Eerlijke woningmarkt

De wooncrisis is het gevolg van jarenlang rechts woonbeleid. Wonen is een markt geworden waar vooral mensen met veel geld en beleggers de ruimte hebben. De rekening wordt betaald door de mensen met de lage- en middeninkomens. In de afgelopen periode is met GroenLinks in het college een aantal vooruitstrevende maatregelen genomen om de ongelijkheid op de woningmarkt tegen te gaan, maar er is meer nodig.

Gemengde wijken

GroenLinks wil dat er voor alle Hagenaren weer een plek is in de stad. De woningmarkt mag niet langer een bron zijn van ongelijkheid en segregatie tussen arm en rijk. We bouwen aan mooie en gemengde wijken met woningen voor alle inkomens. Wijken die aantrekkelijk zijn en goed bereikbaar, met voldoende groen, onderwijs, cultuur en openbaar vervoer. Waar plek is voor nieuwe woonvormen zoals wooncoöperaties en woongroepen waar ouderen en jongeren op elkaar kunnen bouwen.

Regie terugpakken

GroenLinks wil dat de overheid de regie op de woningmarkt terugpakt. Dat doen we door te reguleren waar we kunnen en te zorgen dat er overal in de stad betaalbare woningen worden bijgebouwd. GroenLinks wil zoveel mogelijk woningen toevoegen in de stad, zodat we natuur behouden en de reisafstanden beperken. We bouwen woningen voor wie de tekorten het grootst zijn: sociale huur en betaalbare koopwoningen voor starters en doorstromers, passende woningen voor ouderen.

Dit gaan we doen:

Wonen is een grondrecht

 • Woningen mogen niet meer worden opgekocht door investeerders die ze voor veel geld verhuren of doorverkopen. We passen de opkoopbescherming toe voor de bestaande betaalbare en middeldure woningen in Den Haag. Op nationaal niveau pleiten we voor een zelfbewoningsplicht voor de betaalbare en middeldure woningen.
 • De gemeente moet kunnen optreden tegen misstanden in de verhuur zoals discriminatie, overbewoning, slecht onderhoud en extreem hoge huurprijzen. GroenLinks wil daarom een verplichte verhuurdersvergunning voor alle huurwoningen in Den Haag.

Meer betaalbare woningen

 • Om het woningtekort op te lossen zijn er veel meer woningen nodig voor de lage en middeninkomens. GroenLinks stelt als voorwaarde dat alle nieuwbouw voor minimaal 40% uit sociale huur en voor 40% uit middeldure huur en koop bestaat. Daarmee voorkomen we dat er alleen dure woningen worden bijgebouwd, omdat die het meest opleveren.
 • Bij sloop van sociale huurwoningen eisen we dat er minstens evenveel sociale huurwoningen in hetzelfde huursegment terugkeren en dat er een terugkeergarantie is voor bewoners.
 • We maken met woningcorporaties de afspraak dat zij geen huurwoningen verkopen.
 • De gemeente gaat actief grondbeleid te voeren, door grond te kopen en te verkopen. Zo zorgen we ervoor dat er betaalbare bouwgrond vrijkomt voor wooncoöperaties, woningcorporaties of voorzieningen.

Gezonde woningen in aantrekkelijke buurten

 • In alle wijken van Den Haag is er perspectief op doorstromen naar een andere woning, op onderwijs en op werk. Ook initiatieven zoals Pand ZuidWest en Allekanten die bijdragen aan de samenleving en de kansen voor bewoners, verdienen structurele ondersteuning en financiering.
 • Gemengde wijken met diverse woonvormen maken de stad dynamisch en brengen mensen dichter bij elkaar.. We beschermen ontmoetingsplekken zoals bibliotheken en buurthuizen.

Duurzaam wonen en behoud van groen

 • Op alle daken van de sociale huurwoningen komen zonnepanelen waar de huurders direct van profiteren.
 • Particuliere eigenaren in een vve kunnen meedoen met de verduurzaming door de woningcorporatie. We helpen met het maken van plannen en stellen subsidies beschikbaar.
 • De gemeente maakt een plan om verhuurders in de vrije huursector te verplichten hun woningen uiterlijk in 2030 te isoleren volgens de Standaard voor woningisolatie.

Zie ook: