Een woning voor iedereen

De wooncrisis zorgt ervoor dat niet iedereen in onze stad een goede woning heeft. Wij zetten in op de bouw van meer sociale huurwoningen, het instellen van een stadsbrede woonplicht voor kopers en het tegengaan van leegstand. Ook mogen verhuurders alleen woningen verhuren als ze die ook verduurzamen. Dit gaan we regelen in de verhuurdersvergunning. Nu is nog steeds te vaak de portemonnee van de projectontwikkelaar leidend is en of de ‘businesscase’ sluitend is. Wij vinden dat het overheidsbeleid en het handelen van de gemeente weer gericht moet zijn op het huisvesten van mensen. Want wonen is een grondrecht en geen verdienmodel.

Een open en toegankelijke gemeente voor iedereen

In het gemeentelijk beleid zijn nog te vaak regels en procedures leidend. De menselijke maat is verdwenen. Dat moet anders! Wij willen dat het beleid meer gericht is op mensen en op het oplossen van problemen. Wij willen een toegankelijke en transparante gemeente voor iedereen. En we maken beleid met de bewoners uit de stadsdelen en niet alleen vanuit het IJspaleis. Dit doen we bijvoorbeeld door het instellen van burgerraden en door meer taken en verantwoordelijkheid te verplaatsen naar de stadsdelen.

Een fijne groene wijk voor iedereen

In veel wijken in Den Haag is er te veel steen en te weinig groen. Wij zorgen ervoor dat iedereen in een fijne groene straat woont, met een park om de hoek. Daarom krijgen fietsers en wandelaars ruim baan. Dit doen we door de 30km-zones uit te breiden naar alle woonwijken. En we planten - door heel de stad - voor iedere nieuwe Hagenaar een boom. Zo werken we samen aan een groen en klimaatneutrale stad.

Gelijke kansen en uitkomsten voor iedereen

Nergens anders in Nederland bepaalt je sociale klasse, je achtergrond en waar je woont zo sterk hoe jouw leven eruit ziet als in onze stad. Daarom pakken we onderadvisering en kansenongelijkheid in het onderwijs aan. Dit doen we samen met leraren, ouders en leerlingen. We blijven strijden tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en woningmarkt. En maken we ons stadhuis net zo divers als onze stad.