhankelijke buurthuizen. Voor organisaties die structureel werk leveren wordt het weer mogelijk om structurele, meerjarige subsidies aan te vragen. Daarmee bieden we hen zekerheid en zijn zij minder menskracht kwijt aan het jaarlijkse papierwerk van projectsubsidies.
  • We stimuleren zorg- en welzijnsinstellingen om het Roze Loperkeurmerk te behalen. Met dit keurmerk laat een instelling zien open, inclusief en respectvol te zijn naar queer mensen.