Voorzitter,   

De traditie is dat de fractievoorzitter van GroenLinks een songtekst als motto van haar of zijn spreektekst bij de programmarekening heeft. Ik heb me laten inspireren door the Fab Four, na een bezoek eerder dit jaar aan Liverpool: 

Here comes the sun,  
Here comes the sun, and I say  
It's all right  

2022 was, hopen we, het laatste jaar dat in het teken stond van COVID. In januari eindigde de harde lockdown en in de zomer was COVID tot een griepje geworden. Vandaar de keuze voor here comes the sun.   

Terugkijkend op 2022 zie ik het einde van een collegeperiode, verkiezingen, lange onderhandelingen en de start van een nieuw college. Ondertussen bleef het stadsbestuur zo goed mogelijk draaien. Ik wil daarom allereerst mijn waardering uitspreken voor alle wethouders in 2022, en voor het werk van alle ambtenaren die veel werk hebben gehad, ook aan deze programma rekening. Zij werken hard aan de continuïteit en stabiliteit die Den Haag zo nodig heeft. 

Voorzitter, ook de programmarekening kijkt terug. Het geeft ons een basis om op voort te bouwen, en bij te sturen waar nodig. Het college mee te geven waar ze nog extra mee aan de slag moeten, punten aangeven die hun en onze extra aandacht vergt. Want voorzitter, ik heb het hier al eerder geconstateerd, volgens mij is dat het doel van iedereen in deze raad: werken aan een betere en mooiere stad.   

En waar zijn mensen in de stad mee bezig?   

 1. Met de vraag: Kan ik deze winter met de hoge energiekosten nog rondkomen?   
 2. Met de vraag: kunnen mijn kinderen als starter een woning vinden?   
 3. Met de vraag: wonen mijn (klein)kinderen straks nog op een leefbare planeet?  
 4. Met de vraag: wordt mijn buurjongen, die moeilijk kan meekomen, geholpen? 

En voorzitter, er blijft nog genoeg werk te verzetten om op die vragen geruststellende antwoorden te kunnen formuleren.   

Ook in 2023 gaan we daar mee door,  

 1. Mijn fractie is blij dat bij de subsidies voor verduurzaming extra aandacht is voor mensen met de kleinste portemonnee en de slechtste huizen.  
 2. Mijn fractie is blij dat verhuurders worden beboet als zij discrimineren, intimideren of te hoge huren vragen.  
 3. Mijn fractie is trots dat we overal in de stad hard werken tegen klimaatverandering. Deze week nog, kregen bewoners 130.00 euro uit voor energieprojecten die ze zelf bedacht hebben en kreeg de Haagse straatorganisatie elektrische bussen en veegwagens.   
 4. Mijn fractie is blij dat we de Haagse jeugdzorg gaan verbeteren. 

Nu doorpakken, om met de woorden van een coalitiepartner te spreken.   

Daarvoor dienen wij de volgende moties in.  

Allereerst op duurzaamheid, want ook daar geldt voor : here comes the sun 

Dat brengt me bij de eerste motie van collega Thepass samen met Holman (PvdA): realiseer solar carport in. Het dictum luidt:  

Verzoekt het college:  

 • Uiterlijk 2024 minstens één solar carport te realiseren;  

 • Binnen de gemeente een coördinator aan te stellen om deze en meer locaties te realiseren;  

 • Initiatiefnemers actief te ondersteunen bij het benaderen van potentiële locaties (inclusief locaties in eigendom van gemeente).   

Nog meer ideeëen rond verduurzaming in de volgende motie, ook van Thepass samen met Holman (PvdA) en De Groot (CDA) de motie intensiveer verduurzaming aanpak gemeentelijke panden in. Waarvan het dictum luidt:  

Verzoekt het college:  

 • In de ambities bij de aankomende routekaart verder te gaan dan de minimale wettelijke label c verplichting en de klimaatdoelen centraal te stellen;  

 • De verduurzaming van gemeentelijke panden in lijn met de klimaatdoelen te intensiveren, waarbij natuurlijke momenten worden benut en daarbovenop de slechtste panden het snelst worden aangepakt;  

 • Van de 420 panden waarvan het label nu niet bij bekend is, de energetische kwaliteit in beeld te brengen.    

Ik had het al over woningen voor starters: 

Graag dient Thepass samen met Meekers (D66), Tseggai (PvdA), Barker (PvdD), Mahmood (DENK) en Arp (SP) de motie benut taskforce tegen woningnood  in. Waarvan het dictum luidt:  

Verzoekt het college:  

 • Te onderzoeken hoe (de aanpak van) de taskforce leegstand uitgebreid kan worden ten behoeve van het bestrijden van de woningnood, gericht op het benutten van leegstand voor (sociale en middeldure) huurwoningen, in de eerste instantie gericht op het centrum, maar bij succes op termijn ook elders in de stad;  

 • Dit aan te laten sluiten bij de te verwachten aanpak leegstand;  

 • De interesse van woningcorporaties voor deelname aan zo’n taskforce te inventariseren en hen indien mogelijk erbij te betrekken.    

Graag dient collega  ik namensga Vincent Thepass samen met Caroline Verduin (D66) en Janneke  Holman (PvdA) de motie permanente informatievoorziening en hulpverlening arbeidsmigranten in. Waarvan het dictum luidt:  

Verzoekt het college:  

 • Op basis van de evaluatie van pilot lokaal informatiepunt tot een permanente, goed toegankelijke hulp- en informatievoorziening voor arbeidsmigranten te komen, met (op termijn) toereikende capaciteit en deskundigheid om aan de hulpvragen te voldoen;  

 • Hierbij te bezien hoe het stadhuis maximaal van de signalen van het lokaal informatiepunt kan leren voor beleid en uitvoering;    

COVID 19 heeft niet alleen een zware wissel getrokken op onze gezondheid, maar ook op onze geestelijke gezondheid.  

Graag dient collega ik namens Lenne Baboeram samen met Holman (PvdA) de motie Domein overstijgend samenwerken tegen chronische stress in. Waarvan het dictum luidt:  

Verzoekt het college:  

 • Een domein overstijgende samenwerking te initiëren, waarbij bijvoorbeeld de volgende actoren de kans krijgen om samen te werken om chronische stress tegen te gaan:  

  • Hulpverlening  

  • Wijkteams  

  • GGD  

  • CJG     

  • Eerstelijnszorg.  

 • De raad te informeren over de resultaten vanuit de domein overstijgende samenwerking.  

Graag dient collega ik namens Lenne Baboeram samen met Holman (PvdA) de motie breid stabiel inkomen programma uit voor hoog risico jongeren in. Waarvan het dictum luidt:  

Verzoekt het college:  

 • Te onderzoeken of het ''stabiel inkomen'' programma kan worden uitgebreid voor hoog risico jongeren om hen lucht te bieden en preventief te zorgen dat hun problematiek niet groeit;  

 • In het onderzoek het ''stabiel inkomen'' project te vergelijken met het “bouwdepot” project, en hierbij de resultaten van het ''bouwdepot'' project mee te nemen;  

 • De raad hierover te informeren.  

Tot slot dien ik samen met Van der Helm, (VVD), en Holman (PvdA) graag de motie Werk aan geveltuintjes met werk in. Waarvan het dictum luidt:  

Verzoekt het college:    

 • Om als uitgangspunt bij een gehele herinrichting af te wegen of geveltuintjes gewenst zijn;    

 • Indien dit zo is, de mogelijk bij de  bewoners en ondernemers te vragen of zij de tuintjes willen hebben (en onderhouden);   

 • Indien zij dit wensen; deze bij de realisatie aan te laten leggen.    

Laat ik eindigen met de financiën:  

Want voorzitter, ‘dun smeren, geld verdienen’, is een mooie leus voor onze favoriete mannen van Goldband, maar daar moeten we als gemeente niet aan beginnen. Zo zien we dat er vorig jaar helaas veel geld niet is uitgegeven. En dat is niet voor het eerste jaar. Daar waren oorzaken voor, maar hierdoor zien we ook dit jaar een onderbesteding terugvloeien naar de algemene reserve. GroenLinks is absoluut voorstander van een financieel degelijk beleid, maar de algemene reserve is nu hoger dan nodig. En voorzitter, er zijn genoeg zaken in de stad waar we nog hard mee aan de slag moeten, en waar een stevige buffer in de reserve niets aan bijdraagt. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat we dit onderbestede geld toch haar weg zal vinden naar onze stad, en haar bewoners?  

Dan voorzitter, morgen zien we elkaar nog een keer voordat het zomerreces van start gaat, tijdens de raads BBQ. En om daar een mooi feestje van te maken, doe ik direct een verzoekje aan de heer Meinesz van HvDH: Kan je die heren die gisteren tijdens jouw tuinfeestje speelden, niet even vragen om morgen ook langs te komen?! 

Tot zover, voorzitter!