• Het Werkoffensief +500 helpt veel extra mensen uit de bijstand naar werk. Met dit programma gaan we daarom door, waarbij we nog meer inzetten op goede begeleiding en hulp. We erkennen ook dat het niet bij iedereen kan lukken. We waarderen daarom ook andere vormen van dagbesteding dan enkel een betaalde baan.
 • GroenLinks strijdt voor werk met eerlijke voorwaarden en wil dat de gemeente als werkgever het goede voorbeeld geeft. Werknemers van de gemeente krijgen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, en een vast contract zodra het kan. De gemeente zet alleen uitzendkrachten of detachering in als het echt niet anders kan. Ook alle receptionisten, schoonmakers en beveiligers komen rechtstreeks bij de gemeente in dienst. Binnen alle gemeentediensten blijven we werken aan een veilige en inclusieve werkcultuur.
 • Een op de vijf inwoners van Den Haag is minderjarig, en ruim 20% van hen groeit op in een minimahuishouden. Dat is onacceptabel. Armoede blijven we stevig bestrijden. Tegelijk zorgen we ervoor dat deze kinderen zo min mogelijk last hebben van de situatie. De gemeente steunt organisaties die bijvoorbeeld laptops of fietsen regelen voor gezinnen, en springt in wanneer er geen (adequate) organisatie beschikbaar is. Voor hulp bij geldproblemen betrekken we het hele gezin. Samen zien we erop toe dat de zorgen van ouders, niet de zorgen van kinderen worden. Met die gezinsgerichte aanpak doorbreken we de keten van problemen die van generatie op generatie worden doorgegeven.
 • Met de Ooievaarspas doen gezinnen met minder geld mee in de stad. We wijzen zoveel mogelijk minimahuishoudens op de pas. Aanvragen en verlengen maken we makkelijker. De pas en alle voorzieningen die daarbij horen, blijven beschikbaar voor alle gezinnen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Voor gezinnen met inkomens van 130% tot 150% van de bijstandsnorm stellen we de Ooievaarspas beschikbaar tegen een minimale vergoeding.
 • Veel lokale ondernemers hebben tijdens de coronacrisis het werk moeten neerleggen. Horeca, evenementen, cultuur, sekswerk en non-food winkels zijn daardoor hard geraakt. De gemeente helpt zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. We scheppen extra kansen voor mensen met een kwetsbare plek op de arbeidsmarkt zoals jongeren en flexwerkers. We zorgen ook dat inwoners en bezoekers hun weg terugvinden naar ondernemers en onze (binnen)stad. Daarbij geven we ruimte aan vernieuwende ideeën van ondernemers en bewoners uit de buurt.
 • Arbeidsmigranten hebben recht op betere leefomstandigheden. De huidige situatie is onaanvaardbaar. Met omliggende gemeenten en verantwoordelijke organisaties verbeteren we het toezicht op veilige werkplekken, woonruimtes en goede gezondheid. Daarbij pakken we problemen aan bij de bron, zoals kwaadwillige uitzendbureaus. Europese arbeidsmigranten die dat willen, krijgen toegang tot voorzieningen voor integratie en inburgering.
 • Voor goede zorg, onderwijs en de energietransitie heeft Den Haag goed opgeleid personeel en vakmensen nodig. We helpen werkgevers in deze drie sectoren om personeelstekorten tegen te gaan en zoeken hierbij de samenwerking met de onderwijsinstellingen die hen op moeten leiden. Omscholing en zij-instroom naar deze beroepen moedigen we extra aan.
 • Den Haag kiest voor ‘community wealth building’: economisch beleid gericht op een democratische en duurzame lokale economie waar allereerst lokale gemeenschappen, en niet aandeelhouders van profiteren. Zo stimuleert de gemeente coöperaties, bijvoorbeeld in sectoren met onzeker werk (zoals zorg, schoonmaak en fietsbezorging) en in de duurzame energie en woningbouw. Samen met de vakbeweging wordt er ingezet op betere werkomstandigheden en inspraak voor werknemers. Op initiatief van de gemeente werken Den Haag en (in Den Haag gevestigde) ministeries, bedrijven, maatschappelijke- en internationale organisaties samen in een inkoopcoalitie met het doel om zo lokaal, duurzaam en coöperatief als mogelijk in te kopen.
 • We willen dat de gemeente alleen zaken doet met duurzame organisaties die goede werkgevers zijn. Waar mogelijk, werken we met Haagse ondernemers. We verwachten dat lokale bedrijven en organisaties iets teruggeven aan de stad. We houden daarom ook vast aan 5% Social Return op opdrachten van de gemeente. Met Social Return zorgen opdrachtnemers dat werkzoekenden een baan of stageplek vinden; daarmee maken we plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • We omarmen het idee van een basisinkomen. We starten pilots, waarmee we onderzoeken welke manier het beste bij Den Haag past.
 • Mensen met een arbeidsbeperking mogen in Den Haag niet buiten de boot vallen. Daarom verhogen we bijvoorbeeld het aantal beschutte werkplekken flink. Zo is er voldoende werk in passende omstandigheden. In de coronacrisis vonden mensen in de banenafspraak minder makkelijk werk. We zorgen ervoor dat zij zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen bij gemeente en bedrijven. Met de STiP-regeling gaan we door. Daardoor kunnen mensen werkervaring opdoen, terwijl de werkgever geld krijgt om de werkplek in te richten. We steunen bedrijven die passende leer-werkplekken bieden aan studenten met een beperking.
 • Hulp uit de Participatiewet is toegankelijk voor wie het nodig heeft. Hierbij vragen we geen “tegenprestatie”. Den Haag dringt er landelijk op aan om de tegenprestatie voor de bijstand af te schaffen en handhaaft hier tot die tijd niet op. Voor jongeren met meerdere problemen die bijstand aanvragen, geldt nu een wettelijk verplichte zoekperiode van vier weken. Daarin moeten zij proberen werk of een opleiding te vinden. GroenLinks Den Haag wil die zoekperiode overbruggen met een voorschot. In die periode houdt een begeleider contact, tot en met de officiële aanvraag. De hulp past altijd bij de eigen krachten en wensen. Dat kan een STiP-baan zijn, ‘Ondernemend uit de bijstand’ of omscholing met hulp uit het Opleidingleenfonds. 12 uur per week is een normaal gemiddelde voor werk naast de studie. Het zou aan de student moeten zijn om wel of niet meer te werken: een student dient niet gedwongen te worden door maatregelen voortkomend uit de participatiewet. Daarom benutten we de ruimte in die participatiewet maximaal.
 • Inwoners met uitkeringen mogen niet gestraft worden voor een kleine gift of incidentele bijverdienste. Mensen die aan het werk willen, verdienen zekerheid over hun inkomen. Daarom zijn wij voor een bijverdienpremie voor mensen in de bijstand die deeltijd werken. Met die premie mogen zij een deel van hun salaris behouden, zonder gevolgen voor de uitkering. Het verruimde giften- beleid van onze stad blijft de standaard. Die biedt jaarlijks ruimte voor bijverdiensten en vrijstellingsopties bij bijzondere giften. Dat geeft rust. Want Haagse inwoners die elkaar helpen, straffen we niet.
 • GroenLinks is van mening dat om de ongelijkheid te verkleinen juist de vermogende eigenaren van (zakelijk) onroerend goed een onroerende zakenbelasting (OZB) zouden moeten betalen die procentueel gelijk is aan het landelijke gemiddelde van alle gemeenten. De opbrengsten kunnen dan gebruikt worden voor het sociaal domein, meer voordelen met de Ooievaarspas en betere zorg. Minima krijgen een vrijstelling van deze belasting.
 • We helpen zoveel mogelijk mensen in Den Haag economisch zelfstandig te worden. Daarbij nemen we extra maatregelen voor vrouwen en (alleenstaande) moeders. De acties uit het programma ‘Gelijke kansen voor Haagse vrouwen’ breiden we uit. Met werkgevers zorgen we voor goede voorzieningen om werk en zorg te kunnen combineren. We gebruiken pilots voor het basisinkomen om ook de economische waarde van zorgtaken zichtbaar te maken. Want onbetaald werk, is ook werk.
 • Arbeidskrachten van 50 jaar en ouder hebben veel waarde voor organisaties. Tegelijkertijd komen ze vaak lastiger aan een nieuwe baan. Daarom onderzoeken we hoe we de positie van oudere arbeidskrachten in Den Haag kunnen verbeteren. We helpen werkgevers om de kennis, ervaring en loyaliteit van deze groep op waarde te schatten en te benutten.
 • Ook onbetaalde inspanningen hebben waarde. Veel inwoners van Den Haag werken hard om de buurten in onze stad prettiger te maken. Deze en andere vrijwilligers krijgen altijd onze waardering en steun. De gemeente zorgt dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren, met voldoende middelen en ruimte voor nieuwe ideeën. Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op gemeentelijke vrijwilligerscoördinatoren.
 • Haagse (wijk-)organisaties die zich inzetten voor thema’s als emancipatie, armoedebestrijding, integratie, welzijnswerk en vrijwilligerswerk krijgen de steun die zij verdienen. De gemeente draagt er zorg voor dat subsidieregelingen toegankelijk zijn voor organisaties en stichtingen met weinig betaald personeel, zoals vrouwenorganisaties en onafhankelijke buurthuizen. Voor organisaties die structureel werk leveren wordt het weer mogelijk om structurele, meerjarige subsidies aan te vragen. Daarmee bieden we hen zekerheid en zijn zij minder menskracht kwijt aan het jaarlijkse papierwerk van projectsubsidies.