Onderwijs van goede kwaliteit

Onderwijs is belangrijk voor het tegengaan van ongelijkheid. Centraal staat dat álle Haagse kinderen onderwijs van goede kwaliteit krijgen.  We zetten ons in om het lerarentekort tegen te gaan.We zorgen voor onderwijs waarin voor iedereen een plek is. We hebben hierbij oog voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Meebeslissen en meedoen

Om écht mee te kunnen doen en te denken, willen we Haagse inwoners meer invloed geven dan eens in de vier jaar bij de verkiezingen. Via burgerberaden gaan we belangrijke onderwerpen met inwoners bespreken en hen zo een stem geven. Ook breiden we de deelname van kinderen uit. De deelnemende volwassenen en kinderen zijn representatief voor de inwoners van Den Haag.

Toegankelijke stad

Alle Haagse inwoners moeten kunnen sporten en genieten van het kunst- en cultuuraanbod dat Den Haag rijk is.  Zo ontmoeten en inspireren inwoners elkaar. Daarvoor moet de toegankelijkheid van de sport-, kunst- en cultuursector beter. Dat betekent toegankelijke gebouwen, sportfaciliteiten en prijzen. Dit willen we stimuleren door de bezuinigingen in de cultuursector terug te draaien en te blijven investeren. Hierbij hoort ook het bieden van ruimte aan kunstenaars.

Dit gaan we doen:

Goed onderwijs voor iedereen

  • Investeren in de ontwikkeling van leerkrachten en het aantrekken van voldoende leerkrachten voor het Haagse onderwijs is belangrijk. Daarom willen we, net als in Rotterdam, een Haagse Lerarenbeurs invoeren. Zo kunnen we Haagse leraren aanmoedigen om zich te blijven ontwikkelen. Ook ondersteunen we initiatieven om het lerarentekort tegen te gaan, zoals ‘Samen voor de Haagse Klas’.
  • Alle kinderen en volwassenen verdienen gelijke kansen in het onderwijs. De segregatie van verschillende sociaaleconomische groepen tussen verschillende basis- en middelbare scholen is een belangrijke oorzaak van ongelijkheid. De gemeente onderzoekt wat ze kan doen om de ongelijkheid tussen scholen tegen te gaan. Ook gaan we onderadvisering tegen en moedigen we brede brugklassen aan. Daarnaast investeren we extra in scholen met veel leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. De afschaffing van de verplichte ouderbijdrage mag niet leiden tot kansenverschillen tussen “rijke” en “arme” scholen, maar moet juist leiden tot meer gelijkheid.
  • Elke student verdient een passende stageplek. Daarom zetten we ons in voor een goede samenwerking tussen de gemeente, mbo’s, bedrijven en organisaties, waaronder multiculturele studenten- en jongerenverenigingen. Hierbij kijken we ook naar een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We gaan discriminatie bij sollicitaties voor stageplekken actief tegen, door scholen meer te betrekken bij de indeling van de stageplekken en door bedrijven via trainingen bewust te maken van vooroordelen.

Inwoners betrekken

  • We vinden het belangrijk dat inwoners vanaf het begin van het beleidsproces een stem hebben in hoe het gemeentegeld uitgegeven wordt. Daarom kijken we of we het gebruik van wijkbudgetten kunnen verbeteren en uitbreiden naar andere wijken. We houden in de aanpak rekening met de verschillen tussen wijken en hebben extra oog voor wijken waarin bewoners de gemeente minder makkelijk zelf (kunnen) benaderen.
  • Ideeën, ervaringen en klachten van inwoners worden verplicht meegenomen in alle besluitvorming. We zetten ervaringsdeskundigen in bij het maken van beleid. Hun bijdrage kan praktisch of inhoudelijk zijn. We koppelen terug hoe de bijdrage van inwoners bij het maken van het beleid is gebruikt.

Het belang van cultuur en sport

  • Het Haagse kunst- en cultuuraanbod is een trots voor de stad. Daarom brengen we het subsidiebudget op peil en investeren we minstens 75 miljoen euro per jaar in kunst en cultuur.
  • Alle inwoners van Den Haag hebben toegang tot kunst, cultuur en sport. Als bezoeker of als deelnemer. Daarom behouden we de Ooievaarspas en komen er meer cultuurcoaches om kinderen te helpen kennismaken met het cultuuraanbod. We willen cultuuronderwijs een vast onderdeel maken van het onderwijs op basis- en middelbare scholen. Daarom breiden we het initiatief ‘Cultuuronderwijs op z’n Haags’ voor het basisonderwijs uit naar speciaal en voortgezet onderwijs.

Zie ook: