• Kamerbewoning wordt aan banden gelegd
  • Actieplan schone stoep 2020-2021
  • Meer schoonmaken op het veen
  • Aanpak overlast bedrijfsafval
  • Veilig verkeer: snelheid omlaag naar 30 km/u
  • Den Haag krijgt meer leefstraten
  • Meer broodcontainers tegen rattenoverlast

Een schone en leefbare buurt

Kamerbewoning wordt aan banden gelegd

Den Haag kent een dubbele crisis op de woningmarkt. Enerzijds is er een groot tekort aan betaalbare woningen, waardoor dakloosheid toeneemt en Hagenaars een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Anderzijds staat de leefbaarheid in kwetsbare wijken steeds meer onder druk, omdat vastgoedondernemers steeds meer huizen opsplitsen tot kamerwoningen. Dit leidt niet tot nog hogere huizenprijzen, een hogere (fiets)parkeerdruk en potentieel meer afvaloverlast. Dankzij het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Laat ’t leefbaar, minder verkamering’, dat raadslid Mariëlle Vavier in samenwerking met ChristenUnie/SGP en Hart voor Den Haag indiende, komt er een kamerverbod in de meest kwetsbare wijken. In overige wijken komt er een maximaal percentage verkamering van 5%. Zo beschermen we de leefbaarheid in de meest kwetsbare wijken en zorgen we tegelijkertijd dat het aanbod aan kamerwoningen, dat belangrijk is voor studenten en starters, ook op peil blijft. Lees hier meer.

Actieplan Schone stoep 2020-2021

Hagenaars ervaren veel overlast van afval, met name in buurten als Transvaal, Oostbroek Rustenburg, Laak en Moerwijk. Afvaloverlast is een uiteenlopend probleem met verschillende oorzaken en gevolgen, maar bijplaatsingen bij afvalcontainers vormen één van de hoofdoorzaken. Wethouders Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Hilbert Bredemeijer (CDA) kwamen met een actieplan om deze overlast tegen te gaan. Dit plan bevat veel verschillende maatregelen, waaronder het vaker opruimen en ophalen bij zogeheten afvalhotspots, communicatie in meerdere talen, meer mogelijkheden voor bewonersparticipatie en proeven met ophaaldagen voor grofvuil. Lees hier meer.

Meer schoonmaken op het veen

Voor GroenLinks is het belangrijk dat de straten in alle Haagse wijken schoon worden gehouden. Toch hanteert de gemeente een dubbele standaard voor schone straten. Bij de toeristische gebieden bij Centrum en op Scheveningen streeft de gemeente de zogeheten ‘hofstadkwaliteit’ na, waarbij de straten extra schoon moeten zijn als internationaal visitekaartje. In de rest van de stad wordt zogeheten residentiekwaliteit nagestreefd, waarmee het kwaliteitsniveau van schone straten in wijken als Transvaal, Oostbroek Rustenburg, Moerwijk en Valkenboskwartier beduidend lager is. Dit leidt zichtbaar tot minder schone straten. Dankzij een aangenomen motie van Arjen Kapteijns focust de gemeente zich bij het schoonmaken nu extra op de plekken waar bewoners hun straten als minder schoon beoordelen, waarmee wijken op het veen hopelijk schoner worden. Lees hier meer.

Aanpak overlast bedrijfsafval

Zoals eerder al gezegd, kent Haagse afvalproblematiek veel verschillende oorzaken. Eén van de oorzaken ligt bij bedrijfsafval, dat door ondernemers bij afvalcontainers bedoeld voor bewoners wordt geplaatst. Dit is een gevolg van een rare (landelijk bepaalde) scheiding in ons afvalsysteem. Waar de gemeente verantwoordelijk is voor het ophalen van afval van bewoners, moeten ondernemers zelf een contract afsluiten met afvalbedrijven. Dit leidt regelmatig tot een chaotische situatie waarbij ondernemers in dezelfde straat verschillende contracten afsluiten, resulterend in hogere prijzen, veel verloren tijd en illegaal gedumpt afval bij de containers. Dankzij een aangenomen motie van fractievoorzitter Arjen Kapteijns worden ondernemers nu vaker door de gemeente ondersteund bij het gezamenlijk, coöperatief inkopen van afvalcontracten. Zo neemt het aantal bijplaatsingen af en wordt de situatie voor de ondernemers zelf ook overzichtelijker.

Veilig verkeer: snelheid vaker omlaag naar 30 km/u

Met de nieuwe visie op verkeersveiligheid van Wethouder Robert Van Asten (D66) wordt 30 km/u de nieuwe standaard maximum snelheid voor auto’s in Den Haag. Daar is GroenLinks blij mee, maar in de praktijk lijkt deze verandering nog moeizaam te gaan. Daarom roept raadslid Maarten De Vuyst steevast op de maximum snelheden omlaag te laten gaan, in straten als Mient, Diamanthorst, Theresiastraat en in Loosduinen. Dankzij een aangenomen motie van Maarten komt de gemeente met meer duidelijkheid over de voorwaarden en obstakels voor lagere snelheden, zodat de gemeenteraad hier beter op kan controleren.

Den Haag krijgt meer leefstraten

In de coronaperiode moesten veel kinderen en volwassenen de hele dag thuis binnen zitten. Dat is logisch, maar zeker voor mensen zonder tuin en met een onveilige straat kan het hiermee thuis meer benauwd worden. Om hier iets aan te doen, en te voorkomen dat te veel mensen naar dezelfde publieke plekken gaan, pleitte raadslid Maarten De Vuyst ervoor om het makkelijker te maken bepaalde straten op initiatief van bewoners zelf af te sluiten voor auto’s, zodat kinderen makkelijker kunnen buitenspelen. Dankzij schriftelijke vragen die hij later samen met D66 stelde gaat de gemeente hier ook voor zorgen!  

Meer broodcontainers tegen rattenoverlast

Wijken als Mariahoeve en Moerwijk kampen met veel overlast van ratten. Hier heeft de gemeente al allerlei maatregelen tegen ondernomen, maar er kan nog meer gebeuren op de maatregel die het beste werkt: broodcontainers. Dankzij vragen van Arjen Kapteijns in commissie leefomgeving krijgt Mariahoeve een broodcontainer en kunnen bewonersorganisaties het aangeven als hier behoefte aan is. Deze containers zijn een win-win: door een afgenomen toegang tot voedsel neemt het aantal ratten af, en het oude brood kan omgezet worden tot groen gas! Lees hier meer.