14 juli

Programmarekening
Bij de programmarekening dienden we 7 moties in over uiteenlopende onderwerpen. De enige motie die daarbij geen meerderheid kreeg, was een motie die opriep om bij gemeentelijke brieven niet meer de aanhef ‘geachte heer/mevrouw’ te gebruiken, maar over te stappen op meer genderinclusieve taal.  Een grote domper, want met deze relatief kleine verandering had de gemeentelijke communicatie inclusiever kunnen worden.

Werk en inkomen
We zien dat er door corona meer mensen zijn die kampen met psychische klachten. Het is bekend dat de mentale gezondheid het functioneren van mensen sterk beïnvloedt.  We hebben daarom een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de afdeling SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) meer rekening houden met psychische kwetsbaarheid. Deze motie kon rekenen op steun van alle partijen.

Cultuur
Haagse cultuur-zzp’ers zijn hard geraakt door de coronacrisis. We hebben onvoldoende zicht op hoe en of zij ook hebben kunnen profiteren van het Haagse Herstelfonds Cultuur. We dienden daarom een motie in waarmee we de gemeente opriepen het gesprek aan te gaan met de instellingen en zzp’ers over deze steun en samen ervoor te zorgen dat toekomstige maatregelen of steunpakketten hun positie kunnen versterken. Deze motie is aangenomen.

Dan een andere cultuurmotie. De creativiteit van de culturele sector kan van grote meerwaarde zijn bij het realiseren van stedelijke transformatie. We willen daarom de cultuursector een bijdrage laten leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van de gebiedsontwikkelingen en de stedelijke transformaties in Den Haag. Die motie is ook aangenomen.

Duurzaamheid
We vertelden je er eerder al over: we willen dat de gemeente in twee wijken start met een burgerberaad over duurzaamheid. Zo kunnen bewoners zelf aangeven hoe zij duurzaamheid in hun wijk willen vormgeven en wat hun behoeften en bedenkingen zijn. Deze motie werd aangenomen. We kijken uit naar de resultaten van deze burgerberaden!
De kracht van burgers die samenwerken is ook terug te zien in onze motie die oproept om energiecoöperaties beter te ondersteunen wanneer zij zonnepanelen willen aanleggen. Zo kunnen Hagenaars die zelf geen dak hebben omdat ze bijvoorbeeld in een huurwoning wonen, toch een grote stap zetten richting duurzame energie. Deze motie werd ook aangenomen.

Vuilnis
Het is een bekend straatbeeld geworden, maar normaal is het niet: de stapels vuil die naast containers gedumpt worden. We hebben het college opgeroepen om meer geld vrij te maken voor het opruimen van deze bijplaatsingen. Zo kunnen ze vaker (dus ook in het weekend) en sneller worden opgehaald. Wel zo fijn, want dit vuil verspreidt zich vaak razendsnel door de wijk. Deze motie is aangenomen, wat betekent dat het stadsbestuur hier in de begroting van 2022 geld vrij voor moet maken.

Geheimhouding
Na een onderzoek van de Rekenkamer bleek dat Den Haag de regels en regelementen rondom geheimhouding niet goed had vastgelegd. Met de nieuwe Leidraad Geheimhouding komt hier verandering in. In deze leidraad misten we nog duidelijke regels over wat er moet gebeuren als geheime stukken worden kwijtgeraakt of gestolen. We dienden daarom een amendement in om ervoor te zorgen dat er altijd melding gemaakt moet worden als stukken kwijtraken. Dit amendement werd ook unaniem aangenomen.

Tram 16
Met de introductie van nieuwe trams zijn er wijzigingen nodig aan de route en het spoor van tramlijn 16. We hebben daarbij een motie van de VVD gesteund die ervoor gezorgd heeft dat 5 kastanjes gespaard zouden blijven, die anders gekapt zouden worden. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de rolstoeltoegankelijkheid van de trams en de haltes, en voor de veiligheid van voetgangers rondom het spoor en de haltes. Voor dat laatste hebben we een motie ingediend om de oversteekplekken op het traject Vondelstraat/Torenstraat beter te markeren en hardrijden hier te ontmoedigen. Die motie is aangenomen.

15 juli

Park Sorghvliet
Met de verbouwing van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Algemene Zaken een nieuwe werkplek nodig. Hiervoor wil het Rijk tijdelijke bebouwing plaatsen bij het Catshuis, in het beschermde groen van Park Sorghvliet. Hier zijn we uiteraard tegen, we dienden samen met de PvdD en HSP een motie in om deze bebouwing te voorkomen. De motie kon rekenen op steun van de hele raad.

Parkeerstrategie
Bij de nieuwe parkeerstrategie maken we keuzes voor hoe we vinden dat de buitenruimte eruit moet zien. Staat die vol met auto’s of is daar genoeg ruimte om te spelen, lopen en fietsen? Veel auto’s worden amper gebruikt en staan dus vooral stil. De bezitters ervan zouden gemotiveerd moeten worden om hun auto dan in een parkeergarage te stallen of over te stappen op autodelen. Daarvoor dienden we deze motie in, die ook is aangenomen.

Dreven, Gaarden en Zichten
Bij de bespreking van de plannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten dienden we vier moties in.

Sociale koop
Van de 30% sociale woningen die in de Dreven, Gaarden en Zichten bijgebouwd gaan worden, zijn 8% sociale koopwoningen. Om te voorkomen dat deze sociale koopwoningen bij verkoop direct in het duurdere prijssegment terechtkomen, dienden we een motie in om sociale koopwoningen sociaal te houden. Die motie kreeg een meerderheid.

Bijzondere woonvormen
We willen in de Dreven, Gaarden en Zichten een zo divers mogelijk woningaanbod realiseren. Daar horen ook bijzondere woonvormen bij zoals tiny houses, groepswonen, wooncooperaties en collectief particulier opdrachtgeverschap. Een motie om 10% van de nieuwbouwwoningen te reserveren voor dit soort bijzondere woonvormen kon rekenen op steun van de hele raad.

Kindvriendelijke Dreven, Gaarden en Zichten
In navolging op ons initiatiefvoorstel voor een kindvriendelijke stad hebben we een motie ingediend om in ieder geval in de Dreven, Gaarden en Zichten te starten met kinderparticipatie. Zo kunnen de kinderen en jongeren in het gebied meedenken over hoe de wijken eruit komen te zien. Op de HSP na steunde elke partij dit voorstel.

Monitoring
De raad gaat jaarlijks op de hoogte gehouden worden over de voortgang in het gebied. In zo’n voortgangsrapportage wordt er gerapporteerd over de geplande en gerealiseerde woningen, de verhuizingen, de voorzieningen en de buitenruimte. We dienden een motie in om bij die voortgangsrapportages ook informatie te geven over de menselijke kant, zoals de tevredenheid van bewoners, het woongenot, leefbaarheid, veiligheid en de sociale banden in de wijk. Deze motie kon ook rekenen op steun van de volledige raad.