Clara Visser met Jaap Postma in actie tegen de kap van Haagse populieren
Clara Visser met Jaap Postma in actie tegen de kap van Haagse populieren

Veel winst te behalen als de gemeente haar eigen groenbeleid serieus neemt

[Interview] - De Bomenstichting Den Haag strijdt sinds 2015 voor de bescherming van alle bomen in de stad en tegen ondoordachte kapmaatregelen. We interviewden voorzitter Clara Visser en vroegen haar welke verbeterpunten zij ziet voor het Haagse groenbeleid.

Door Chantal Forêt van de GroenLicht-redactie

Op jullie site staat dat jullie naar creatieve oplossingen proberen te zoeken als de gemeente ergens bomen wil kappen. Kun je daar voorbeelden van noemen?

Wij zoeken altijd naar alternatieven. Bij Madurodam hebben we bijvoorbeeld de suggestie gedaan om een ondergronds paviljoen te bouwen waar de uitbreiding gerealiseerd zou kunnen worden. Dit zag Madurodam echter niet zitten. Voor de Scheveningseweg was het vervangen van de huidige funderingspalen een veel beter alternatief geweest dan de huidige oplossing waarvoor veel meer bomen moeten worden gekapt. Ook met dit voorstel wordt jammer genoeg niets gedaan.

In hoeverre denk je dat het genomen besluit rondom Madurodam nog aanvechtbaar is?

In het projectplan van Madurodam staat omschreven dat het gekapte bos gecompenseerd moet worden op het talud tussen het Hubertusviaduct en de Koninginnegracht. Volgens de provinciale verordening die is gebaseerd op de Wet Natuurbescherming moet compensatie altijd op onbegroeide grond plaatsvinden. In dit geval is dat niet mogelijk. Wij hebben schriftelijk bezwaar gemaakt. De Raad heeft dit echter naast zich neergelegd en heeft het oorspronkelijke voorstel toch aangenomen. Het is nu nog niet duidelijk wat er verder gaat gebeuren, maar het krijgt zeker nog een staartje.

De gemeente benadrukt in haar beleid het belang van groen en het behoud ervan. Dit strookt niet met de hoeveelheid bomen die er wordt gekapt. Hoe komt dit volgens jou?

Eind vorig jaar is de gemeentelijke agenda voor het Haagse groen aangenomen. Hierin staat dat het College zich verplicht heeft om het groen in de gemeente duurzaam in stand te houden. Binnen korte tijd is dit al meerdere malen geschonden. Economische belangen wegen daarbij vaak het zwaarst. Zo is men bij de besluitvorming rondom Madurodam gezwicht voor de dreigementen van Madurodam die uit Den Haag zou vertrekken, tenzij zij haar uitbreiding kon doorzetten. Bij de Scheveningseweg heeft het feit dat wethouder Revis namens de gemeente aandeelhouder is van de HTM volgens ons een cruciale rol gespeeld bij het uiteindelijke besluit, waar de HTM een groot voorstander van is. Er worden door het College te vaak verkeerde prioriteiten gesteld in plaats van dat men echt opkomt voor natuurbehoud.

Naast je werk voor de Bomenstichting Den Haag ben je ook voorzitter van de Adviesraad Monumentale Bomen. Wat houdt die functie in?

Ik ben voorzitter van de Adviesraad namens de Landelijke Bomenstichting. Den Haag is de enige gemeente met zo'n adviesraad. Er is een lijst met monumentale bomen die een keer in de vijf jaar wordt geactualiseerd. Als er een probleem is met een van die bomen, geven wij het College advies -zowel gevraagd als ongevraagd- en ook als er een voornemen is om een van die bomen te rooien. Dit kan alleen als zo'n boom door ziekte echt gevaarlijk wordt en nadat wij een advies hebben gegeven. De Bomenstichting Den Haag is een zelfstandige stichting en staat volledig los van de Adviesraad.

Is er een quotum van een minimaal aantal bomen dat verspreid over Den Haag zou moeten staan?

Er is geen concreet quotum voor het aantal bomen in de stad. Er zijn ongeveer 1300 monumentale bomen en dat aantal blijft min of meer gelijk. Wat betreft de overige bomen is de gemeente niet heel transparant geweest over hoeveel er nu precies het afgelopen jaar gekapt zijn. Volgens het College zou het in 2016 om 1376 bomen gaan. Dit klopt niet, want door diverse projecten -zoals bijvoorbeeld de aanleg van riolering en fietspaden- verdwenen er in totaal minstens 5600 bomen. GroenLinks heeft hier al eerder in de Raad goede vragen over gesteld. Het is belangrijk dat GroenLinks ook in de toekomst de vinger aan de pols blijft houden. Ik zou ervoor willen pleiten dat het College zorgvuldige afwegingen maakt door alternatieve mogelijkheden naast elkaar te leggen en op basis van - van te voren vastgelegde - criteria een besluit neemt

Waarom is het werk van de Bomenstichting Den Haag zo belangrijk?

Het is belangrijk dat de bomen behouden blijven en een zo lang mogelijk leven kunnen leiden. Ze zijn belangrijk voor de natuur en de mens. Uit de hoeveelheid bomen die er jaarlijks wordt gekapt, blijkt dat er nog veel winst te behalen is als de gemeente haar eigen groenbeleid echt serieus neemt.

Zie ook: www.bomenstichtingdenhaag.nl

Voor een actueel overzicht van alle kapvergunningen in Den Haag: www.laatmijstaan.nl