Het stadsbestuur is ermee aan de slag gegaan. En nu is er een handreiking! Die legt uit waar je bij nieuwe plannen over die stoepen, straten enzovoorts, op moet letten zodat ze meteen voor iedereen te gebruiken zijn. Tijdens de raad van 20 april 2023 bespraken we dan ook deze handreiking met een niet zo toegankelijke titel: “Handreiking naar een toegankelijke buitenruimte: uitgangspunten voor een toegankelijke inrichting van de buitenruimte voor mensen met en zonder een functiebeperking.” Daarin zegt het stadsbestuur dat ze ervoor gaan zorgen dat bij ieder project of aanpassing in de buitenruimte toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt is en onderdeel is bij de verdere planvorming. Isabel Bos: “Den Haag is ondertekenaar van het landelijk manifest ‘Iedereen doet mee’.  Ik wil dat Den Haag een inclusieve, fysiek toegankelijke en leefbare stad is. Een toegankelijke buitenruimte is daarbij een essentieel onderdeel. Goed om te zien dat mijn motie heeft geleidt tot concrete nieuwe plannen waar veel Hagenaars profijt van gaan hebben.”

Een toegankelijke stad is voor iedereen van belang, maar in het bijzonder voor mensen met een beperking. Vijftien procent van de inwoners van Den Haag, zo’n 90.000 mensen, heeft te maken met een lichte of zware mentale of fysieke beperking. Dat is 1 op de 7 inwoners. Een deel van deze inwoners heeft last van belemmeringen wanneer zij zich in de buitenruimte verplaatsen. Van deze groep zijn er tussen de 7.000 en 8.000 aangewezen op een rolstoel. Verder hebben ongeveer 34.000 inwoners een visuele beperking en ongeveer 22.500 inwoners hebben een auditieve beperking. Daarnaast zijn er ongeveer 2.300 inwoners met een licht verstandelijke beperking en ongeveer 2.200 met een matige of ernstige verstandelijke beperking. In Den Haag wonen verder ongeveer 20.000 mensen met niet aangeboren hersenletsel. 

Deze groep 90.000 Hagenaars zijn absoluut geen heterogene groep en daarom is het belangrijk dat de verschillende belangen goed meenemen in de nieuwe plannen van de gemeente. Het nieuwe plan is daarom samen met de stichting Voorall, Visio Zicht op Toegankelijkheid, Stedelijke Ouderencommissie Den Haag, Dovenschap, Alzheimer Stichting Afdeling Haaglanden en Vereniging Gehandicapten Nederland opgesteld. Isabel Bos: “Super belangrijk dat deze belangenorganisaties betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Zij zijn de echte experts!”

Welke aandachtspunten de gemeente samen met alle belangen organisaties zoal heeft opgesteld?

  • Inrichtingselementen in de openbare ruimte – zoals bankjes, bloembakken, parkeermeters, prullenbakken, lantaarnpalen en reclameborden – worden als obstakels ervaren wanneer deze zich in een looproute bevinden. Bij voorkeur worden de inrichtingselementen geplaatst buiten de loopzones en wel geclusterd. 
  • Structuren. Dove en slechthorende weggebruikers hebben baat bij duidelijke structuren. Verkeerslichten, gescheiden rijbanen met trottoirs, fietspaden en rijweg maken verplaatsen voor dove en slechthorende mensen gemakkelijker. 
  • Overbrugging van hoogteverschillen is noodzakelijk voor gebruikers van hulpmiddelen zoals rolstoel of scootmobiel. Hoge drempels, stoepranden, gebrek aan schuine opritten en trappen vormen niet te overbruggen hindernissen. Hoogteverschillen dienen overbrugbaar te zijn met een hellingbaan die niet te stijl is en vindbaar is. Verlaagde banden zijn nodig om van de stoep naar de rijweg te kunnen. Bij de toegang tot een publiek gebouw dient het hoogteverschil tussen buiten en binnen minimaal te zijn. 
  • Bij hekjes of paaltjes om fietsverkeer te remmen is een minimale doorgangsbreedte vereist om te voorkomen dat zij een obstakel vormen voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. 

Wil je meer lezen over de concrete aandachtspunten die de gemeente samen met de experts heeft opgesteld, klik dan hier!