Klimaatneutraal

In 2030 is Den Haag klimaatneutraal. We versnellen de energietransitie door minder energie te gebruiken en meer duurzame energie op te wekken. We gaan alle woningen in Den Haag isoleren en leggen op alle beschikbare daken zonnepanelen. Den Haag wordt internationale kennis- en praktijkhoofdstad voor aardwarmte. We verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen.

Groene stad

We vergroenen onze stad en beschermen natuurgebieden, parken, stranden en duinen. Onze unieke natuur willen we in stand houden en toegankelijk maken. We planten meer bomen. We pakken de overlast van afval aan en zorgen voor schone, groene en leefbare straten.

Leefbaar en bereikbaar

We maken onze wijken leefbaar en onze straten toegankelijk om te spelen, te leven en elkaar te ontmoeten. Slechts 40% van volwassenen in Den Haag heeft een auto. Maar de straten staan vol met geparkeerde auto’s. De negatieve impact van auto’s op onze leefomgeving is enorm. Dit moet anders. Alternatief vervoer maken we veiliger, betaalbaarder en aantrekkelijker. We investeren in de fiets, het openbaar vervoer en elektrisch deelvervoer.

Dit gaan we doen:

Gezonde leefomgeving voor iedereen

  • Voor iedere nieuwe Hagenaar planten we een boom, door dit te doen komen er de komende raadsperiode tienduizend bomen bij. Per wijk stellen we een minimumaantal bomen vast. We laten bomen in onze stad oud worden. We kappen alleen bomen als het aantoonbaar echt niet anders kan. Daar waar een boom plaats moeten maken, komt zo dicht mogelijk in de buurt een zo groot mogelijke boom terug. We houden rekening met biodiversiteit en planten bij voorkeur inheemse boomsoorten. Groene bermen worden zo min mogelijk gemaaid en vlindervriendelijk beheerd. We versterken de groene verbindingen tussen onze natuurgebieden, verdrievoudigen het aantal groene daken in de stad en vervangen versteende oevers voor groene oevers. We betrekken onze inwoners—en in het bijzonder onze jongste Hagenaars—bij het vergroenen van onze wijken.
  • We gaan uit van de strenge normen van de Werelgdgezondheidsorganisatie voor luchtkwaliteit. We blijven pleiten voor een vuurwerkverbod in onze stad en zetten ons in voor meer rookvrije zones.
  • De gemeente zorgt ervoor dat er geen plastic en zo weinig mogelijk verontreiniging uit de stad in zee belandt.

Een eerlijke energietransitie

  • Het gemeentebestuur brengt in samenhang met de ideeën van bewoners- en wijkinitiatieven beschikbare warmtebronnen in beeld en welke combinaties daarvan voor wijken het snelst, met efficiënt en sociaal leiden tot klimaatneutraliteit. Deze beelden worden afgestemd met alle betrokken partijen. De gemeente besluit de beste combinatie.
  • In 2030 is de hele woningvoorraad van Den Haag geïsoleerd. De gemeente ondersteunt inwoners actief bij het isoleren van hun huizen, ook financieel.

Duurzaam verplaatsen in een groene stad

  • We bevorderen de bereikbaarheid van Den Haag per trein, tram, bus en fiets. We verduurzamen het auto-, bus- en vrachtverkeer in en rondom de stad.
  • We stimuleren mensen die nog niet fietsen om de fiets te pakken. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en belangrijk in de aanpak van verkeersarmoede. Snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan met een helm op de rijbaan. Zo maken we meer ruimte op het fietspad. Bij wegwerkzaamheden en bouwplaatsen krijgen fietsers voorrang en zorgen we dat zij met zo min mogelijk hinder hun weg kunnen vervolgen. Bouwwerkzaamheden mogen pas starten als er een duidelijke en veilige alternatieve fietsroute is.
  • We hanteren strengere normen voor parkeervergunningen en maken ze duurder. Zeer zware en/of grote auto’s gaan fors meer betalen. Voor een tweede parkeervergunning worden aanvullende eisen gesteld. We stoppen met het uitgeven van extra parkeervergunningen en voeren in de hele stad betaald parkeren in.

Zie ook: