Na een kleine maand onderhandelen onder leiding van Arie Slob presenteren D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA en DENK met trots een Haags Akkoord (2023-2026)! Onderhandelaar en fractievoorzitter Maarten De Vuyst: “Alle partijen voelden een grote verantwoordelijkheid om er samen uit te komen. Ik ben dan ook trots op dit akkoord, dat we in minder dan vier weken tijd gesloten hebben.” Onderhandelaar en wethouder Mariëlle Vavier: “We hebben er bewust voor gekozen om ook de oppositiepartijen input te laten geven voor het coalitieakkoord. We hebben uitgebreid gesproken over het verbeteren van de bestuurscultuur, daar past zo’n eerste stap bij.” Dit akkoord is sociaal, groen en inclusief en dat is ook goed als je kijkt naar de uitdagingen waar deze stad voor staat, stellen de GroenLinks onderhandelaars.

De Vuyst is blij met dit donkergroene akkoord. De Vuyst: “De klimaatcrisis moeten we op een sociale en rechtvaardige manier aanpakken. Dat betekent vaart maken met de energietransitie, het isoleren van huizen en het klimaatbestendig maken van onze stad. Ook onze natuur en dieren verdienen het om beschermd te worden.” In dit akkoord kan je veel concrete plannen lezen om de klimaatcrisis aan te pakken:

 • In Den Haag hebben 100.000 woningen het energielabel E, F of G. Deze huizen krijgen voorrang, we streven ernaar om 10.000 woningen per jaar te isoleren
 • We zetten in op het behoud van groen, bomen en de stadsnatuur en het vergroenen van versteende wijken, zoals Transvaal, Rivierenbuurt, Duindorp en de Schilderswijk
 • 30 kilometer per uur wordt de norm in de woonwijken.

Vavier staat voor armoedebeleid waarbij er geluisterd wordt naar de inwoner. Vavier: “Met dit akkoord kunnen we nog meer mensen met financiële problemen goed ondersteunen en dat is broodnodig. We stellen daarbij vertrouwen centraal in al ons beleid.” In het Haags Akkoord 2023-2026 zetten we de volgende belangrijke stappen:

 • de doelgroep die de Ooievaarspas kan aanvragen gaat van 130% naar 150% van het sociaal minimum.
 • we verstevigen de Helpdesk Geldzaken zodat bewoners goed geholpen worden. In de dienstverlening kan in verschillende talen gecommuniceerd worden
 • er komt meer experimenteerruimte om bestaanszekerheid te vergroten. Te denken valt aan een ‘pre-AOW’ voor 60-plussers, instapeconomie, een basisinkomen en basisbanen tegen (minstens) het minimumloon waar waardevol werk voorop staat. Bewezen succesvolle experimenten worden staand beleid

GroenLinks staat voor een sociale stad, waar we oog hebben voor iedere Hagenaar en Hagenees. De Vuyst: “Dit akkoord staat vol met sociale plannen waar alle Hagenaars profijt van hebben. Om maar een paar dingen te noemen: We verruimen kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen. Meer huizen voor dakloze mensen, statushouders en mensen uit zorginstellingen. Meer sociale huurwoningen op het zand. Minder marktwerking in de jeugdzorg en de WMO. Een proef met gratis OV voor kinderen tot 11 jaar. De lasten worden voor die plannen niet verzwaard.”

Deze coalitie in samengesteld uit partijen met achterbannen in alle delen van de stad. Het college wil zich dan ook hard maken voor een inclusieve stad. Vavier: “We willen de kansenongelijkheid verminderen, inclusie bevorderen en discriminatie bestrijden en zorgen dat iedereen mee kan doen aan de Haagse samenleving.”  Verschillende plannen in het Haagse Akkoord dragen daaraan bij:

 • de bibliotheek is steeds meer een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk en heeft vele functies. We willen het gebruik van de wijkbibliotheken uitbreiden, bijvoorbeeld om onderwijsachterstanden tegen te gaan en extra plekken bieden voor huiswerkbegeleiding en kunst- en computerles, maar ook om de nabijheid van de gemeentelijke dienstverlening verder vorm te geven
 • Cultuursensitieve zorg, dus rekening houdend met de culturele achtergrond en waarden van onze inwoners, is uitgangspunt. Denk hierbij aan religieuze of culturele voedingsgewoonten
 • Binnen het veiligheids- en handhavingsdomein stimuleren we het goed borgen van diversiteit en inclusie binnen deze organisatieonderdelen. Een personeelsbestand bestaand uit medewerkers met verschillende achtergronden, zoals etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid en gender diversiteit, levensbeschouwing en culturele diversiteit vergroot de herkenbaarheid en acceptatie richting inwoners

Voor de komende tijd willen we de open houding richting alle raadspartijen voortzetten. We zien dit als onze bijdrage aan het verbeteren van de bestuurscultuur van onze mooie stad. Vavier: “Wij willen in de nieuwe samenstelling een stap maken in het verbeteren van het politiek klimaat. We blijven, net als bij het opstellen van dit akkoord, de oppositiepartijen graag betrekken.”

Marielle Vavier

Portefeuilles wethouder Mariëlle Vavier:

 • Armoede en inkomen
 • Wmo (vrijwilligersbeleid, mantelzorg, ouderenbeleid, gehandicapten-beleid)
 • Volksgezondheid (verslavingszorg, vrouwenopvang, sekswerkbeleid, publieke gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting en ambulancezorg)
 • Huiselijk geweld
 • Inclusie en emancipatie
 • Anti-discriminatie
 • Inburgering
 • Maatschappelijke opvang doelgroepen (incl. vluchtelingen)
 • Internationale zaken (o.a. Vrede en Recht, Humanity Hub, Shelter Cities) 
 • Stadsdeel Laak
Arjen Kapteijns

Portefeuilles wethouder Arjen Kapteijns:

 • Energietransitie
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Circulaire economie
 • Inkoop
 • Mobiliteit (verkeer- en vervoersbeleid, bereikbaarheidsstrategie, fiets- en parkeerbeleid, vergunningen, handhaving parkeren, verkeersveiligheid)
 • MRDH Vervoersautoriteit
 • Stadslogistiek en laadpalen
 • Stadsdeel centrum