• Woningen mogen niet meer worden opgekocht door investeerders die ze voor veel geld verhuren of doorverkopen. We passen de opkoopbescherming toe voor de bestaande betaalbare en middeldure woningen in Den Haag. Op nationaal niveau pleiten we voor een zelfbewoningsplicht voor de betaalbare en middeldure woningen.
 • Ook voor nieuwbouw blijft de zelfbewoningsplicht gelden en houden we vast aan een huurplafond waardoor middeldure huurwoningen betaalbaar blijven.
 • Particuliere en sociale huurders komen regelmatig in het gedrang, omdat zij hun rechten niet kennen of die niet kunnen verdedigen. Alle huurders moeten hulp kunnen inschakelen om hun rechten te verdedigen. Het huurteam van de gemeente wordt versterkt met voldoende capaciteit om alle huurders te ondersteunen, zowel in de sociale als in de vrije huursector.
 • Bewoners van sociale huurwoningen hebben niet altijd de kennis en tijd om een bewonerscommissie te starten en hun belangen te behartigen richting corporaties. Den Haag start (via prestatieafspraken) samen met woningcorporaties een campagne om nieuwe en bestaande corporatiebewoners te organiseren en hen bewust te maken van de mogelijkheden om een bewonerscommissie te vormen. Net als particuliere en sociale huurders, kunnen ook bewonerscommissies bij de gemeente terecht voor juridische en organisatorische ondersteuning.
 • De gemeente moet kunnen optreden tegen misstanden in de verhuur zoals discriminatie, overbewoning, slecht onderhoud en extreem hoge huurprijzen. GroenLinks wil daarom een verplichte verhuurdersvergunning voor alle huurwoningen in Den Haag.
 • De gemeente onderzoekt welke verhuurders met terugwerkende kracht nog een verhuurdersvergunning moeten aanvragen om bestaande problemen concreet op te lossen. De gemeente gaat actief controleren op advertenties die verhuur aanbieden zonder inschrijving bij de gemeente, om overbewoning en ontwijking van belastingen te voorkomen.
 • In wooncoöperaties zijn bewoners gezamenlijk eigenaar van de woningen. Daardoor kunnen ook mensen met een laag of middeninkomen meer zeggenschap krijgen over hun woning en woonomgeving en blijft de huur laag. GroenLinks wil dat de gemeente de komende vier jaar tien locaties beschikbaar stelt tegen lagere prijzen en wooncoöperaties ondersteunt met een wooncoöperatiefonds. Voorbeelden van locaties zijn het Bronovo en het oude Rode Kruis ziekenhuis. We doen onderzoek naar meer geschikte locaties.
 • De woonsituatie van arbeidsmigranten is in veel gevallen volstrekt onacceptabel. Het maken van regionale afspraken moet nu echt gaan leiden tot meer en betere huisvesting van arbeidsmigranten. De contractuele regeling van werk en wonen moet gescheiden worden, zodat arbeidsmigranten hun rechten als huurder kunnen verdedigen, zonder angst om hun baan te verliezen. Samen met belangenorganisaties, vakbonden en het huurteam ondersteunen we arbeidsmigranten hierin via passende kanalen en in hun eigen taal. We versterken de pandbrigade om ook onaangekondigde controles uit te kunnen voeren.
 • We stellen tijdelijk woningen beschikbaar voor wie de nood het hoogst is: studenten, dakloze en thuisloze mensen, uitstromers uit de jeugdzorg en arbeidsmigranten. We stimuleren grondeigenaren om flexibele woningen en tiny houses toe te staan. Flexibele woningen zijn verplaatsbaar of demontabel en kunnen daarom ingezet worden op grond die tijdelijk niet gebruikt wordt.
 • We hebben aandacht voor mensen die uitstromen uit een kwetsbare situatie zoals de maatschappelijke opvang en jeugdzorg. Er zijn te weinig woningen voor zorgdoelgroepen en jongeren uit de jeugdzorg. De komende jaren komen er 500 woningen bij met bijpassende begeleiding. We zorgen voor een goede spreiding in de wijken en over de stad en betrekken de buurt intensief om de huisvesting vorm te geven.
 • Om het woningtekort op te lossen zijn er veel meer woningen nodig voor de lage en middeninkomens. GroenLinks stelt als voorwaarde dat alle nieuwbouw voor minimaal 40% uit sociale huur en voor 40% uit middeldure huur en koop bestaat. Daarmee voorkomen we dat er alleen dure woningen worden bijgebouwd, omdat die het meest opleveren. We zetten de gemeentelijke grondpositie in om de bouw van sociale- en middelhuur af te dwingen en leggen dat vast in een doelgroepenverordening.
 • Bij sloop van sociale huurwoningen eisen we dat er minstens evenveel sociale huurwoningen in hetzelfde huursegment terugkeren en dat er een terugkeergarantie is voor bewoners. Als er meer woningen worden gebouwd dan er gesloopt waren, dan stellen we als voorwaarde dat de extra woningen voor minimaal 40% uit sociale huur en voor 40% uit middeldure huur en koop bestaan.
 • We maken met woningcorporaties de afspraak dat zij geen huurwoningen verkopen.
 • Gebiedsontwikkeling met nieuwbouw moet altijd één op één samengaan met aanleg van OV- voorzieningen en veilige fietsroutes (fietspaden, fietsstroken, fietsstraten). Gebieden in de stad die we ontwikkelen en verdichten, zoals CID, Den Haag Zuid-West en De Binckhorst krijgen voldoende voorzieningen, zoals scholen, zorgaanbod en winkels. Daarmee beperken we ook het verkeer in de stad.
 • GroenLinks is vóór verdichting van de stad, zodat we geen natuur buiten de stad hoeven op te offeren, we de reisafstanden verkleinen en er meer mensen kiezen voor lopen en fietsen. Verdichting vindt vooral plaats langs tramlijnen en rondom stations, waardoor meer mensen per openbaar vervoer reizen. De ingezette verdichting rondom de grote stations, de Binckhorst en Den Haag Zuid-West zetten we door. Door al deze maatregelen bij elkaar, kunnen we het energiegebruik beperken. De verdichting wordt, waar mogelijk, gecombineerd met wateropvang en -berging. Een goed voorbeeld van een wijk die herontwikkeld kan worden is het Schipperskwartier, op voorwaarde dat het aantal sociale huurwoningen niet kleiner wordt, huidige bewoners invloed hebben en zij niet de wijk uit hoeven. Ook moet alle groei en verdichting van de stad passen bij de Haagse wijken en buurten. Daarnaast blijft de hoeveelheid groen behouden. De ruimte voor de eigen auto wordt ingeperkt.
 • Met het sluiten van een Stadsakkoord versterken we de regie van de gemeente op de woningbouw. In een akkoord met bouwers, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders en institutionele beleggers maken we afspraken over het aantal woningen, het type, de grootte, onder welke voorwaarden verdichting kan plaatsvinden én wat de bijdrage aan de woonomgeving is.
 • Er moet ruimte zijn voor alle inkomensgroepen in de wijk. In buurten of wijken met vrijwel uitsluitend sociale huurwoningen, voegen we woningen uit het middensegment toe. In de wijken met overwegend woningen in het dure segment voegen we sociale huurwoningen en starterswoningen toe, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal sociale huurwoningen. We doen dit om de doorstroming binnen de wijk te bevorderen, zodat bijvoorbeeld ouderen kunnen doorstromen naar een kleinere woning met de juiste voorzieningen en dat gezinnen binnen hun eigen wijk naar een grotere woning kunnen verhuizen.
 • Het aantal personen per huishouden neemt al jaren af. Dit vraagt om meer kleinere en betaalbare woningen. Met de maatregelen om verkamering van betaalbare woningen tegen te gaan, geven we starters meer kansen ten opzichte van beleggers. Tegelijkertijd zijn er in de stad grotere woningen en bedrijfspanden die nu niet worden benut en is er een enorme vraag naar kleinere woningen en studentenkamers. Het beter benutten van de bestaande woningen helpt om deze woningnood op te lossen. Zeer grote woningen kunnen geschikt worden gemaakt voor meerdere kleinere huishoudens tot drie personen. We staan dit alleen toe op plekken waar de leefbaarheid niet onder druk staat en op voorwaarde dat de gemeente de woningen kan beschermen voor opkoop en verhuur, onder meer door een zelfbewoningsplicht. De nieuwe woningen moeten minimaal voldoen aan de Standaard voor woningisolatie. In het geval van verhuur mag de huur niet hoger zijn dan het huurpuntenstelsel voorschrijft. Deze voorwaarden worden opgenomen in de vergunning.
 • Veel ouderen wonen soms noodgedwongen in grote woningen die veel onderhoud vragen. We helpen ouderen wanneer zij een deel van hun woning willen verhuren aan een jongere die een helpende hand kan bieden. Het verhuren van een kamer moet mogelijk zijn voor iedereen die wat ruimte over heeft, zonder bang te hoeven zijn voor boetes of korting op een (bijstands)uitkering,
 • Wanneer we woningen toevoegen aan een wijk, zorgen we dat de hoeveelheid groen behouden blijft en waar mogelijk wordt uitgebreid. De ruimte voor de auto wordt ingeperkt en we verbeteren de wijk met voorzieningen zoals onderwijs, zorg, cultuur, beweging en economische bedrijvigheid.
 • We gaan op zoek naar panden die al lang leeg staan zoals bedrijfs- en kantoorpanden. Thuiswerken wordt bij steeds meer organisaties gestimuleerd waardoor kantoren (deels) leeg staan. We maken deze leegstaande panden geschikt voor bewoning, te beginnen met gebouwen die gemeente Den Haag in beheer heeft. Samen met de buurtbewoners maken we een plan om de panden bruikbaar te maken voor woningen, startende ondernemers, kunstenaars of maatschappelijke initiatieven. We stimuleren en steunen initiatieven onder andere via Centrum Groepswonen met subsidieregelingen of door wijzigingen in het bestemmingsplan. We stellen een leegstandsverordening in die eigenaren verplicht om leegstand van langer dan drie maanden te melden. Bij langdurige leegstand wordt kraken gedoogd.
 • We maken het aantrekkelijk voor ouderen om door te stromen naar een passende en betaalbare woning die beter aansluit op hun (toekomstige) zorgbehoefte. We stimuleren de ontwikkeling van woonzorgcombinaties, waarbij zelfstandig wonen wordt gecombineerd met passende zorg. We ontwikkelen een integrale aanpak samen met ouderenorganisaties, woningcorporaties, zorgorganisaties, particuliere verhuurders en makelaars.
 • Het wonen in collectieve woonvormen is aantrekkelijk voor mensen die graag in kleinere gemeenschappen willen wonen, waaronder ouderen. We stimuleren de ontwikkeling van collectieve woonvormen.
 • De gemeente gaat actief grondbeleid te voeren, door grond te kopen en te verkopen. Zo zorgen we ervoor dat er betaalbare bouwgrond vrijkomt voor wooncoöperaties, woningcorporaties of voorzieningen.
 • De ongelijkheid tussen delen van de stad is groot. GroenLinks wil de focus verleggen van losse projecten naar structureel investeren in de wijken. In alle wijken van Den Haag is er perspectief op doorstromen naar een andere woning, op onderwijs en op werk. Ook initiatieven zoals Pand ZuidWest en Allekanten die bijdragen aan de samenleving en de kansen voor bewoners, verdienen structurele ondersteuning en financiering.
 • Gemengde wijken met diverse woonvormen maken de stad dynamisch en brengen mensen dichter bij elkaar. In alle wijken kunnen mensen met een laag of middeninkomen een woning vinden. We beschermen ontmoetingsplekken zoals bibliotheken en buurthuizen.
 • Woningcorporaties hebben te weinig middelen om hun woningen te onderhouden, te verduurzamen en voldoende woningen bij te bouwen. We pleiten op nationaal niveau voor het afschaffen van de verhuurderheffing zodat woningcorporaties weer kunnen zorgen voor voldoende betaalbare en goede woningen in aantrekkelijke wijken.
 • We willen dat bewoners weer trots zijn op hun wijk. Om aan te sluiten bij wensen, ideeën en behoeften van de bewoners maken we budget beschikbaar voor ‘mijn wijk’-projecten. Hierin gaan we samen met de bewoners in de wijken aan de slag met onderhoud en vernieuwing van de wijk, bijvoorbeeld door het starten van een Wijkbedrijf. Daarmee stimuleren we ook sociale contacten tussen bewoners.
 • GroenLinks zorgt dat inwoners altijd een belangrijke stem krijgen bij nieuwe ontwikkelingen in de stad. We zorgen dat ook de bewoners in aangrenzende buurten worden betrokken die gevolgen ervaren van de nieuwbouw.
 • Veel Haagse vve’s kampen met achterstallig onderhoud en dit doet iets met het aangezicht van de straten en wijken. De gemeente gaat de vele kleine vve’s van drie appartementen hierbij helpen met straataanbestedingen. Op initiatief van de gemeente kan dan bijvoorbeeld een schildersbedrijf in één keer alle daklijsten en kozijnen opknappen. Dat is goedkoper en gemakkelijker dan wanneer elke vve dat afzonderlijk regelt. Vve’s kunnen zich hiervoor inschrijven.
 • Nieuwe woningen kunnen al gemakkelijk duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd. We bouwen zoveel mogelijk met bestaande en natuurlijke bouwmaterialen. Door passend bij de stijl van Den Haag te bouwen, behouden de woningen en de buurten hun waarde in de toekomst.
 • Wanneer huurwoningen overgaan op een warmtenet, worden de bewoners op een laagdrempelige manier geholpen met het gebruik en krijgen zij advies op maat voor energiebesparing.
 • Op alle daken van de sociale huurwoningen komen zonnepanelen waar de huurders direct van profiteren.
 • Particuliere eigenaren in een vve kunnen meedoen met de verduurzaming door de woningcorporatie. We helpen met het maken van plannen en stellen subsidies beschikbaar.
 • De gemeente maakt een plan om verhuurders in de vrije huursector te verplichten hun woningen uiterlijk in 2030 te isoleren volgens de Standaard voor woningisolatie.
 • Op alle geschikte daken van Den Haag liggen in 2030 zonnepanelen en zonnecollectoren. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Op alle daken die in haar bezit zijn, liggen uiterlijk in 2025 zonnepanelen en zonnecollectoren. Daarnaast bemiddelt de gemeente actief tussen bedrijven of partijen die grote of veel daken tot hun beschikking hebben. Ook is er in het bijzonder aandacht voor kleine vve’s. We experimenteren met zonnepanelen op gevels. Cruciaal is dat lokale energie- coöperaties en buurtinitiatieven meer daken tot hun beschikking krijgen om zonne-energie op te wekken: zo kunnen ook mensen zonder eigen dak investeren in - én profiteren van - zonne-energie.
 • In 2030 is de hele woningvoorraad van Den Haag geïsoleerd. Isoleren is een zeer effectieve maatregel om energie te besparen en het is een maatregel die zichzelf terugverdient. Een goed geïsoleerde woning is vaak ook comfortabeler om in te wonen. Bovendien is het isoleren van huizen belangrijk om ze op termijn aan een duurzame warmtebron te kunnen aansluiten. De gemeente ondersteunt inwoners actief bij het isoleren van hun huizen, ook financieel.
 • De gemeente gaat gunstige financiële regelingen aanbieden aan mensen met een midden- en laag inkomen die hun huis willen verduurzamen. Daarnaast zetten we vol in op grootschalige, collectieve inkoopacties zodat verduurzamen makkelijker en goedkoper wordt voor Hagenaren. Duurzaamheidssubsidies maken we toegankelijker voor mensen met midden- en lage inkomens, en we zorgen voor voldoende capaciteit om nieuwe energielabels uit te geven. Deze subsidies moeten beter te vinden zijn en in begrijpelijke taal worden aangeboden. De gemeente kijkt ook naar praktische manieren om bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning.
 • We gaan samen met de woningbouwcorporaties de sociale woningvoorraad in een hoog tempo verduurzamen. Woningen worden vóór 2025 goed geïsoleerd. Hiermee slaan we een dubbele slag: we verduurzamen de woningvoorraad in Den Haag en zorgen voor hoger comfort en lagere woonlasten voor de huurders. Woningcorporaties zorgen dat bewoners hun huizen zo energiezuinig mogelijk gebruiken, bijvoorbeeld door slimme meters en trainingen. Maatregelen om te verduurzamen mogen niet leiden tot hogere woonlasten. De gemeente Den Haag pleit landelijk voor de afschaffing van de verhuurderheffing. Het geld dat hiermee vrijkomt, wordt ook geïnvesteerd in de verduurzaming van corporatiewoningen.
 • De gemeente maakt samen met woningcorporaties een aanvalsplan tegen energiearmoede, bijvoorbeeld door sociale huurcomplexen met hoge energielasten prioriteit te geven bij investeringen in isolatie, het vervangen van ketels en zonnepanelen op het dak. Er wordt ook samen met corporaties, huurdersbelangenverenigingen en bewonerscommissies gekeken hoe huishoudens die als gevolg van achterstallig onderhoud te maken hebben met buitensporige energielasten, (gedeeltelijke) compensatie kunnen ontvangen.