Amare
Ons nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum Amare en de ontwikkeling van het Spuikwartier houden de gemoederen al langere tijd bezig. Stijgende bouwkosten, uitstel van oplevering, integriteitskwesties en het gemis van sociale woningen zijn een paar voorbeelden die hier niet goed zijn gegaan. De Rekenkamer heeft hier onlangs een rapport over uitgebracht en conclusies en aanbevelingen gedaan. Ook heeft het college in een brief aan de raad benoemd welke verbetermaatregelen inmiddels zijn genomen of binnenkort worden ingezet. Zo wordt de informatievoorziening aan de raad aangepakt en er wordt ook onderzocht hoe de relatie tussen gemeente, bouwers en ontwikkelaars in elkaar steekt en wat daaraan moet verbeteren om beter grip te krijgen op grote projecten in de stad. GroenLinks heeft vertrouwen in de aanpak van het college en de nieuwe wethouder Anne Mulder. Niettemin vinden wij dat, om echt goed te kunnen leren van het verleden, een aantal zaken nog moeten worden opgehelderd rondom een aantal cruciale besluiten die het bouw- en ontwikkelproces  en de kosten kunnen hebben beinvloed. GroenLinks vindt het belangrijk dat daarover openheid van zaken wordt gegeven en heeft daarom samen met college partners VVD, D66, PvdA en CDA in de raadsvergadering van 25 maart een motie ingediend om een onderzoekscommissie in te stellen die deze vragen op een rijtje zet en een raadsbesluit voorbereidt over een raadsonderzoek. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Huur 
Naast het besluit tot een raadsenquête, dienden we ook een amendement in om inzicht te krijgen in de uitgangspunten van de huur en na twee exploitatiejaren te onderzoeken of de kosten aanleiding geven om het huurcontract te herzien. Lees dit aangenomen amendement hier. 

Skaters
De vormgeving van het spuiplein is ook onderdeel van de plannen voor Amare. Als het aan GroenLinks ligt, denken de skaters ook mee over hoe dat plein eruit komt te zien. Ze zijn immers onlosmakelijk verbonden met het spuiplein en mogen er niet worden weggejaagd. Ons voorstel om hen mee te laten denken kon op een meerderheid rekenen. Meer lezen? Klik hier.

Gedragscode raadsleden
Samen met onder andere de HSP dienden we een motie in over het bieden van openheid over partijfinanciën van de partijen in de Haagse raad. Penningmeesters van partijen wordt gevraagd om alle giften boven €500 openbaar te maken. Deze motie werd aangenomen, de enige partijen die tegen stemden waren Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV. Lees de motie hier.

Verhuizing ANWB naar het Koninklijk Conservatorium
In het eerdere debat over het koninklijk conservatorium vroegen we aandacht voor het gebouw: verschillende deskundigen gaven aan dat het Koninklijk Conservatorium van grote architectonische waarde kan zijn. We willen voorkomen dat de drang naar nieuwbouw karakter en geschiedenis vernietigt. We zijn daarom blij dat de door ons ingediende motie om te kijken naar alle vormen van hergebruik (van het hele gebouw, delen van het gebouw én materialen) is aangenomen. Lees hem hier.

Agenda voor een toegankelijk Den Haag
De motie die wij samen met de PvdA indienden om de mogelijkheden te bekijken om Haagse winkels en horeca een gratis oprijplank te geven, werd aangenomen. Deze oprijplank maakt het voor mensen in een rolstoel of scootmobiel makkelijker om een winkel of eet- of drinkgelegenheid binnen te komen. Erlijn Wenink zegt hierover: “Toegankelijkheid is geen gunst, maar een recht!” Lees de motie hier.

Instapbanen
Om bijstandsgerechtigden voor wie een gewone baan geen goede match is aan meer perspectief te helpen, heeft het college een plan opgezet voor zogeheten 'instapbanen'. Die bieden de doelgroep waardevol en passend werk aan in hun eigen wijk. Iedereen die mee wil doen kan een instapbaan krijgen, maar het is geen verplichting. Samen met de SP, PvdA, PvdD en de HSP dienden we een voorstel in dat ervoor gaat zorgen dat deze groep minimaal het minimumloon gaat verdienen voor dit werk. Dit voorstel werd met brede steun aangenomen (enkel de VVD was tegen) en is hier te lezen. 

Gedachtewisseling corona
De organisatie Controle Alt Delete rapporteerde eerder over het feit dat coronaboetes in Den Haag vaker uitgedeeld lijken te worden in de etnisch/cultureel diversere wijken. Dit kan een teken zijn van etnisch profileren en/of overpolicing. We hebben daarom de burgermeester gevraagd om op wijkniveau inzicht te geven in waar de coronaboetes worden uitgedeeld. Lees de aangenomen motie hier.

De Kust Gezond
Bij de bespreking van De Kust Gezond (een jaarlijkse rapportage over ontwikkelingen aan de Kust) vroegen we eerder al aandacht voor een mooi initiatief: de mogelijkheid om op het duin bij de haven een plek voor surfers te realiseren. Surfers horen bij scheveningen, en dit zou ze na het verdwijnen van FAST een fijne plek bieden om samen te komen, te oefenen en te ontspannen. De motie kon rekenen op de steun van de hele raad en werd unaniem aangenomen! Lees hem hier.