Terugblik op een mooi jaar: 2017 in vogelvlucht

We boekten mooie resultaten in de raadzaal, gingen de straat op om campagne te voeren, spraken met talloze bewoners en organisaties in Haagse wijken, hielden boeiende bijeenkomsten, demonstreerden en vierden feest dit jaar. Een verslag van de hoogtepunten, en een paar dieptepunten, van het afgelopen jaar.

Met 25 aangenomen moties en amendementen en 39 sets schriftelijke vragen was 2017 een zeer productief jaar. En ook buiten de gemeenteraad gebeurde er veel. Met een groot aantal vrijwilligers gingen we 10.000 Haagse deuren langs om in gesprek te gaan met bewoners. GroenLinks haalde een recordaantal zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen en ook hier in Den Haag groeiden we flink. Het afdelingsbestuur heette dit jaar meer dan 200 nieuwe Haagse leden welkom.

Een schonere stad

Dankzij GroenLinks wordt vaart gemaakt met de invoer van elektrische bussen en taxi’s, blijft de succesvolle Strandexpress rijden, kunnen bewoners van het centrum nu goedkoop hun fiets stallen en komt er een einde aan onnodige omleidingen voor fietsers. Ook wordt gewerkt aan een duurzaam distributiecentrum en op ons verzoek gaan woningbouwcorporaties huurders helpen hun woning duurzamer te maken.

Teleurstellend was dat ons aangenomen voorstel om milieu- en klimaateffecten van raadsvoorstellen in kaart te brengen nog niet van de grond is gekomen. Met een tweede motie hebben we het college opgedragen hier ambtenaren speciaal voor vrij te maken die ermee aan de slag gaan.

Veilige jaarwisseling

Consumentenvuurwerk veroorzaakt te veel overlast en brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee. Dit is ook de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die recent een rapport uitbracht. We pleiten er dan ook voor consumentenvuurwerk aan banden te leggen. Professionele vuurwerkshows, het liefst in ieder stadsdeel, zijn een goed en veilig alternatief.

Na de vorige jaarwisseling overhandigden wij 2.200 klachten van Hagenaars aan burgemeester Pauline Krikke. Net als in voorgaande jaren, opent GroenLinks rond Kerst het landelijke Meldpunt Vuurwerkoverlast.

In de bres voor Haagse bomen

De grootschalige kap van bomen in Den Haag was ook afgelopen jaar een belangrijk punt van aandacht. Dit college blijft plannen maken waarbij veel mooie, oude bomen sneuvelen terwijl dat vaak helemaal niet nodig is. Een van de dieptepunten van 2017 was het collegebesluit om 6.000m2 uniek duinbos op te offeren voor de uitbreiding van Madurodam.

Maar er was ook goed nieuws. We hebben kunnen voorkomen dat de oude sportvelden aan de Mozartlaan volgebouwd worden, er komt meer ruimte voor groen aan de Petroleumhaven en het toevoegen van groen is nu het uitgangspunt als pleinen en straten opnieuw ingericht worden.

Groene samenwerking

Een van de hoogtepunten was het sluiten van het Haags Klimaatpact waar GroenLinks mede-initiatiefnemer van is. Acht partijen sloten zich aan bij het akkoord dat tientallen punten bevat om de CO2-uitstoot te verminderen in onze stad. Hiermee is een stevige basis gelegd om ervoor te zorgen dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is.

Sociaal manifest

Samen met de PvdA en de SP bracht GroenLinks begin december een Sociaal Manifest uit om de groeiende verdeeldheid in Den Haag tegen te gaan. We zetten ons gezamenlijk in voor betaalbare woningen, gelijke kansen op school, goede zorg, ruimhartige opvang van vluchtelingen, voor betere daklozenopvang en tegen discriminatie.

Daarnaast maakten we ons hard voor een gratis schoolontbijt en betaalbare huiswerkbegeleiding voor kinderen van Haagse minima. Ook is, op ons initiatief, een pilot gestart om mensen in de bijstand te helpen een onderneming te starten.

Cultuurpaleis OCC

De kosten van het OCC (de opvolger van het Spuiforum), lopen uit de hand. GroenLinks vroeg herhaaldelijk om een pas op de plaats te maken en eerst de kosten goed in kaart te brengen. Helaas was hier niet genoeg steun voor. Ondertussen stapelen de problemen zich op. Na een aaneenschakeling van tegenvallers bleek onlangs dat de exploitatiekosten fors hoger uitpakken. En nu lijkt een conflict met de bouwer hoog op te lopen. GroenLinks wil een spoeddebat en opheldering over de situatie.

Stoepkrijt en wc’s

Naast alle serieuze onderwerpen waren er ook luchtige issues en ludieke acties. Zo stelden we, onder grote belangstelling van de media, het idiote stoepkrijtverbod aan de kaak en slaagden we erin dit van tafel te vegen. Ook plaatsten we een wc-pot midden in het centrum op straat om aandacht te vragen voor het tekort aan openbare toiletten in Den Haag.

Den Haag voor iedereen

GroenLinks omarmt diversiteit en streeft naar een stad waar iedereen zich thuis voelt. Om echt mee te kunnen doen, is het beheersen van de Nederlandse taal essentieel. Daarom hebben we actie ondernomen om taallessen aan o.a. statushouders beter te organiseren. Verder blijven we aandacht vragen voor etnisch profileren bij de politie. En konden wij er gelukkig voor zorgen dat waardevolle organisaties zoals Humanity House en stichting SABR in de Schilderswijk (langer) kunnen rekenen op financiële steun.

We zijn er klaar voor!

Met een krachtig verkiezingsprogramma en een ijzersterke kandidatenlijst zijn we er klaar voor en gaan wij de gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. We kijken ernaar uit om in 2018 weer met volle overtuiging te knokken voor een groenere, socialere en meer open stad!

Doe je mee?

Wil jij je ook inzetten voor duurzaamheid en eerlijke kansen voor iedereen? Sluit je aan bij onze beweging