• GroenLinks wil dat Den Haag stopt met aanbestedingen in de zorg en gaat inkopen naar behoefte. Daarmee maken we passende zorg en samenwerkingen tussen zorgaanbieders eenvoudiger. Wel stellen we hoge eisen aan kwaliteit en werkgeverschap. Die eisen baseren we op sociale, inclusieve en duurzame waarden. We geven er vertrouwen voor terug. We werken goed samen om de beste zorg te regelen, vooral voor de inwoners die dat het hardste nodig hebben.
  • Den Haag wordt ruimhartiger met het toekennen van uren voor thuishulp, onder andere door een minder zwaar beroep te doen op het eigen netwerk. Mensen met progressieve chronische ziekten of een blijvende handicap hoeven niet meer periodiek aan een keukentafelgesprek te komen om het aantal uren thuishulp vast te stellen. Zij doen dat voortaan alleen op eigen aanvraag, wanneer de situatie verslechtert en meer hulp nodig is. Dat scheelt stress en onzekerheid over de zorg waar je recht op hebt.
  • De coronacrisis had grote gevolgen, ook voor jongeren. Ze ervoeren stress of vereenzaamden. Dat komt zeker op jonge leeftijd hard aan. Ook na de coronacrisis blijft hun welzijn een aandachtspunt. We zorgen dat jeugdwerkers de middelen hebben om daarop toe te zien. Met jeugdorganisaties zetten we extra in op voorlichting voor onderwijs en sportclubs. We zorgen dat professionals die met jongeren werken, problemen kunnen signaleren. En we zorgen samen dat psychische problemen bespreekbaar zijn, zodat ook jonge inwoners van Den Haag op tijd hulp durven vragen.
  • Met gemeenten in de regio willen we één rapportagestandaard maken voor de jeugdzorg. Zo verlichten we de administratieve druk voor medewerkers. Landelijk blijven we aandringen op meer budget om de toegang tot de jeugdzorg te verbeteren. Lange wachtlijsten zijn onacceptabel: de wachttijd voor een intake moet terug naar maximaal drie weken. En crisiszorg is altijd direct beschikbaar. Er komt een gemeentelijk onderzoek naar de belangrijkste lokale oorzaken van de wachtlijsten. Daarbij betrekken we de ervaringen van Haagse jongeren en gezinnen. Zo pakken we de problemen doelgericht aan. Want kinderen en jongeren moeten bij hulpvragen op tijd goede zorg krijgen.
  • Als je 18 jaar wordt, verandert er veel. Samen met jeugdorganisaties en mbo-scholen informeren we jongeren over de veranderingen. Daarbij richten we ons vooral op gezinnen waarvan de ouders de veranderingen niet overzien. Jongvolwassenen leren zo over hun nieuwe rechten en plichten. Voor jongeren die uit de jeugdzorg komen, zorgen we voor een goede overgang. Zij krijgen langer zorg, of hulp bij het vinden van een woning. Want passende zorg of begeleiding mag niet afhangen van een leeftijdsgrens.
  • In de wijken zorgen we voor genoeg ontmoetingsplekken voor alle bewoners van de wijk. Daar is ook ruimte om hulp te vragen en te bieden, bijvoorbeeld bij zorgvragen, geldzaken of digitale opgaven. GroenLinks wil Den Haag als een dementievriendelijke stad op de kaart zetten. Zodat er ook voor inwoners met (beginnende) dementie genoeg activiteiten in de wijk zijn. Zo kunnen zij blijven meedoen in hun eigen buurt.
  • Den Haag is een grote stad, waar veel verschillende mensen wonen. In het aanbod van zorg en hulp moeten we rekening houden met (culturele) verschillen. We gaan zorgen voor duidelijke informatie in verschillende talen. We nemen praktische drempels weg en regelen passend vervoer of tolken. Zo kunnen ook jongeren en ouderen met een migratieachtergrond of een beperking makkelijk professionele hulp vinden.
  • We maken WMO taxivervoer beter beschikbaar. Het reserveren van de AV070 moet weer veel korter van tevoren kunnen, met de mogelijkheid om afspraken gratis te wijzigen. Zo kunnen Hagenaars die slecht ter been zijn beter meedoen.
  • De gemeentelijke afdelingen voor zorg, jeugd, participatie en wonen moeten beter samenwerken. Veel mensen kunnen namelijk hulp gebruiken op meer dan één gebied. Daarom willen we dat ook het aanbod van hulp minder versnipperd is en voegen we de budgetten in het sociaal domein samen. Inwoners ontvangen dan zorg en ondersteuning in één pakket, en krijgen met minder balies en ‘schotten’ te maken als ze aankloppen bij de gemeente. We blijven voorstander van een integraal persoonsgebonden budget (IPGB). Het IPBG geeft mensen de kans om zelf passende zorg, werk en woonruimte te regelen.
  • We strijden voor goede zorg voor, en woonrechten van alle dakloze en thuisloze mensen in Den Haag, inclusief arbeidsmigranten. We zorgen voor voldoende en veilige plekken in de opvang. Zowel overdag als ‘s nachts, het hele jaar door. Hulp sluit aan bij eigen wensen en doelen. “Housing first” wordt uitgebreid: eerst een woning, zodat iemand vanuit een eigen plek verdere hulp en zorg krijgt. We bouwen verder op de huidige actiepunten waar GroenLinks zich in de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt. Onder andere met zinvolle dagbesteding, het regelen van briefadressen en goede toegang tot medische zorg. Het straatteam, dat contacten legt met dakloze Hagenaars die uit beeld zijn verdwenen, wordt uitgebreid.